simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist ܂ ܐܠܐ ܠܟ ܡ̇ܢ ܐܘ ܪܚ̇ܡ ܚܟܡܬܐ
Cyr:ComLuke ܂ ܢܘܒܕܝܗ̇ ܂ ܡ̇ܢ ܕܢܘܒܕ ܢܦܫܗ ܡܛܘܠܬܝ̣
SynWestSyr . ܐܢܕܝܢ ܐܢܫ ܡ̇ܢ ܡܡܪܚ ܘܥܒ̇ܪ ܥܠ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܕܡܢܗܘܢ ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܐܠܗ . ܗܢܐ
ActsMiaphysites ܕܡܬܩܪܝܢ̈ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܨܝܪܢ̈ ܘܠܐ ܡܫܡܠܝܢ̈
Tim1:Epist 3 , 38ܩܕܡܝܬܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܟ ²⁷¹ܕܡ̣ܢ
ThdrMops:ComPs . . ]ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܠܥܠ ܘܡܢ
Tim1:Epist ܘܝܫܘܥܣܒܪܢ ܃ ܐܬ̣ܘ ܡ̇ܢ ܨܐܕܝܢ ܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ
Ath:Treatises ܝܕܥ̣ܬܢܝ ܦܝܠܝܦܐ . ܡ̇ܢ ܕܠܝ ܚ̣ܙܐ ܚ̣ܙܐ
Ps-Dion:ChronZuq · -ܥ ܘܐܦ ܡ̇ܢ ܐܫܩܝ ܠܥܩܪܐ ܗܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܕܘܥܐ̈ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܒܕܗܕܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܡܚܫܒܬܐ̈ ܕܓܘܐ
BarEbr:CandSanc ܛ̇ܦܣ̣ ܟܕ ܒܣܕܪܐ ܡ̇ܢ ܩܕܡܝܐ ܣܡ ܣܘܡܩܐ
Tim1:Epist , 11 24ܓܢܣܐ̈ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܥܠܝܐ̣̈ ܠܗܘܠܐ̈
SynWestSyr ܘܐܦܝܣܘ : ܕܢܣܬܒܪܘܢ ܡ̇ܢ ܕܒܫܢܕܐ̈ ܐܬܪܡܝܘ :
PhiloxMab:epPatricius ܕܨ̇ܒܐ ܡܪܚܡ ܘܥܠ ܡ̇ܢ ܕܨ̇ܒܐ ܡ̇ܩܫܐ .
GanBus ܒܪܐ . ܢܩܦܐܝܬ ܡ̇ܢ ܢܫܬܥܐ ܡܣܒܪܢܐ ܠܘܩܐ
SynOr ܕܐܠܗܐ : ܐܘ ܡ̇ܢ ܕܚܫܐ ܐܘ ܕܡܘܬܐ
Tim1:Epist ܗܘܐ ܂ ܘܠܗ̇ܢܝܢ ܡ̇ܢ ܡܥܠܝܬܐ̈ ܆ ܠܡܠܬܐ
SevAnt:CathHom ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ̇ ܕܒܦܩܝܩܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܘܫܪܝܪܬܐ ܆ Xܐܬ̇Xܠ
ChalcedWrit ܕܐܘܣܝܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܡܠܬܟ ܡܫܘܕܥܢܐ