simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ܒܝܬܝܬܐ ܘܕܝܠܢ . ܘܬܠܬXX ܣܩܘܒܠܝܬܐ̈ ܘܕܥܠܝܢ . ܡ̇ܢ ܠܢ ܫܦܝܪ ܕܐܪܒܥ̈ ܐܢܝܢ̈ ܬܪܥܝܬܐ̈ ܕܡܛܠ ܩܨܐ . ܐ .
SevAnt:Epist . ܒܟܢܝܫܘܬܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܫܪܓܢܝܢܝܬܐ ܕܠܘܬ ܒܣܪܐ ܇ ܚܟܝܡܐܝܪ ܡ̇ܢ ܕܡܠܬܐ . ܐܠܐ ܕܩܘܝ ܡܠܪܗ ܕܐܠܗܐ ܒܟܝܢܐ ܕܝܠܗ ܆ ܘܠܒܪ ܡܢ ܐ .
Sahd:memSolitar ܠܡ ܕܐܝܬ ܠܗ ܟܠܬܐ̣ ܚܬܢܐ ܗܘ . ܪܚ̇ܡܗ ܕܝܢ ܕܚܬܢܐ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܚܬܢܐ ܡܟܘܪܢ ܩܕܡܝܐ . ܟܕ ܡ̇ܘܕܥ ܚܕܘܬܗ ܕܒܚܬܢܐ ܐ̇ܡܪ .
IšoMerv:ComOT ܕܡܘܒܕ ܠܡ ܢܦܫܗ ܚ̇ܝܐ ܘܕܫܪܟܐ . X18]ܗ̇ܝ ܕܐܢ ܡ̇ܢ ܢܦܫܗܘܢ ܠܥܠܡܐ ܇ ܘܠܘܬ ܥܡܠܐ̈ ܕܥܢܘܝܘܬܐ ܕܥܬܝܢ ܐ̇ܡܪ .
BarEbr:CandSanc ܕܠܐ ܡܘܕܐ ܕܡܠܬܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܚܫ ܒܒܣܪܐ . ⁹²ܘܐܙܕܩ̣ܦ ܡ̇ܢ . ܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܠܘܣ . ܚܪܡܐ ܕܬܪܥܣܪ̈ ܐ̇ܡܪܝܢܢ .
JacSer:memLuqJews X⁸ܝܘܬܪܢܐ ܥܒܕܬ ܫܒܬܐ ܟܕ ܡܬܢܛܪܐ ܆ 240ܘܢܚܙܐ X⁹ܗܫܐ ܡ̇ܢ ܥܡܡܐ̈ ܕܐܪܥܐ ܆ ܘܐܝܬܝ ܐܢܘܢ ܨܝܕ ܐܠܗܐ ܕܒܝܬ ܐܒܪܗܡ .
Eph:ComGen&Exd ܫ̇ܡܥ ܗܘܐ ܠܗ . ܘܐܢ X ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܘܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ ܥ̇ܒܕ ܗ̣ܘܐ ܠܗ̇ ܡ̇ܢ ܕܡܥܕܪܝܢ ܢܨܝܒ ܗܘܐ . ܒܕܪܐ ܓܝܪ ܕܚܒܠ ܟܠ ܒܣܪ ܐܘܪܚܗ̣ .
IšoMerv:ComOT ܕܚܕܝܢ ܒܐܒܕܢܐ Xܝܕܒܢܝܢܫܐ̈ . ܩܛܪܝܐ ܆ ܢܪܩܕܘܢ ܐܡܪ ܇ ܡ̇ܢ ܘܨܕܝܘܬܐ ܕܚܘܪܒܐ . ܘܫܐܕܐ̈ ܢܪܩܕܘܢ ܬܡܢ . ܐܝ̣ܟ .
Sahd:memSolitar ܕܨ̇ܒܐ ܠܡ ܗܟܝܠ ܕܢܗܘܐ ܪܚ̇ܡܐ ܠܥܠܡܐ ܗܢܐ ܆ ܒܥܠܕܒܒܐ X ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܐܡ̣ܝܪ ܕܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܗܝ ܠܘܬ ܐܠܗܐ .
SophrJer:epArcadCyp ܗܟܝܠ ܠܘܬ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܡܕܡ ܐܬ̣ܪܟܢܝ̈ ܗܘܝ̈ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܝܢܢ . ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܩܕܡ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܆ ܐܠܐ ܩܕܡܐܝܬ ܩܕܡ ܐܠܗܐ .
ActsPaulQenṭ&JnEdes ‏ ‏ܕܒܛܝܒܘܬܟ ܡܪܝ ܣܠܩܬ ܠܙܩܝܦܐ ܕܬܣ̇ܩܢ ܡܢ ܕܐܘܘܢܗ̇ ܡ̇ܢ ‏ܒܚܢܓܬܐ ܘܐܡܪ . ܡܫܝܚܐ ܦܪܘܩܐ ܕܓܢܣܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ .
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܝܢ ܕܥܠ |ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ X56 ܢܓܕܦ ܠܐ ܒܗܢܐ ܥܠܡܐ ܢܫܬܒܩ ܡ̇ܢ ܕܐܡܪ ܕܟܠ ܚܛܗܝܢ̈ ܘܟܠ ܓܘܕܦܝܢ̈ ܢܫܬܒܩܘܢ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ .
JacSer:memLuqJews ܝ̇ܕܥ ܠܗ ܘܡ̇ܢ ܐܬ ܢ̇ܒܝ ܥܠ ܡܐܬܝܬܗ ܆ X⁶ ܡܢ̣ܘ ܪܓܝܫ ܒܗ ܡ̇ܢ ܐܘ ܥܒܪܝܐ ܆ ܘܕܠܐ ܢܒܝܐ̈ ܡܫܝܚܐ ܕܬ̇ܟܪܙ ܡܬܦ̇ܪܣ ܐܢܬ .
JacSer:turgFestHom ܓܝܪ ³ܕܠܝ ܡܩܒܠ Xܡܩܒܠ ܠܡ̇ܢ ܕܫܕܪܢܝX ܀ 38ܒܣܪܗ̇ ܡܪܢ ܡ̇ܢ ܕܠܣܛܝܐ̈ . ܠܐ ܠܐܒܝ ܫܡܥܬܘܢ ܘܠܐ ܠܝ ܡܩܒܠܝܢ ܐܢܬܘܢ .
IšoMerv:ComOT ܕܟ̇ܫܐ ܢܘܪܐ ܐܘ ܛ̇ܡܪ ܓܘܡܪܐ̈ . ܐܘ ܒ̇ܚܫ ܠܗܝܢ ܚ̇ܕܐ ܐ̇ܡܪ ܡ̇ܢ . [22]ܚ̇ܕܐ ܐܢܬ . ܗܢܘ . ܟ̇ܫܐ ܐܢܬ . ܥܠ ܕܒܗ̇ܝ ܐܪܥܐ .
Eph:ComGen&Exd ܓܝܪ ܐܚܪܝܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܒܪ X ܡܢܗܘܢ ܘܢܒܕܪܐܢܘܢ . ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܠܗܘܢ ܕܠܡܢܐ ܀ ܘܕܐܡܪܘ ܕܠܐ ܢܬܒܕܪ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ .
Sahd:BookPerf ܠܡ ܕܐܝܬ ܠܗ ܬܪܬܝܢ̈ ܟܘܬܝܢܝܢ̈ ܆ ܢܬܠ̣ ܠܡ̇ܢ ܕܠܝܬ ܠܗ . ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܛܟ ܒܨܝܪܐ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܡܢ ܡܪܢ ܐܬܐܡ̣ܪܬ̇ .
Sahd:memSolitar ܠܡ ܓܝܪ ܕܠܐ ܫܒܩ ܒܬܐ̈ ܘܐܚܐ̈ ܘܐܚܘܬܐ̈ ܘܐܢܬܬܐ ܘܒܢܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܕܢܣܝܟܝܢ ܥܠܝܗܝܢ ²⁰ܪܚܡ̣ܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܐܬܡܠܠܝ .
Nars:memCreat ܥ̇ܒܕ ܠܗ ܠܣܗܪܐ ܙܥܘܪܐ ܒܪ ܚܕ ܝܘܡܐ ܘܡ̇ܢ ܡܣܩ ܠܗ ܒܦܠܓܘܬ ܡ̇ܢ ܩܠܝܠܐܝܬ 30ܘܡ̇ܢ ܐܚܝܕ ܠܗ ܕܠܐ ܢܬܪܦܐ ܘܢܦܠ ܒܐܪܥܐ .
Eph:memHom ܕܠܐ ܥܪܩ ܡܢ ܐܪܥܐ ܢܘܪܐ ܡܘܩܕܐ ܠܗ . ܦܪܘܫܐ̈ ܕܝܢ ܣܦܝܦܐ ܡ̇ܢ ܒܝܘܠܦܢܗ ܚܝܐ ܘܡܗܝܪܐ . ³[ ܡܟܝܠ ܢܘܪܐ ܪܡܝܐ ܒܐܪܥܐ .