simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist ܕܐܠܗܘܬܐ ܂ ܠܥܝܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܢܬܚܙܐ ܒܪܢܫܐ ܂
JacSer:Epist ܠܐ ܬܫܠܐ ܂ ܡ̇ܢ ܕܪܗ̇ܛ ܐܢܬ ܥܕܡܐ
CaveTreas ܡܗܡܝܢܘܬܐ . ܐܢܬ ܡ̇ܢ X ܪܚ̇ܡ ܝܘܠܦܢܐ
ThdrMops:ComPs ܡܥܝܩܢܝܬܐ̈ ܕܐܕܪܟܝܗܝ̈ ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܣܪܝܩܐܝܬ ܐܬܝ̈ ܥܠܘܗܝ
IsaacNin:DiscColl ܙܠܝܠܐ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܝܬ ܡܟܝܠ ܡܕܡ
Tim1:Epist . ܟܕ 38ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܚܠܦ ܩܦܐ̣ ܟܝ
SevAnt:LuqJul ܀ ⁷ [ܕܡܩܒܠܢܐ ܡ̇ܢ ܕܡܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ
SevAnt:LuqGramm ܡܫܝܚܐ ܫ̣̇ܘܐ ܒܐܘܣܝܐ ܡ̇ܢ ܠܐܒܐ ܫ̣̇ܘܐ ܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܕܗ̇ܘ ܥܬܝܩܐ . ܡ̇ܢ ܕܡܚܒ ܢܦܫܗ ܐܝܟܢܐ
SevAnt:CathHom ܒܪܘܚܐ ܆ ܘܕܒܗܕܡܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ܡܫ̇ܪܝ ܗܘܐ ܆
SevAnt:LuqGramm ܕܝܠܗ ܆ ܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ̣ ܐܠܗܘܬܐ
AnṭTagr:FifBookRhet ܕܩܠܐ : ܒܩܝܢܬܐ ܡ̇ܢ ܟܕ ܗܟܢܐ X
Tim1:DisputCalMahdi . ܠܘXܝܪ 23ܝܘܩܢܐ ܡ̇ܢ ܠܨܝܪܐ ܥܒ̇ܕ ܒܕܡܘܬܗ
BarBahl:SyrLex ܩܝܣܐ̈ . ܕܥܠܝܗܘܢ ܡ̇ܢ ܡܬܩܪܐ ܒܫܘܝܘܬ ܫܡܐ
BarEbr:Ethic ܝܕܘܥܬܢܐ̈ . ܚܕ ܡ̇ܢ ܙܢܐ ܕܢܗܪܘܓ ܐܢܫ
Ath:ExposPs ܚ̇ܕܝܐ . ܥܩܪܬܐ ܡ̇ܢ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܥܡܡܐ̈ .
SevAnt:LuqGramm ܟܕ ܠܐ ܐܘܒܕܘ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ
SynWestSyr ܠܗ . ܘܡܢ ܡ̇ܢ ܕܨ̇ܒܐ ܕܢܐܙܦ ܡܢܟ
MiaphysiteDocs ܐܠܗܐ ܘܡܣܒܪܢܘܬܐ ܕܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܕܝܠܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܃
BarEbr:CandSanc ܕܥܛܪܐ . ܘܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܣ̣ܛܪ ܙܘܥܐ ܗܘ̇ܝܐ