simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc . ܐ . ܡ̇ܢ ܒܝܬܝܬܐ ܘܕܝܠܢ .
SevAnt:Epist ܡܢ ܐ . ܡ̇ܢ . ܒܟܢܝܫܘܬܐ ܕܝܢ
Sahd:memSolitar ܕܒܚܬܢܐ ܐ̇ܡܪ . ܡ̇ܢ ܠܡ ܕܐܝܬ ܠܗ
IšoMerv:ComOT ܕܥܬܝܢ ܐ̇ܡܪ . ܡ̇ܢ ܕܡܘܒܕ ܠܡ ܢܦܫܗ
BarEbr:CandSanc ܕܬܪܥܣܪ̈ ܐ̇ܡܪܝܢܢ . ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܘܕܐ ܕܡܠܬܐ
JacSer:memLuqJews ܕܒܝܬ ܐܒܪܗܡ . ܡ̇ܢ X⁸ܝܘܬܪܢܐ ܥܒܕܬ ܫܒܬܐ
Eph:ComGen&Exd ܒܣܪ ܐܘܪܚܗ̣ . ܡ̇ܢ ܫ̇ܡܥ ܗܘܐ ܠܗ
IšoMerv:ComOT . ܐܝ̣ܟ . ܡ̇ܢ ܕܚܕܝܢ ܒܐܒܕܢܐ Xܝܕܒܢܝܢܫܐ̈
Sahd:memSolitar ܠܘܬ ܐܠܗܐ . ܡ̇ܢ ܕܨ̇ܒܐ ܠܡ ܗܟܝܠ
SophrJer:epArcadCyp ܩܕܡ ܐܠܗܐ . ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܠܘܬ ܡܕܒܪܢܘܬܐ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ܡ̇ܢ ‏ ‏ܕܒܛܝܒܘܬܟ ܡܪܝ
Basil:SyrDeSpirSanc ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܕܥܠ |ܪܘܚܐ
JacSer:memLuqJews ܡܬܦ̇ܪܣ ܐܢܬ . ܡ̇ܢ ܝ̇ܕܥ ܠܗ ܘܡ̇ܢ
JacSer:turgFestHom ܡܩܒܠܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܡ̇ܢ ܓܝܪ ³ܕܠܝ ܡܩܒܠ
IšoMerv:ComOT ܕܒܗ̇ܝ ܐܪܥܐ . ܡ̇ܢ ܕܟ̇ܫܐ ܢܘܪܐ ܐܘ
Eph:ComGen&Exd ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܚܪܝܢ ܐܝܬ
Sahd:BookPerf ܡܪܢ ܐܬܐܡ̣ܪܬ̇ . ܡ̇ܢ ܠܡ ܕܐܝܬ ܠܗ
Sahd:memSolitar ܐܠܗܝܐ̈ ܐܬܡܠܠܝ . ܡ̇ܢ ܠܡ ܓܝܪ ܕܠܐ
Nars:memCreat ܘܢܦܠ ܒܐܪܥܐ . ܡ̇ܢ ܥ̇ܒܕ ܠܗ ܠܣܗܪܐ
Eph:memHom ܪܡܝܐ ܒܐܪܥܐ . ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܥܪܩ ܡܢ