simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist 25̈ . ³⁸⁹ܐܝܩܪܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܕܦܓܪܐ̈ ³⁹⁰ܕܩܕܝܫܐ̈
BarBahl:SyrLex ܡܠܬܐ . ܕܡܐܡܪܐ ܡ̇ܢ ܡܢܬܐ ܕܝܢ ܠܐ
BarBahl:SyrLex برّيّ . ܛܪܦܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ܪܘܪܒܝܢ̈ ܘܦܬܝܢ ܐܝܟ
BarBahl:SyrLex ܟܠ ܕܘܟܬܐ ܕܐܝܬ ܡ̇ܢ . ܕܝܢ ܙ̇ܕܩ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܣܘܥܪܢܐ̈ . ܐܡܬܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܥܠ ܚܕ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܩܕܡܘ ܐܬܐܡܪܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܠܝܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ
JnSol:OntheSoul ܘܗ̇ܝ ܕܡܣܓܦܐ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܫ̇ܡܥ ܡܬܢܐ ܠܗ̇
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܡܒܪܟܐ ܕܡܢ ܥܠܡܝܢ ܡ̇ܢ ܕܡܟܣܝ ܐܢܬ ܢܘܗܪܐ
SynOr ܐܘ ܡܢ ܐܢܫ ܡ̇ܢ ܕܗܘ ܡܠܦܢܐ ܆
SynOr ܒܡܦܩܐ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܫܡܫܢܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܬܫܒܘܚܬܗ