simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist , 7ܐܝܟX ⁴⁴ܚܝܐ ܡ̇ܢ ܪܘܚܐ ⁴⁵ܘܐܝܬܘܗܝ ܘܐܝܬ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܟܠ ⁴⁵²ܒܪܝܐ ܡ̇ܢ ܥܒ̣ܕܐ . ܟܠ
BarEbr:CandSanc . -- ⁴⁵ܟܠ ܡ̇ܢ X -- ⁴²ܕܐܒܘܗܝ
Tim1:Epist ܐܬܒܛܠܬ̈ . ⁴⁷³ܘܗܢܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܕܚܫܐ ܘܡܘܬܐ :
IsaacNin:memColl ܐܒܐ ܇ ⁴⁷ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܣܝܪܐ ܗܘܬ ܗܕܐ
JacSer:memLuqJews ⁴⁵ ܥܕܡܐ ⁴⁸ܕܢܐܬܐ ܡ̇ܢ ⁴⁷ܕܕܝܠܗ ܗܝ ܪܝܫܢܘܬܐ
Tim1:Epist ܢܬܪܨܘܢ : ⁴⁹ܘܠܡܪܝܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܝܗ̇ :
PhiloxMab:ComProJohn . ܕܠܘܬ ⁵ ܡ̇ܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܐܡ̣ܪ ܆
SevAnt:LuqJul . ܘܡܝܬ ⁵ ܡ̇ܢ ܒܒܣܪ . ܚ̣ܝܐ
SevAnt:LuqJul ]ܩܘܪܝܠܘܣ XX]ܐܝܟ ⁵[ܡܦܫܩܢܐ ܡ̇ܢ ]ܕܬ[ܪܥܝܬܐ ⁶ܗܝ :
JacSer:memLuqJews ܕܒܪܝ ܐܢܬ ⁵²ܐܢܬ ܡ̇ܢ ⁵³ܒܥ̇ܝܬX ܆ ⁵⁴
IšoMerv:ComOT ܕܢܛܥܘܢ ܒܚܙܘܢܐ̈ ⁵ܐܝܟ ܡ̇ܢ XX ܕܢܫܡܠܘܢ ܪܓܬ
Tim1:Epist ⁵⁷ܐܝܬܘܗܝX . ⁵ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܠܐ ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ̈⁵⁹ ܐܝܬܝܗ̇
SevAnt:LuqJul ܗܟܢܐ ܘܡܘܫܐ ⁵ܒܚܡܬܐ ܡ̇ܢ X ܣܓܝܐܬܐ ܥܠ
SevAnt:CathHom ܐܝܟ ܕܠܐܝܠܝܢX ⁵ܕܠܢܒܝܘܬܐ̈ ܡ̇ܢ : X Xܝ
SevAnt:LuqJul ]ܒܦܝ]ܠܐܠܬ[ܝܣ : ⁵ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܠܩܘܒܠܐ . ܟܕ
JnDara:OnOfferings XXXX -- ⁵ܝܩ ܡ̇ܢ ܕ XܝX ܘܗܕܐ
Tim1:Epist 27 . ⁵⁴⁷ܐܠܘ ܡ̇ܢ ⁵⁴⁸ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ :
IšoMerv:ComPs ܥܗ̣ܕXX ܇ ⁵⁹ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܝ ܝܬܝܪ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܗܘܠܢܝܬܐ . ⁶ܘܢܘܪܢܝܘܬܐ ܡ̇ܢ ܐܪܥܢܝܘܬܐ . ܐܦܢ