simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AnṭTagr:FifBookRhet ܕܢܥܕܪ ܠܡܕܥܐ ܘܢܗܕܪ ܠܡܠܬܐ . ܕܬܪܬܝܢ ܕܝܢ : ܠܡܪܡܘ ܚܣܕܐ ܡ̇ܢ X ܐܟܚܕ ܘܚܕܢܐܝܬX ܐܢܐ ܥܠܝ ܩܒ̇ܠܬ ܡܢ ܩܨ ⁶ܬܠܬ . ܠܘܩܕܡ
Ps-Zach:EccHist ܕܒܛܒܬܐ ܢܫܘܚ ܡܢܗ̇ ܂ ܒܙܕܝܩܘܬܐ ܝ ܦܘܝܠܣ ܂ ܝX X ܫܘXܠܐ ܂ ܡ̇ܢ ܝܝ ܘܟܘܠ ܕܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܒܟܠ ܡܕܡ ܒܬܒܝܠ ܡܩܒܠܝܢ ܡܠܬܐ ܂
Tim1:Epist ܓܝܪ ܕܚܢܢ ܝ ܂ ܫܐܠܢܢ ܒܫܠܡܟ ܃ ܐܢܬ ܕ ܢ ܒܫܬܩܐ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܂ ܕܫܐܠܝܢ ܠܡ ܒܫܠܡܗ ܘܫܬܝܩ ܆ ܗ̇ܘ ܗ̣ܘ ܓܠܘܙܐ ܪܒܐ ܂ ܐܢܗ̣ܘ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܓܕܫܢ̈ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܠܐ ܝܕܥܬܐ ܡܗܡܝܢ ܡ̣ܢ ܕܠܡܩܢܐ ܚܘܒܐ ܡ̇ܢ ܕܠܒܘܝܐܗܘܢ̣ ܗܢܘ ܕܝܢ ܨܠܘܬܐ ܕܟܝܬܐ ܘܕܠܐ ܦܗܝܐ ܆ ܗܠܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܣܟ̇ܠ ܣܓ̇ܝ ܂ ܘܐܝܬܝܗܝܢ ܠܒܪ ܡܢ ܟܘܢܝܐ̈ ܓܘܢܝܐ̈ ܇ ܦܣ̇ܩ ܡ̇ܢ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ̈ ܘܕܐܦܠܐ ܡܢ ܗܪܛܝܩܘ̈ ܝ ܐܬܒܕܝ ܇ ܐܝܟ
Tim1:Epist ܚܠܦ ܩܦܐ̣ ܟܝ . ܚܠܦ ܕܝܢ ܟܣܝ ܙܝܛܐ- . 39ܚܠܦ ܕܝܢ ܡ̇ܢ 37ܘܡܬܚܠܦܢܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܐܣܛܘܟܣܐ̈ . ܟܕ 38ܒܙܒܢ
SevAnt:LuqJul ܕܡܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܦܓܪܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܢܦܫܐ ܗܝ ܡܠܝܠܬܐ . ܡ̇ܢ ܘܡܢ ܚܒܠܐ . ܡܦܩ : ܒܪܘ]ܚܐ : ܕܨܝܕ : ܗܢܐ ܀ ⁷ [ܕܡܩܒܠܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܠܡܟܬ̈ ܐ ܘܡܕܒܪܢܝܬܐ̈ ܡܫܢܠܦܝܢ ܆ ܘܡ̇ܣܩܝܢ ܥܠ ܐܠܗܘܬܐ ܡ̇ܢ ܫܘܪܝܗ̇ ܃ ܐܬܒܥܝ ܡܢ ܟܕܘ ܡܬܒܣܪܢܘXܐ ܂ ܟܕ ܐܪܝܢܘ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܡܚܒ ܢܦܫܗ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܕܢܘܒܕܝܗ̣̇ ¹ܢ̇ܛܪ ܗܠܝܢ ܕܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ O⬩ ܘܐܡ̇ܪ : Xܗܐ ܥܒ̇ܕܘܗܝ̈ ܕܒܪܢܫܐ ܚܕܬܐ ܘܕܗ̇ܘ ܥܬܝܩܐ .
IšoAdiab:Epist ܕܬܣܬܪܩ ܗ ܡܢܘܬܐ ܚܘܝܚܬܐ ܠܐ ܦܐܝܐ ܃ ܗܝ̇ ܕܐܢܬ ܝ ܩܢܐ ܐܢܬ ܃ ܡ̇ܢ ܒܣܝ̣ܪ ܂ ܬܣܝܡ ܗܝܡܢܘܬܟ ܫܦܝܐܝܬ ܒܣܒܪܐ ܕܡܝܬܪܘܬ ܐ ܂ ܘܐܢ
Tim1:DisputCalMahdi ܕܣܦܪܐ̈ : XXܘܛܘܡܪܐ1 . 20ܐܬܝܗܒ : Xܐܝܬܘܗܝ XX . XXX . ܡ̇ܢ , 13ܘܐܦ ܓܝܪ ܟܬܒܐ̈ ܘܛܘܡܪܐ̈ 21ܕܡܠܟܘܬܟܘܢ ܆ ܒܐܝܕܝܐ̈
Tim1:Epist ܠܚܝܘܬ ܐ ܫܠܝܐ ܓܝܪ ܢܦܫܐ ܘܠܐ ܡܬܘܡ ܡ̣ܢ ܙܘܥܐ ܕܚܝܘܬܗ̇ ܂ ܝ ܡ̇ܢ ܐ ܂ ܠܡܢܗܝܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܚܝܠܐ ܒܠܚܘܕ ܩܢܝܐ ܂ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܠܨܝܪܐ ܥܒ̇ܕ ܒܕܡܘܬܗ . 6ܝX ܨܝܪܐ | 24ܩ |M 160ܕܝܢ ܡ̇ܢ 22ܘܡܨܐ ܕܢܝܬܝܘܗܝ ܠܘܬ ܕܘܡܝܗ . ܠܘXܝܪ 23ܝܘܩܢܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܢܘܗܪܐ ܕܟܘܟܒܐ̈ 38ܒܢܘܗܪܗ ܕܫܡܫܐ : ܠܝܬܘܗܝ ܕܝܢ ܢܘܗܪܗ ܡ̇ܢ ܘܡܒܛܠܝܢ ܀ 5 , 12ܚܢܢ ܕܝܢ ܦܢܝܢܢ ܠܗ . 37ܕܐܝܟܢܐ ܕܡܬܒܛܠ
JnEph:EccHist ܐܬ̇ܚ̣ܝܕܘ ܃ ܗܠܝܢ ܕܗ̣ܘܬ ܒܗܘܢ ܝܕܥܬܐ ܕܢܕ̣ܘܢܘܢ ܡ̇ܢ Xܢܬ̇ܚܝXܘܢ ܠܡܗܝܡ̈ ܢܐ ܃ ܘܐܦ ܐܬ̇ܡܠܠ ܠܗܘܢ ܃ ܘܡܢܗܘܢ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܐܒܐ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ̣ ܂ ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܢ̣ ܬܘ ܬܘܒ ܡ̇ܢ ܂ X0ܡ̇ܘܕܝܢܢ ܓܝܪ ܆ ܕܡܢ ܡܠܝܘܬܗ ܚܢܢ ܟܠܢ ܢܣ̣ܒܢܢ ܂ ܢ̇ܦܩ
Tim1:Epist ܐܦܝܟܘܢ̈ ܆ ܡ̣ܢ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܓܘܕܦܐ ܕܥܠ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ . X ܡ̇ܢ ܘܡܪܐ ܒܚܕ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ . 8 , 5ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝܢ̈ ܆ ܐܗܦܟܘ
JacSer:Epist ܕܟܐܢܐ ܬ ܡܗܠܟ̣ ܂ ܠܐ ܡܫܥܒܕ ܠܢܛܘܪܬܐ ܘܠܦܘܩܕܢܐ̈ ܂ ܡ̇ܢ ܂ ܘܠܐ ܫܠܝܛ ܢܡܘܣܐ ܥܠ ܡܕܡ ܂ X X ܝܝ ܕܪܚܝܩ ܡܢ ܚܛܗܐ̈ ܂ ܘܟܠ
Tim1:Epist ܗܠܝܢ ܕܐܡܪܬ̣ ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ . ܘܠܩܘܒܠܗܝܢ ²³⁰ܡܬܘܡ̣ ܘܠܐ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܐܝܟ ܡܣܒܪܢܘܬܟ ܆ 3 , 1ܐܠܐ ܟܒܪ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ . ܕܒܟܠܗܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܒܦܪܗܣܝܐ ܐܬܚܫܚ ܐܬܩܛܠ ܥܓܠ ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܐܡܘܢܛܝܣ1 ܡ̇ܢ ܐܝܕܝܥܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܟܘܢ ܂ ܕܟܬܒܘ ܘܐܚܪܡܘ ܠܣܘܢܗܕܣ ܂ ܘܐܝܟ