simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:Ethic ܐܢܐ . ²X⁴ܘܗܕܐ ܡ̇ܢ . ܡܛܠXXX ²
Tim1:Epist ܟܠܗܝܢ ܥܠ ܟܝܢܗ ܡ̇ܢ ܐܢܫܝܐ ܆ ܠܘ
SevAnt:CathHom ܠܗ : ܒܦܘܡܐ ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܣܟ :
MiaphysiteDocs ܢܦܫܝ ܕܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܠܝ ܠܘܬ
SevAnt:LuqGramm ܝܢܥ̣ܩ ܀ ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܂ ܢܬܒܚܢܢ̈
BarṢal:ComGosp ܩ̇ܪܐ ܂ ܘܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ