simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܒܟܡܝܘܬܐ ܂ ܡܝܬܪܐ ܕܝܢ ܡܢܗ̇ ܒܡܦܬܟܘܬܐ ܘܒܐܝܢܝܘܬܐ ܂ ܡ̇ܢ ܂ ܫܕܪܢܢ ܓܝܪ ܠܡܨܪܝܢ ܆ ܘܥܒܕܝܢ ܠܗ̇ ܒܪܬ ܙܘܓܐ ܇ ܐܟܘܬܗ̇
SevAnt:LuqJul ܫܐ̇ܛ ܗ̣ܘܐ . ܙܝܢ ܕܝܢ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܡܕܝܢܬܐ ܐܝܟ ܟܡܐ ܡ̇ܢ : ܡܠܟܐ : ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܠܘܒܒܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܢܣ̣ܒ ܠܥܫܘܩܝܗܘܢ̈
Sahd:memSolitar ܣܒܪ ܗܘܝܬ ܐܘ ܚܒܝܒ ܡܝܬܪܐ ܝܘܗܢܝܣ ܆ ܕܣܦܩ ܗܘܐ ܟܬܒܐ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܡܢܗ ܕܢܘܕܥܗ XX ܕܐܝܢܘ ܕܘܒܪܐ ܓܡܝܪܐ ܕܒܫܠܝܐ . [X]ܐܢܐ
SevAnt:CathHom ܆ ܡܛܠ ܕܕܢܟ̣ܐܒ ܠܢ ܐܟܚܕܐ ܥܡ ܒܢܝ̈ ܓܢܣܢ ܙ̇ܕܩ ܇ ܡ̇ܢ ܕܢ̇ܥܠ ܪܚ̣ܡܐ̈ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܗܟܢܐ ܣܝ̣ܡܝܢ . ܒܩܕܡܐ
BarṢal:ComGosp ܕܡܩܒܠ ܠܟܘܢ ܂ ܠܝ ܗ̣ܘ ܃ ܗ̇ ܂ ܟܕ ܡܩܒܠܝܢ ܠܟܘܢ ܂ ܡܚܘܝܢ ܡ̇ܢ ܂ ܐܝܢܐ ܕܡܣܝܒܪ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܂ 2ܠܚܝܐ̈ ܚܕܬܐ̈ 3ܝ ܡܫܬܘܐ ܀ ܀
BarEbr:CandSanc ܕܒܝܕ ܪܡܙܐ̈ ܒܗܘܪܐ̈ ܢ̇ . ܫܠܡܘܢ ܗܘܘ ܠܬܐܘܪܝܐܣ̈ ܡ̇ܢ ܗܕܐ . ܒܕܡܛܠ ܬܠܬẌ ܥܠܠܢ . ܐܠܨܝܬܐ̈ ܐܬܕܢܝ̣ܘ ܠܗܟܢ ܀ ܕܐ
Cyr:ComLuke ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܚܛܝ̣ܬܐ ܡܫ̣ܝܓܝܢܢ ܃ ܥ̇ܬܪܝܢܢ ܕܝܢ ܘܡܫܘܬܦܘܬܐ ܡ̇ܢ ܃ ܘܬܘܕܝܬܐ ܗܕܐ ܥ̇ܒܕܝܢܢ ܩܕܡ ܣܗܕܐ̈ ܣܓܝܐܐ̣̈ ܂ ܟܠ ܨܐܬܐ
BarEbr:CandSanc ܕܥ̇ܒܕXX ܨܒܝܢܗ ܕܐܒܝ ܕܢ̣ܝܒܙ . ̇ XXX--Xܢ . ܐܡܪܝܢ ܕܗܐ ܡ̇ܢ ܕܐܡܪ ܠܝ ܡܪܝ XXX X 3 3 ܝ . ܥ̇ܐܠ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ̈ ܐܠܐ
Tim1:Epist ܕ ܠܢ · X ܂ ܡܕܢܚܝܐ ܃ ܗ̇ܘ ܕܡܢܗ ܐܬܚܙܝ ܕܣܠܩ ܩܕܡܝܬ ܃ ܡܒܘܥܐ ܡ̇ܢ ܕܡܢܗܘܢ ܫ̇ܬܐ ܓܘܫܡܢܐܝܬ ܥܠܡܐ ܟܠܗ ܃ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܠܬܪܘܢܘܣ
BarEbr:CandSanc ܥܠܬܗ ܗ̇ܝ ܕܢ̇ܥܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܒܥܪܒܐXX ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܬܬܥ̣ܐ ܀ ܡ̇ܢ ܪܗ̣ܛܐ ܟܕ ܣܥܘܪܘܬܐ ܡܕܡ ܚܕܢܝܬ . X ¹ܙܢܐ ܗܝXX ܐܠܐ ܒܕܐܒܐ
Tim1:Epist ܫܘܝܢ̈ ܆ |ܩ |T92ܒܩܢܘܡܐ̈ ³X⁶ܕܝܢ ܠܐ ܫܘܝܢ̈ . ܘܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ³X⁸ . XX ܠܐܒܘܗdd : XܩX ܘܠܐܒܘܗdd XX⁷ ܕܒܟܝܢܐ
SevAnt:CathHom ܕܝܠܗ ܐܚܝܕ ܐܒܐ : ܘܒܪܐ ܠܗ̇ܘ ܕܝܠܗ : ܘܪܘܐ ܩܕܝܫܐ X ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܠܐ ܡܬܩܕܡܢܝܬܐ̈ ܡܫܬܐܠܝܢ ܚܢܢ ܀ ܐܢX ܘܟܝܠ ܦܪܨܘܦܐ
Tim1:Epist ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܗܕܪܝܢ ܥܢܝܢܝܟ̈ ܂ ܒܚܘܒܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܂ ܒܐܚܪܬܐ ܕܝܢ ܟܝܬ ܒܪܡ ܘܐܚܪܬܐ ܂ ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܒܨܒܬܐ̈
Tim1:DisputCalMahdi ܕܠܡܪܓܢܝܬܐ ܠܒܟ : ܗܘ̇ ܕܝܢ 11ܐܚܪܢܐ ܠܙܓܘܓܝܬܐ : ܗܘ̇ ܡ̇ܢ ܒܐܝܕܐ ܡ̇ܢ ܕܟܠܗܘܢ : ܒܐܝܕܐ ܕܝܢ ܕܚܕ 10ܡܢܗܘܢ : ܘܗܘ̇
Tim1:Epist ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ Xܬܝܗܒ ܠܢ ܟܝܢܐܝܬ ܃ ܗ̇ܝ ܕ ܢ ܕܒܐܝܢܐ ܙܢܐ ܐܘ ܡ̇ܢ ܂ ܘܬܪܬ̈ ܗܝܢ ܒܚܐܪܘܬ ܐ ܕܨܒܝܢܗ ܣ̇ܥܪ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܠܫܢܐ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܡܬܚܙ ܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܟܝܢܗܘܢ ܘܡܬܪܓܫܢܐ ܃ ·ܝ ·ܝ ܡ̇ܢ ܟܝܬ ܕܝܢ ܘܒܝܕ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡܕܡ ܕܝܠܗܘܢ ܝ̇ܕܥ ܘܡܕܪܟ ܂ ܐܠܘ
SevAnt:LuqGramm ܐܠܗ ܆ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܐܬܐܠܗ ܂ ܐܘ ܠܝܝܘܠܛܢܐ ܚܕܬܐ ܂ ܐܘ ܠܡܘܙܓܐ ܡ̇ܢ ܆ ܚܕ ܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܕܠܩܘܒܠܐ̇ ܒܣܪ-ܐ̣ ܘܪܘܚܐ ܂ ܡ ܂ ܢܗܘܢ ܗ̇ܘ
SynWestSyr ܥܒ̣ܕܐ ܕܡܗܝܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܐܢ X1ܐܦ ܡܪܗ ܡ̇ܦܣ ܠܗ ܆ ܢܫܡܥ ܡ̇ܢ ܢܫܬܐܠ ܗ̇ܘ ܕܩܪܒ . ܐܢ ܥܒܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ̇ ܒܪ ܚܐܪܐ̈ . ܘܐܢ
SevAnt:CathHom ܕܪܓܙ̈ ܥܠ ܐܚܘܗܝ ܐܝܩܐ ܇ ܡܚ̇ܝܒܐ ܢܗܘܐ ܠܕܝ̣ܢܐ ܡܛܠܗܕܐ ܡ̇ܢ ܇ ܡܚ̇ܝܒܐ ܢܗܘܐ ܠܕܝ̣ܢܐ ܇ ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܇ ܕܟܠ
BarEbr:CandSanc X ܕܚܝܐ̈ ܗ̣ܘ ܚܝܠܐ ܚܫܘܒܬܢܝܐXXXX X³ ܘܢܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܡ̇ܢ . XX X -- Xܦ XXXX -- ܡܢܩXܝܝX ܕ . ܝܣܐ ܝܥܘ . ܘܐܝܠܢܐ