simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܓܝܪ ܘܕܐܠܗܘܬ ܝXXX XXܫܘܚܠܦܐ ܐܝܬܘܗܝ ܣܓܝܐܐ ܡ̇ܢ : ܕܥܠ ܓܘܕܦܘܗܝ̈ ܕܢܣܛܪܝܣ : ⁷ܘܐܡܪ : ܗܠܝܢ : ⁸ܕܕܐܢܫܘܬܐ
JnMaron:Expos ܕܢܬ X ܠܘܬ ܢܦܫܟ ܟܕ X 78ܡܫܐܠ ܐܢܬ ܠܝ . ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܕܗܢܐ ܡ̇ܢ . ܘܟܝ̇ܢܐ ܡ̇ܢ ⁷ܐܡܪ ܐܢ̣ܐ ܘܕܝܠܝܬܐ . ܘܐܡܪ ܗܘܝ̣ܬ ⁸ܕܗܕܐ
SevAnt:LuqJul ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܡܬ XX X XX6ܗ̣ܘܐ . ܐܠܐ ܕܡܣܬܒܪ ܗ̣ܘܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܘܐܦ ܠܐ ⁷ܬܘ ܐܝܟܢܐ ܕܐܢܬ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ . ⁸ܕܠܘܐܝܟ
AbbaIs:Ascet ⁷ܚܕ ⁸ܝܗ̣ܒ ܢܦܫܗ ܠܡܦܠܚX ܟܕ ܐܡ̇ܪ : ܕܥܒ̇ܕ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ : ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܝXX 1ܨܒܘܬܐ ܕܠܐ ܡܨܝܐ | . ⁸ܘܗ̇ܘ
JacSer:memLuqJews X ⁸ܛ̣ܒܟ . ܐܒܐ ܐܣ̣ܗܕ ܕܒܪܝ X . . . X ܐܝܬܝXܝ ܘܐܢܐ X -- ܡ̇ܢ ܆ ⁸³ 320ܘܐܢ ܗ̣ܘ ܕܒ̇ܥܐ ⁸⁴ܕܢܘܕܐ ܒܒܪܗ ⁸⁵ܐܢܬ
BarEbr:CandSanc ܕܕܝܠܗ ܗܝ . ܘܠܗ ܢܣ̣̇ܟܘܢ ܥܡܡܐ̈ : ܘܐܠܘ ܠܐ ܡܪܢ ܗܘܝܘ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܪܝܫ X -- ²¹ܣܗܪܘܬܐ ܒܝܝܬܐ X -- ²⁰ܡܬܒܪܢܫܢܘܬ X XX . -- ⁹