simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist . ܕ ܩܪܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܠܚܝXܝܐ ܗ̇ܘ
SevAnt:Epist ܕܢ̇ܛܪ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܢܫ ܦܪܫ̇
SevAnt:Epist ܒܙܕܝܩܘܬܐ . ܡܬ̇ܬܡܗ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܆ ܐܝܟ
SevAnt:Epist ܚܢܢ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܪܘܚܩܐ ܘܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܡܫܚܠܦܬ̈
HistChurchEast ܕܦܠܘܝܢܘܣ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܡ̇ܪ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܡܪܝܢ ܂ ܕܫܘܪܝܐ ܡ̇ܢ ܕܢܡܘܣܐ ܠܘܬ ܐܒܪܗܡ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܟܕ ܡܢܗܘܢ ܝ ܡ̇ܢ ܬܪܝܨܐܝܬ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘ̣ܘ
SevAnt:Epist ܕܝܢ ܟܒܪ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܗܠܝܢ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܥܢ̣ܐ
SevAnt:Epist ܆ ܐܠܐ ܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܕܟܝܝ̈
SevAnt:Epist ܟܕ ܐܘܫܛܗ̇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܫ̇ܘܝܐ ܠܒܥܝܬܐ ܐܫܠܡX
AntiTriThWrit ܐܢܬ ܆ ܩܕܡܐܝܬ ܡ̇ܢ ܐܡܬܝ ܫܡ̣ܥܬ ܡܢ
Tim1:Epist ܐܘ X0ܕܠܡܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܟܪܝܗܐ̈ ܟܕ ܡܐܣܐ
Tim1:Epist ܘܡܣܟܢܐ ܃ ܬܫܒܘܩ ܡ̇ܢ ܠܥܘܬܪܟ ܘܠܡܠܝܘܬܟ ܪܘܚܢܝܬܐ
Tim1:Epist ܟܕ ܠܘ ܟܝܢܐ ܡ̇ܢ ܕܝܠܗܘܢ ܘܐܘܣܝܐ ܃
Tim1:Epist ܗ̇ܘ ܕܡܕܪܫ ܗܘ̣ܐ ܡ̇ܢ ܒܟܠ ܩܪܝܢܐ ܝ
Tim1:Epist ܐܢ ܗܟܝܠ ܢܦܫܐ ܡ̇ܢ ܝ ܡܠܝܠܬܐ ܡܝܘܬܬܐ
Tim1:Epist ܓܕܫܐ ܟܒܪ ܠܗ̇ܢܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܢܦܫܬܐ̈ ܕܛܒܐ̈ ܕܠܘܬ
Tim1:Epist ܕܢܘܢܝܐ ܃ ܐܢܗ̣ܘ̣ ܡ̇ܢ ܕܟܝܢܐ ܬ ܢܗܘܐ
Tim1:Epist ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܐܪܥܐ ܡ̇ܢ ܝܝ ܒܦܘܩܕܢܗ ܕܐܠܗܐ
Tim1:Epist ܢܘܪܐ ܂ ܘܐܢܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܕܐܝܟ ܕܠܚܫܚܬܐ ܕܟܝܢܐ