simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܐܢܐ XX ܠܟ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܃ ܩܪ̈
Tim1:Epist ܫܘܪܝܐ ܕܝܠܗ̇ ܃ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܗ̇ܒ ܠܗ
SevAnt:LuqGramm ܩܕܝܫܐ ܇ ܐܢܫܐܝܬ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܇
Basil:SyrHex ܗ̇ܘܐ ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܕܐܬܝܠܪ .
ThdrMops:ComGospJohn ܗܘ̣ܐ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܕܐ ܝ ܐܬܚܫܒܬ̣
Tim1:DisputCalMahdi 4 , 39ܐܠܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ :
JnEph:ActsEastSaints ܢܝ̇ܠ . X ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܥܒܕ ܐܒܠܐ
Tim1:Epist 41ܐܢ 15ܕܝܢ ܐܬܢܣܝܘܣ ܡ̇ܢ ܘܒܣܝܠܝܘܣ ܘܝܘܐܢܝܣ 16ܠܓܒܪܐ
Chrys:ComJohn1 ܝܕܥܬܘܢܢܝ ܦܝܠܝܦܐ . ܡ̇ܢ ܕܠܝ ܚܙ̇ܐ ܠܐܒܝ
Ps-Dion:ChronZuq · -ܥ ܘܐܦ ܡ̇ܢ ܐܫܩܝ ܠܥܩܪܐ ܗܢܐ
Cyr:ComLuke ܂ ܟܕ ܒܕܡܥܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܝ̇ܒܥܐ ܗܘܬ ܪܓܠܘܗܝ̇̈
SevAnt:LuqGramm ܆ ܠܘ ܒܣܪܐ ܡ̇ܢ ܗ̣ܘܐ ܡܠܬܐ ܐܝܟ
Tim1:DisputCalMahdi ܕܦܓܪܐ : 24ܕܢܦܫܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܗܝܟܠܐ ܘܠܒܘܫܐ
SevAnt:CathHom ܠܗ ܆ ܕܢܣܥܘܪ ܡ̇ܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ . ܢܐܡܪ
Basil:SyrDeSpirSanc ܫܒܝܩ . ܘܥܠ ܡ̇ܢ ܕܐܢܬܘܢ ܬܐܚܕܘܢ ܥܠܘܗܝ
Tim1:Epist ܐܪܐ ܡ̇ܕܝܢ ܢܦܫܐ ܡ̇ܢ ܒܟܝܢܐ ܚܝܐ ܘܡܬܬܙܝܥܐ
SevAnt:CathHom ܕܐܝܬܗܝܢ . ܐܘܣܝܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡ̇ܘܕܥܐ ܕܐ
Ath:ExposPs ܬ̇ܒܥ . ܘܠܗ̇ܢܘ ܡ̇ܢ ܢܘܒܪ . .
SevAnt:LuqGramm ܗܘܐ ܆ ܕܒܩܠܝܪܘܣ ܡ̇ܢ ܕܪܘܡܐ ܡܬ̣ܡܢܐ ܗܘܐ
ChalcedWrit ܕܐܘܣܝܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܡܠܬܟ ܡܫܘܕܥܢܐ