simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܦܫܩܘ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܬܓܪܓܚ ܗܘܐ ܘܡܫܦܦ
Tim1:Epist ܓܘܢܐܝܬ ܃ ܒܪܝܬܐ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ ܡܬܐܡܪ ܂
Tim1:Epist ܐܢܫܘܬܗ ܆ ܕܗܒܐ ܡ̇ܢ ³⁵⁴ܕܟܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ
Tim1:Epist . ⁹¹ܐܝܟܐ ܕܚܕ ܡ̇ܢ ܡܢܗܘܢ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ
Cyr:ComLuke ܥܙܝܙܬܐ ܂ ܡܢܗܝܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܚܬܢ̈ ܠܘܬ
SevAnt:LuqGramm ܇ ܠܐ ܬܘܒ ܡ̇ܢ ܢܗܘܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܬܪܝܢ̈
SevAnt:LuqGramm ܥܠ̣ܬ ܐ 1ܕܕܚ̇ܠܝܢ ܡ̇ܢ ܡܢ ܒܝ̣ܫܘܬ ܝ
Eph:madFaith ܠܐ ܘ̇ܠܐ ܠܡܒܨܐ ܡ̇ܢ ܢܡܪܚ ܢܒܨܐ¹ ܒܝܬ
BarEbr:CandSanc ܩܠܐ ܕܚܙܬܐ ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܥܠ ܚܙܬܐ ܕܥܝܢܐ̈
Tim1:Epist ܂ ܐܠ̇ܐ ܩܕܡܝܬܐ ܡ̇ܢ ܗܟܢܐ ܀ ܬܪܝܢܝܬܐ
Tim1:Epist ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܕܒܬܠܝܬܝܘܬ ܐ ܡܪܬ̣
SevAnt:LuqGramm ܡܩ̣ܪܒܝܢܢ ܇ ܒܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܬ ܗܘܐ
Elia:epLeonḤar ܢ̇ܦܠ X ܘܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܦܠܢ ܘܗ̣ܘ
SevAnt:madHym ܕܨܘܡܐ ܆ ܐܝܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܟܪܝܗܝܢ ܘܒܝܕ ܚܫ̇X
BarṢal:ComGosp ܡ̇ܛܝܐ ܂ ܘܕܡ̣̇ܢܘ ܡ̇ܢ ܡܢ ܣܛܪܛܝܘܛܐ̈ ܐܝܢܐ
BarṢal:ComGosp ܢܘܟܪܝܐ ܂ ܘܗܕܐ ܡ̇ܢ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܬܬܦܪܣܝ
SevAnt:LuqGramm ܐܢܫ̇ ܂ ܡܥ̣Xܙܠܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܆ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܇ ܟܕ ܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܟܝܢܐ 5ܟܝܢܐܝܬ ܡܩ̇ܒܠ
Tim1:Epist ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܡܬܩܪܐ ܡ̇ܢ ܥܒܕܐ ܐܝܟ ܡܣܒܪܢܘܬܐ
BarBahl:SyrLex ܪܒܢ . ܡܪܓܫ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܪܓܫܐ̈ ܗܠܝܢ