simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܕܚܘܝܒܐ . ܘܐܢܬ ܡ̇ܢ ܡܬ̇ܟܚܕ ܐܢܬ ܒܫܪܪܗܘܢ
Tim1:DisputCalMahdi ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘܝ̈ ܡ̇ܢ . ܐܝܟ 28ܐܝܠܝܢ
Tim1:DisputCalMahdi 3 , 2ܘܡܠܟܢ ܡ̇ܢ ܐܡ̣ܪ | 312|ܠܝ
SevAnt:LuqGramm ܠܟܠܚܕ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܠ ܚܘܝܒܐ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܐܢܫ ܆ ܕܠܫܐܕܐ̈ ܡ̇ܢ ܆ ܙܟ̣ܐ ܘܣܚ̣ܦ
Ps-Zach:EccHist ܐܢܐ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܝܝ ܕܩܒܠܘ ܠܗܢܛܝܩܘܢ
Chron1234 ܂ ܥܡܐ ܐܝܬ ܡ̇ܢ ܓܢܣ̇ܐ ܕܦܪܢܓܝܐ̈ ܕܡܬܩܪܝܢ
Ath:ExposPs ܗܠܝܢ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܘܝܢ ܒܕܝ̇ܨܐ .
Tim1:Epist ܕܗܪܛܝܩܘ̈ ܂ ܟܝܢܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܪܘܚܐ ܘܕܡܝܐ̈
BarKoni:Schol ܘܬܪܥܝܬܐ ܂ ܘܗܘܢܐ ܡ̇ܢ ܒܡܘܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܝܬܗ
SevAnt:LuqGramm ܡܫܚܠܦܐ ܂ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܒܐ ܃
SevAnt:CathHom ܚܟܝܡܐܝܬ . ܩܕܡܐܝܬ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܪܥܐ ܓܒ̣ܠ
SevAnt:LuqGramm ܘܘܝ̇Xܘܣ ܂ ܕܡܝܬܪܐ ܡ̇ܢ 2ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܘܣܓ̇ܝ
IšoMerv:ComOT ܗܝܟܠܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܬܡܢ ܢ̇ܦܩ
SevAnt:LuqGramm ܠܢ ܂ ܘܠܗܝ̇ ܡ̇ܢ ܕܫܘ̇ܐ ܒܩܢܘܡܐ ܠܐܒܐ
Cyr:ComLuke ܕܝܢܐܦܝܘܣܝܘܢ̣ ܂ ܐܢܫܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܐܡܪܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ̣ ܂
SevAnt:CathHom ܓܝܪ . ܩܐܝܢ ܡ̇ܢ ܆ ܟܕ ܒܬܪܝܢܝܬܐ̈
SevAnt:CathHom ܚܙܝ̣ܬܐ . ܟܕ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܨܒܬܐ̈ ܕܕܗܒܐ
ThdrMops:ComPs ܕܡܢ ܦܪܨܘܦܗܘܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܐ ܙܟܘ ܡܢ
Tim1:Epist ܢ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܗܪܛܝܩܘ̈ ܕܗܝܕܝܟ