simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܢ ܚܛܝܬܐ ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܣܣܐ ܘܬܘܠܥܐ ܡܚܒܠ ܠܐ ܩܒܠܬ . ܡ̇ܢ ܘܐܢܫܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܚܝܕ ܠܗ ܩܢܘܡܐܝܬ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܠܚܒܠܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܠܝ ܡܫܡܫ ܢܝܩܪܝܘܗܝ ܐܒܐ ܂ ܐܝܢܐ ܠܡ ܕܡܫܬܘܬܦ ܠܝ ܡ̇ܢ ܝܢ ܂ ܐ̇ܡܪ ܃ ܘܐܝܟܐ ܕܐܢܐ ܐܝܬܝ ܇ ܬܡ̇ܢ ܢܗܘܐ ܐܦ ܡܫܡܫܢܝ ܂
Tim1:Epist ܕܢܡܘܣܐܝܬ ܢܗܘܐ ܃ ܐܡ̇ܪ ܢ ܚܢܢ ܕܒܦܘܩܕܢܗ ܕܐܠܗܐ ܗܘ̣ܐ ܂ ܡ̇ܢ ܕܢܦܫܐ ܕܒܗ ܝ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ ܂ ܙܢܐ ܕܠܗ ܕܝܢ ܕܒܛܢܐ ܃ ܐܢܗ̣ܘ̣
Tim1:Epist ܝܠܦܝܢܢ ܆ ܘܕܐܝܬܝܗ̇ ܟܝܬ ܘܕܡܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܢܦܫܐ ܂ ܢܒܥܐ ܡ̇ܢ ܕܩܘܕܫܐ ܀ ܢXܫX ܘXXܠܠ XܢX XܝXܝX · ܃ · ܐܠܐ ܒܝܕ ܗܠܝܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܩܕܡܝܐ ܒܝܕ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܩ̣̇ܒܠܗ ܠܡܘܠܕܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܇ ܒܗ̇ܝ ܕܩܕܡ ܟܠ ܩ̣ܡ ܘܐܢ ܐܝܟ ܕܒܛܘܦܣܐ ܇ ܐܝܟ
Tim1:Epist ܚܠܦ ܩܦܐ̣ ܟܝ . ܚܠܦ ܕܝܢ ܟܣܝ ܙܝܛܐ- . 39ܚܠܦ ܕܝܢ ܡ̇ܢ 37ܘܡܬܚܠܦܢܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܐܣܛܘܟܣܐ̈ . ܟܕ 38ܒܙܒܢ
SevAnt:LuqJul ܕܡܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܦܓܪܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܢܦܫܐ ܗܝ ܡܠܝܠܬܐ . ܡ̇ܢ ܘܡܢ ܚܒܠܐ . ܡܦܩ : ܒܪܘ]ܚܐ : ܕܨܝܕ : ܗܢܐ ܀ ⁷ [ܕܡܩܒܠܢܐ
SevAnt:Epist ܐܝܟ ܟܬܝܒܬܐ ܆ ܐܝܟ ܪܘܚܐ ܕܝܢ ܥܕܟܝܠ ܡܬܢ̇ܛܪܐ . ܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ . ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܐܦ ܡܐܟܘܠܬܐ ܘ̇ܝ ܕܦܛܝܪܐ̈ ܇ ܐܫ̣ܬܪܝܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܡܚܒ ܢܦܫܗ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܕܢܘܒܕܝܗ̣̇ ¹ܢ̇ܛܪ ܗܠܝܢ ܕܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ O⬩ ܘܐܡ̇ܪ : Xܗܐ ܥܒ̇ܕܘܗܝ̈ ܕܒܪܢܫܐ ܚܕܬܐ ܘܕܗ̇ܘ ܥܬܝܩܐ .
Tim1:Epist ܐܠܗܐ ܒܫܒܥܬܝܗܘܢ ܫܡܝܐ ܝ ܂ ܐ ܬܘܗܝ ܃ ܐܡ̣ܪ ܕܝܢ ܠܝܫܘܥ ܡ̇ܢ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܃ ܒܟܠ ܘܠܗܠ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܟܕ ܠܐ ܡܣܬܝܟ ܂ ܘܐܢ
IšoAdiab:Epist ܘܛܒ ܟܚܝܕ ܂ ܒܥܘܡܪܐ ܕܝܢ ܘܛܒ ܟܢܝܟ ܂ ܒܨܘܡܐ ܝ ܕܝܢ ܘܛܒ ܡ̇ܢ ܕܚܠܝܨܘܬܗܘܢ ܒܥܠܡܐ ܒܟܠܗ ܫܘܡܠܝܐ ܡܝܬܪܐ ܂ ܒܐܣܟܡܐ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܟܬܝܒ̣ ܂ ܛܘܒܝܗܘܢ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܒܪܘܚ ܆ ܕܕܝܠܗܘܢ ܗܝ ܡ̇ܢ ܟ ܠܪܘܣ ܂ ܕܟܕ ܠܝܘܕܝܐ̈ ܡܪܚܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܦܘܠܚܢܐ ܗ̇ܘ ܒܡܬܝ
Tim1:DisputCalMahdi ܠܨܝܪܐ ܥܒ̇ܕ ܒܕܡܘܬܗ . 6ܝX ܨܝܪܐ | 24ܩ |M 160ܕܝܢ ܡ̇ܢ 22ܘܡܨܐ ܕܢܝܬܝܘܗܝ ܠܘܬ ܕܘܡܝܗ . ܠܘXܝܪ 23ܝܘܩܢܐ
Sahd:BookPerf ܕܡ̇ܚܒ ܆ ܕܠܐ ܗܘܐ ܐܢܐ ܚܝ ܐܢܐ . ܐܦ̣ܩܢܝ ܓܝܪ ܚܘ̣ܒܐ ܘܐܥܠ ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܝܕܥ̇ X X XXXX X X ܕܚܝ . ܐܠܐ X ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܝܕܥ̇ ܕܢܐܡܪ
SevAnt:LuqGramm ܐܝܟ ܡܫ̣ܟܢܐ ܠܝܬܒܐ ܃ ܫܪX ܕܝܢ ܠܐܪܥܐ ܃ ܘܩ̣ܪܐ ܠܐܝܠܝܢ ܡ̇ܢ ܀ ܕܟܠ ܃ Xܘ ܕܒXܡ̇ܙܐ ܒܠܝܝܘX ܩܒܥX ܠܫܡܝܐ ܃ ܘܡܬܝܝX
Tim1:Epist . ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܫܡܫܐ ܡܫܘܕܥܢܐ ܗ̣ܘ ܕܙܒܢܐ̈ : ܢܗܘܘܢ ܠܡ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܩܕܡ ܟܘܟܒ ܢܘܓܗܐ ܝܠܕܬܟ . X 1 , 38 ⁷ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܟܘܟܒ ܢܘܓܗܐ
SynOr ܕܠܐ ܐ̇ܡܪ ܕܗܘ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܓܡܪܗ ܠܚܫܐ ܕܦܘܪܩܢܢ ܒܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܒܢܝܢ̈ ܐܘ ܬܪܝܢ ܡܫܝܚܝܢ ܩܪܐ ܠܚܕ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ . ܐܘ
SevAnt:Epist ܐܡ̣ܪ ܕܡܩܘܐ ܥܕܡܐ ܕܐܬܐ ܐܢܐ . ܐܠܐ ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܨ̇ ܒܐ ܐܢܐ ܡ̇ܢ . ܢܦ̣ܩܬ ܗܟܝܠ ܡ̣ܠܬܐ ܒܝܬ ܐܚܐ̈ ܆ ܕܗ̇ܘ ܠܐ ܡܐ̇ܬ . ܘܠܐ
SevAnt:LuqJul ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܢܟܝܣܐ . ܒܡܢܐ ܕܝܢ ܡܟܢ ܕܢܬܢܟܣ . ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ . ܘܕܘܟܝܐ ܕܠܥܠܡ ܕܟܠܗ ܥܠܡܐ . ܠܘ ܓܝܪ ܗ̇ܝ ܕܢܕܥ ܕܒܡܢܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܒܥܒ̣ܕܐ 9ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ ܡܬܒܪܟܝܢ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ |ܩ |L 76ܟܠܗܝܢ ܇ ܫܡܐ 8ܕܥܒ̣ܕܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܐܝܟܢܐ