simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܗܠܝܢ : ⁸ܕܕܐܢܫܘܬܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܘܕܐܠܗܘܬ ܝXXX
JnMaron:Expos ܘܐܡܪ ܗܘܝ̣ܬ ⁸ܕܗܕܐ ܡ̇ܢ ܕܢܬ X ܠܘܬ
SevAnt:LuqJul ܐܢܬ . ⁸ܕܠܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܡܬ
AbbaIs:Ascet | . ⁸ܘܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ⁷ܚܕ ⁸ܝܗ̣ܒ ܢܦܫܗ
JacSer:memLuqJews ⁸⁴ܕܢܘܕܐ ܒܒܪܗ ⁸⁵ܐܢܬ ܡ̇ܢ X ⁸ܛ̣ܒܟ .
BarEbr:CandSanc . -- ⁹ ܡ̇ܢ ܕܕܝܠܗ ܗܝ .