simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:Ethic . ܡܛܠXXX ² ܬܪܬܝܢ̈ ܥܠܢ̈ . ²X⁰ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܢܘܡܬܐ ܡ̇ܢ ܛܗܪܝܬܐ . ܕܢܕܡܟ ²X³ܩܠܝܠ X ܫܪܘܝܐ ܡ̇ܠܟ ܐܢܐ . ²X⁴ܘܗܕܐ
Tim1:Epist ܐܢܫܝܐ ܆ ܠܘ ܕܝܢ ܥܠ ܩܢܘܡܗ ܕܒܪܐ ܡܬܢܣܒܢ̈ . ܦܪܝܫ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܛܘܒܢܐ ܬܐܕܘܪܘܣ ܘܡ̣ܢ ܩܕܝܫܐ ܢܣܛܘܪܝܣ ܆ ܟܠܗܝܢ ܥܠ ܟܝܢܗ
SevAnt:CathHom ܘܠܐ ܣܟ : ܡܪܚܬ ܓܝܪ ܡܣܬ̣ܒܪܐ ܗܘܬ : ܒܠܒܐ ܕܝܢ ܕܡܬܚ̇ܦܐ ܡ̇ܢ ܗܢ ܕܩܐ̇ܡ : ܟܕ ܠܬܬ ܟ̣ܦܝܢ̈ ܐ ܦܝ̈ ܐܡ̇ܪ ܗܘܝܬ ܠܗ : ܒܦܘܡܐ
MiaphysiteDocs ܕܐܝܬ ܠܝ ܠܘܬ ܐܢܫ ܡܢܟܘܢ ܥܘܕܠܐ ܡܕܡ ܐܘ ܟܪܝܘܬܐ ܃ ܠܐ ܝ- ܡ̇ܢ ܒܝܘܡܬܢ̈ ܂ ܣܗܕܐ ܕܝܢ ܠܐܠܗ̣ܐ ܩ̇ܪܐ ܐܢܐ ܥܠ ܢܦܫܝ ܕܠܘ ܐܝܟ
SevAnt:LuqGramm ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܂ ܢܬܒܚܢܢ̈ ܕܝܢ ܘܐܢ ܫ̇ܦܪ ܘܗܠܝܢ ܕܝܠܟ ܇ ܡ̇ܢ ܂ ܕܥܡ ܗ̇ܝ ܕܝ̇ܠܕܬ ܐܠܗܐ ܘܝ̇ܠܕܬ ܒܪܢܫܐ ܝܢܥ̣ܩ ܀ ܘܗܠܝܢ
BarṢal:ComGosp ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܪܗ ܘܐܠܗܗ ܕܕܘ ܕ ܂ ܘܒܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܐ ܡ̇ܢ ܘܢ̣ܬܠ ܠܗ ܡܪܝܐ ܟܘܪܣܝܗ ܕܕܘܝܕ ܂ ܠܡܠܟܘܬܗ ܩ̇ܪܐ ܂ ܘܒܗ̇ܝ