simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AnṭTagr:FifBookRhet ⁶ܬܠܬ . ܠܘܩܕܡ ܡ̇ܢ ܕܢܥܕܪ ܠܡܕܥܐ ܘܢܗܕܪ
Ps-Zach:EccHist ܡܩܒܠܝܢ ܡܠܬܐ ܂ ܡ̇ܢ ܕܒܛܒܬܐ ܢܫܘܚ ܡܢܗ̇
Tim1:Epist ܪܒܐ ܂ ܐܢܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܚܢܢ ܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܦܗܝܐ ܆ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܓܕܫܢ̈ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܐܬܒܕܝ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܣܟ̇ܠ ܣܓ̇ܝ ܂
Tim1:Epist . ܟܕ 38ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܚܠܦ ܩܦܐ̣ ܟܝ
SevAnt:LuqJul ܀ ⁷ [ܕܡܩܒܠܢܐ ܡ̇ܢ ܕܡܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܟܕ ܐܪܝܢܘ̈ ܡ̇ܢ ܠܡܟܬ̈ ܐ ܘܡܕܒܪܢܝܬܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܕܗ̇ܘ ܥܬܝܩܐ . ܡ̇ܢ ܕܡܚܒ ܢܦܫܗ ܐܝܟܢܐ
IšoAdiab:Epist ܐ ܂ ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܕܬܣܬܪܩ ܗ ܡܢܘܬܐ
Tim1:DisputCalMahdi 21ܕܡܠܟܘܬܟܘܢ ܆ ܒܐܝܕܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܣܦܪܐ̈ : XXܘܛܘܡܪܐ1
Tim1:Epist ܩܢܝܐ ܂ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܠܚܝܘܬ ܐ ܫܠܝܐ
Tim1:DisputCalMahdi . ܠܘXܝܪ 23ܝܘܩܢܐ ܡ̇ܢ ܠܨܝܪܐ ܥܒ̇ܕ ܒܕܡܘܬܗ
Tim1:DisputCalMahdi . 37ܕܐܝܟܢܐ ܕܡܬܒܛܠ ܡ̇ܢ ܢܘܗܪܐ ܕܟܘܟܒܐ̈ 38ܒܢܘܗܪܗ
JnEph:EccHist ܠܗܘܢ ܃ ܘܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܐܬ̇ܚ̣ܝܕܘ ܃ ܗܠܝܢ
Cyr:ComLuke ܢܣ̣ܒܢܢ ܂ ܢ̇ܦܩ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܢ ܐܠܗܐ
Tim1:Epist ܚܒܝܒܝܢ̈ ܆ ܐܗܦܟܘ ܡ̇ܢ ܐܦܝܟܘܢ̈ ܆ ܡ̣ܢ
JacSer:Epist ܚܛܗܐ̈ ܂ ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܟܐܢܐ ܬ ܡܗܠܟ̣
Tim1:Epist ܐܢܬ . ܕܒܟܠܗܝܢ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪܬ̣ ܡܗܝܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܠܣܘܢܗܕܣ ܂ ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܦܪܗܣܝܐ ܐܬܚܫܚ ܐܬܩܛܠ