simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul X ܣܓܝܐܬܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܒܐܠܗܐ ܚܛܝܢ ܡܬܬܥܝܪ ⁷ܗ̣ܘܐ . ܡ̇ܢ : ܒܬܫܥܝܬܐ : ܕܥܠ : ܕܘܒܪܐ̈ : ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܘܡܘܫܐ ⁵ܒܚܡܬܐ
SevAnt:CathHom : X Xܝ XXXX ܕܗ̇ܢܘܢ ܇ ܠܟܪܘܙܘܬܐ ⁸ܕܝܢ ܕܗܠܝܢ ܇ ܒܝܕ ܕܡܐ ܡ̇ܢ ܐܟܪܙܘ . ܠܣܗܕܐ̈ ܕܝܢ ܆ ܐܝܟ ܕܠܐܝܠܝܢX ⁵ܕܠܢܒܝܘܬܐ̈
SevAnt:LuqJul ܕܠܩܘܒܠܐ . ܟܕ ܡܦܠܓ ܠܗ ܠܬܪܝܢ̈ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܘܠܬܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ : ܘܥܣܪܝܢ̈ : ܘܬܪܝܢ̈ : : ⁸[ . . . . ]ܒܦܝ]ܠܐܠܬ[ܝܣ : ⁵ܗ̇ܘ
AbbaIs:Ascet ܩܝܡܢ̈ ܡܢ ܒܣܬܪܗ̣̇ ܗܠܝܢ ⁸ ܕܝܢ ܩܝܡܢ̈ ܡܢ ܩܕܡܝܗ̇ ܇ ܡ̇ܢ ³ܘܚܢܝܬ ܕܐܪܚܩܘ XX ¹ X ² X ܕܫܒܩ̣ܬܗ̇ ܠܡܕܝܢܬܐ ܆ ⁵ܗ̣ܢܝܢ
JnDara:OnOfferings ܕ XܝX ܘܗܕܐ ܒܪܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܡܕܝܢ ܠܒܪܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡ̇ܢ ²⁷ X ܣܒܝܠܝܘܣ X -- ⁸ܡܬܡXܝܢܘܬܐ XXXX -- ⁵ܝܩ
Tim1:Epist ⁵⁴⁸ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ : . Xܩ ܫܡܝ̇ܐ : XX ܫܝXܝܝܐ XX³ . Xܩ ܫܡ̇ܐ : ܡ̇ܢ ܥܡ ܐܠܗܐ ܘܠܘܬ |X 158b|ܐܠܗܐ ܘܐܝܟ ܐܠܗܐ 6 , 27 . ⁵⁴⁷ܐܠܘ
IšoMerv:ComPs ܕܗ̣ܝ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܡܝܬܪܘܬܐ ܥܡܝܠܐ ܘܪܫܝܐ ܘܡܝܬܪܐ ܆ ܡ̇ܢ . ܫܦܝܪ ܡܢ ܟܠܗܝܢ X0 ܠܒܬܘܠܘܬܐ ܥܗ̣ܕXX ܇ ⁵⁹ܐܝܟ
BarEbr:CandSanc ܐܪܥܢܝܘܬܐ . ܐܦܢ ܩܛܪܢẌ ܘܩܫܝܢ̈ X ܠܗ ܠܡܪܟܒܐ . ܐܠܐ ܠܘ ܡ̇ܢ ܒܗ . ⁴ܘܕܡܘ̣ܬܐ ܗܘ ⁵ܕܥܠܬܐ ܗܘܠܢܝܬܐ . ⁶ܘܢܘܪܢܝܘܬܐ
SevAnt:LuqJul ܕܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܣܥܪܘܗ̇ ܠܚܛܝܬܐ . ܡܕܝܢ ܐܢ ܐܝܟ ܫܢܝܘܬܐ ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܕܝܢܐ ܟܐܢܐܝܬ ܥܠ ܟܠܗ ⁶ ܦܓܪܐ ܘܥܠ ܟܠܗ̇ ܢܦܫܐ . ⁷ܐܝܟ
BarEbr:CandSanc ܬܐܡܢܘ̈ ܫ̇ܘܝܢ . ܐܝܛܐ ܐܝܠܢܐ̈ ܗܘ̇ܝܢ ܀ ܘܠܓܐ ܐܚܪܢܐ . ܡ̇ܢ . ܐܣܐX ¹ܕܝܢ X ܚܙܘܪܐ ¹⁵ܘܪܘܡܢܐX ¹ܘܟܘܡܬܪܐ ⁷ܒܫܘܪܝܐ
DidascApost ܐܝܟ ܕܠܣܘܥܪܢܐ ܕܨܒܘܬܐ̈ ⁸ܣܓܝܐܬܐ̈ ⁹ܕܡܬܒܥܝܢ̈ . ܡ̇ܢ ܠܟ ܡܢ ܟܠܗ ⁴ܥܡܐ : ܬܓܒܐ X ܘܬܩܝܡ ⁶ܡܫܡܫܢܐ̈ ܆ ⁷ܓܒܪܐ
SevAnt:CathHom ܕܒܫܘܒܚܐ ܗ̇ܘ ܣܩܘܒܠܐ ܣ̇ܪܝܟܝܢ ܗܘܘ ܇ ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܇ ܐܝܬ ܗܘܘ ܓܝܪ ܐܝܬ ܗܘܘ ܬܡܢ ܐܢܫܝܢ̈ ܇ ⁷ܗ̇ܢܘܢ
BarEbr:CandSanc ܘܡܪܝܐ ܕܟܠ ܒ̇ܪܘܝܐ ⁷⁸ܟܝܬ ⁷⁹ܕܗܢܐ ܟܠ ܘܡ̇ܠܚ̣ܐ . ⁸0ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܒܡܐܡܪܐ ⁷⁶ܕܥܠ ܝܘܠܝܐܢܘܣ ⁷⁷ܕܦܪܘܩܐ
Tim1:Epist ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ |ܩ |L169ܘܪܘܚܐ : ܠܘ ܕܝܢ ܐܟܘܬܢ : ܘܠܐ ܡ̇ܢ ܠܗ . X ܗ̇ܘ ܡܥܩ : XXX ܡܥܩ X³ X ܥ . ܪܘܩ : XXXܩX ܢܝܪܩܘܢ ⁷⁸
BarEbr:CandSanc ܦܘܪܫܢܐ ܕܢܦܫܐ ܡܢ ܦܓܪܐ . ܘܡ̇ܬܩܪܐ ܡܘܬܐ ܟܝܢܝܐ . ܡ̇ܢ ܕܡܘܬܐ ܒܬܪܝܢ̈ ܙܢܝܐ̈ ܡܬܐܡܪ ܒܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ . ⁷⁹ܚܕ
JnDalya:Epist ܕܐ̇ܚܕ ⁸⁰ܒܐܝܕ̈ ܝ ܆ ܕܒܕܪܓܐ̈ ܗܠܝܢ ܣ̇ܠܩ ܐܢܐ . ܡܕܝܢ ܡ̇ܢ ܟܕ ܦܐܫ : XX ܕܦܐXܫX 9ܐ ܘ̇ ܝX ܕ ܠܡܐ ܐ̇ܡܪ ܐ ܢܬ . ܠܝܬ ⁷⁹ܠܝ
BarEbr:CandSanc ܪܒܐ ܐܘܟܝܬ ܫܡܫܐ ܠܫܘܠܛܢܐ ܕܐܝܡܡܐ . ܘܢܗܝܪܐ ܙܥܘܪܐ ܡ̇ܢ ܢܗܝܪܐ̈ ܕܒܪܩܝܥܐ ܕܫܡܝܐ ܐܘܟܝܬ ܟܘܟܒܐ̈ ܐܬܒܪܝܘ . ⁸
IšoMerv:ComOT ܕܪܓܠܝܗ̇̈ ܠܛܝܪܐ ܕܡܝܢ̈ . ܘܒܢܝܐ̈ ܒܐܪܥܐ ܥܒܕܐ ܆ ܘܠܐ ܡ̇ܢ ܫܒܚܝܢ̈ ܩܠܦܢܕܪܐ ⁵ܐܡܪܝܢ . ܗܢܘ . ܟܠܒܘܢܬܐ . ⁸ܐܝܟ
Pall:LausHist ܕܬܟܝܠ ܗܘܐ ܥܠ ܢܦܫܗ Xܢ ܠܐ ܨܒ̇ܐ ܗܘܐ ܕܢܫܬܘܕܐ . ܗ̇ܘ ܡܐ ܡ̇ܢ ܩܪܘܝܐ X ܇ ⁵ܘܟܕ ܡܬܥܩܒ Xܝ0 ܗܘܐ Xܝ ⁷ܣܘܥܪܢܗ̣ ܝ ⁸ܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ܕܡܫܡܫ ܐܢܬ ܠܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܇ ܘܐܝܬ ⁹ܠܟ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ⁵ܕܐܠܗܐ X ܠܡܡܠܠܘ ⁷ܝܬܝܪ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܬܫܬܘܩ ܆ ܡܠܠ ⁸ܐܝܟ