simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܠܚܒܠܐ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܚܛܝܬܐ ܕܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܦ ܡܫܡܫܢܝ ܂ ܡ̇ܢ ܕܠܝ ܡܫܡܫ ܢܝܩܪܝܘܗܝ
Tim1:Epist ܕܒܛܢܐ ܃ ܐܢܗ̣ܘ̣ ܡ̇ܢ ܕܢܡܘܣܐܝܬ ܢܗܘܐ ܃
Tim1:Epist ܐܠܐ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܝܠܦܝܢܢ ܆ ܘܕܐܝܬܝܗ̇
ThdrMops:ComGospJohn ܕܒܛܘܦܣܐ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܩܕܡܝܐ ܒܝܕ ܡܥܡܘܕܝܬܐ
Tim1:Epist . ܟܕ 38ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܚܠܦ ܩܦܐ̣ ܟܝ
SevAnt:LuqJul ܀ ⁷ [ܕܡܩܒܠܢܐ ܡ̇ܢ ܕܡܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ
SevAnt:Epist ܕܦܛܝܪܐ̈ ܇ ܐܫ̣ܬܪܝܬ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܟܬܝܒܬܐ ܆
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܕܗ̇ܘ ܥܬܝܩܐ . ܡ̇ܢ ܕܡܚܒ ܢܦܫܗ ܐܝܟܢܐ
Tim1:Epist ܡܣܬܝܟ ܂ ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ ܒܫܒܥܬܝܗܘܢ ܫܡܝܐ
IšoAdiab:Epist ܡܝܬܪܐ ܂ ܒܐܣܟܡܐ ܡ̇ܢ ܘܛܒ ܟܚܝܕ ܂
Cyr:ComLuke ܦܘܠܚܢܐ ܗ̇ܘ ܒܡܬܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܟܬܝܒ̣ ܂
Tim1:DisputCalMahdi . ܠܘXܝܪ 23ܝܘܩܢܐ ܡ̇ܢ ܠܨܝܪܐ ܥܒ̇ܕ ܒܕܡܘܬܗ
Sahd:BookPerf ܒܠܚܘܕ ܝܕܥ̇ ܕܢܐܡܪ ܡ̇ܢ ܕܡ̇ܚܒ ܆ ܕܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܠܫܡܝܐ ܃ ܘܡܬܝܝX ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܡܫ̣ܟܢܐ ܠܝܬܒܐ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܕܟܘܟܒ ܢܘܓܗܐ ܡ̇ܢ . ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ
SynOr ܕܐܠܗܐ . ܐܘ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܐ̇ܡܪ ܕܗܘ
SevAnt:Epist ܡܐ̇ܬ . ܘܠܐ ܡ̇ܢ ܐܡ̣ܪ ܕܡܩܘܐ ܥܕܡܐ
SevAnt:LuqJul ܗ̇ܝ ܕܢܕܥ ܕܒܡܢܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܢܟܝܣܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܐܝܬܘܗܝ . ܘܐܝܟܢܐ ܡ̇ܢ ܒܥܒ̣ܕܐ 9ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈