simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܡܬ̇ܟܚܕ ܐܢܬ ܒܫܪܪܗܘܢ ܕܚܫܐ̈ . ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܚܠܦܝܢ ܚܫ : ܠܐ ܡ̇ܢ ܡܝܘܬܐ . ܗܕܐ ܓܝܪ ܪܡ̇ܙ ܗ̣ܘܝܬ : ܒܝܕ ܫܡܐ ܕܚܘܝܒܐ . ܘܐܢܬ
Tim1:DisputCalMahdi . ܐܝܟ 28ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܗܘܝܢ̈ ܚܙ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܘܐܦ ܝ̇ܕܥ . 18 , ܡ̇ܢ . ܠܒܪܝܬܐ ܕܝܢ ܠܘ 27ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘܝ̈
Tim1:DisputCalMahdi ܐܡ̣ܪ | 312|ܠܝ . ܬܪܝܢ ܡܕܝܢ 15ܐܝܬܝܗܘܢ ܇ ܐܢܗܘ ܕܗܘ̇ ܡ̇ܢ . ܐܠܐ ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܙܒܢܢܝܐ 14ܘܒܪܢܫܐ ܀ 3 , 2ܘܡܠܟܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܥܠ ܚܘܝܒܐ ܕܡܢ ܣ̣ܘ̣ܢܘ̣ܕܘܣ ܡ̣ܪܕ ܀ ܒܙܟܘܪܐ̈ ܠܐ ܟ̣ܠܐ ܇ ܡ̇ܢ ܕܥܕܬܐ ܃ ܂ XX ܡܛܘܠ ܐܪܡX ܐ̣ܝܕܐ ܡܚܝܢ ܗܘܘ ܠܟܠܚܕ ܆ ܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܆ ܙܟ̣ܐ ܘܣܚ̣ܦ ܗ̣ܘ ܨܠܝܒܐ . ܠܚܟܝܡܐ̈ ܕܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ⁷⁴ܕܠܘܬ ܡ̇ܢ X . -- ⁷³ܩX X . -- ⁷²܏ܩX X ⁷¹ ܐܠܐ ܢܐܡܪ ܐܢܫ ܆ ܕܠܫܐܕܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܝܝ ܕܩܒܠܘ ܠܗܢܛܝܩܘܢ ܕܡܠܟܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܒܛܠ ܟܘܠ ܡܕܡ ܡ̇ܢ ܘܠܛܘܡܣܐ ܂ ܘܐ̣ܡܪ ܦܛܪܘܣ ܕܥܡ ܗܠܝܢ ܡܬܚܠܛ ܐܢܐ ܂ ܐܝܟ
Chron1234 ܓܢܣ̇ܐ ܕܦܪܢܓܝܐ̈ ܕܡܬܩܪܝܢ ܒ̇ܢܕܝܩܝܐ̈ ܐܬܬܙܝܥܘ ܡ̇ܢ ܆ ܒܙܒܢܐ ܪ ܂ ܒܗ ܗܘ̇ܐ ܓܕܫܐ ܒܚܣܢܐ ܪ ܂ ܙܝܕ ܂ ܥܡܐ ܐܝܬ
Ath:ExposPs ܕܗܘܝܢ ܒܕܝ̇ܨܐ . ܐܝܟ ܡܐ ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܦܘܠܘܣ . ܛܒ ܠܝ ܡ̇ܢ ܥܠ ܡܫܟܒܝܗܘܢ . ܠܡܘܬܗܘܢ ܡܫܘܕܥ ܒܝܕ ܗܠܝܢ . ܐܝܟ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܕܪܘܚܐ ܘܕܡܝܐ̈ ܚܕ ܗ̣ܘ ܂ ܝܝ ܘܨܐܕܝܢ ܐܟܚܕ ܘܨܝܕ ܡ̇ܢ ܒܡܫܚܐ ܙ ܡܫܝܚܘܬ ܐ ܡܠܚܝܢ 3ܠܡܪܝܪܘܬ ܐ ܕܗܪܛܝܩܘ̈ ܂ ܟܝܢܐ
BarKoni:Schol ܒܡܘܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܝܬܗ ܂ ܘܡܕܥܐ ܒܠܒܐ ܂ ܘܚܘܫܒܐ ܝX ܡ̇ܢ ܂ ܗܘܢܐ ܂ ܘܡܕܥܐ ܂ ܘܡܚܫܒܬܐ ܘܬܪܥܝܬܐ ܂ ܘܗܘܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܓܝܪ ܐܒܐ ܃ ܠܐ ܝܠܝܕܐܝܬ ܐܝܬܗܘܝ ܂ ܘܠܘ ܡܢ ܡܕܡ ܝܠܝܕ ܂ ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܕܐܘܣܝܐ ܇ ܐܠܐ ܗ̇ܝ ܝ ܕܐܝܟܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܫܚܠܦܐ ܂ ܗ̣ܘ
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܐܪܥܐ ܓܒ̣ܠ ܠܐܕܡ : ܘܢܦ̣ܚ ܒܗ ܪܘܚܐ ܕܚܝܐ̈ . ܟܕ ܢܦܫܗX ܡ̇ܢ ܝܬ . ܗ̣ܘ ܡܢܕܪܝܫ . ܓܒ̇ܠ ܝܬܝܪ ܚܟܝܡܐܝܬ . ܩܕܡܐܝܬ
SevAnt:LuqGramm 2ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܘܣܓ̇ܝ ܛܒ ܫܦܝܪܬ ܝܘܠܦܢܐ ܇ ܕܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܢܘܢ 1ܚ̣ܪܡܐ̈ ܟܬ̣ܒ̣ ܗܟܢܐ ܂ ܘܘܝ̇Xܘܣ ܂ ܕܡܝܬܪܐ
IšoMerv:ComOT ܕܡܢ ܬܡܢ ܢ̇ܦܩ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ ܓܙܪ ܕܝ̣ܢܐ . XX]ܝXXX [ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܐܘܟܝܬ ܣܠܬܐ̈ ܆ ܬܪܬܝܢ̈ ܟܢܘܫܬܐ̈ . ܩܕܡ ܗܝܟܠܐ ܆ ܐܝܟ
SevAnt:LuqGramm ܕܫܘ̇ܐ ܒܩܢܘܡܐ ܠܐܒܐ ܇ ܥܠ ܒܝ̣ܫܘܬ ܬܪܥܝܬܗ ܕܣܒܠܝܘܣ ܡ̇ܢ ܠܡܫܝܚܐ ܫܘ̇ܐ ܒܩܢܘܡܐ ܠXܒܐ ܘܫܘ̇ܐ ܒܩܢܘܡܐ ܠܢ ܂ ܘܠܗܝ̇
Cyr:ComLuke ܐܡܪܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ̣ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܬ̇ܐ ܘܥܬܝܕ ܝܝ ܕܢܬܝܗܒ̇ ܂ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܂ ܠܚܡܐ ܕܝܢܐܦܝܘܣܝܘܢ̣ ܂ ܐܢܫܝܢ̈
SevAnt:CathHom ܆ ܟܕ ܒܬܪܝܢܝܬܐ̈ ܘܒܨܝܪܬܐ̈ ܕܡܢ ܥ̣ܠܠܬܗ̈ ܝ̇ܩ̣ܪ ܡ̇ܢ ܇ ܘܡܥܗܕܢܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܬܐܪܬܐ ܀ ܡܛܠܗܕܐ ܓܝܪ . ܩܐܝܢ
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܒܨܒܬܐ̈ ܕܕܗܒܐ ܘܒܢܚܬܐ̈ ܕܫܪܝܐ . ܡܨܛ̇ܒܬܐ ܐܢܬܝ . ܡ̇ܢ ܕܒܫܪܪܐ . ܗܝܕܝܢ ܆ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ --- ܚܙܝ̣ܬܐ . ܟܕ
ThdrMops:ComPs ܕܗܐ ܙܟܘ ܡܢ ܟܕܘ ܆ ܘܫܐܠܝܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܬܗܘܐ ܡܫܡܠܝܐ ܡ̇ܢ . ܠܗܢܐ ܗܟܝܠ ܡܙܡܘܪܐ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܐܝܟ ܕܡܢ ܦܪܨܘܦܗܘܢ ܐܝܟ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܗܪܛܝܩܘ̈ ܕܗܝܕܝܟ ܣܘܓܐܗܘܢ ܡ̇ܢ ܃ ܘܐܦܠܐ · ܝX ·ܝ ܡ̇ܢ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܐ ܟܢ ܕܗ̣ܘ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܗ̣ܢܘܢ ܡܬܚܪ ܢ ܂ ܗ̇ܢܘܢ