simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComPs . ]ܐܝܟ ( ܡ̇ܢ ܕܡܢܗܝܢ ܡܬܝܗܒ ܫܪܝܐ
JnMaron:Expos . ⁴ ( ܡ̇ܢ ܢܫ̣ܢܐ ܘܢ̣ܐܡܪ ܠܒܣܪܐ
DionAr:MystWritings ( 2¹7 ) ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܠ̣ܬܐ ܕܙܒܢܐ
SevAnt:CathHom ܇ ܕܠܥܘXܙܠܐ̈ - ܡ̇ܢ ܘXܣܩܘXܠܝXܬ ܣ̇ܝܡܐ̈ ܡܢ
Tim1:Epist ܃ ܘܩܢܘܢܐ̈ - ܡ̇ܢ ܣܘܢܗܕܝܩܘ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܝܕ
SevAnt:Epist ܓܪܝܓܪܝܘܣ X -- ܡ̇ܢ ܡܡ̇ܠܠ ܐܠܗܝܪܐ̈ ܆
SevAnt:LuqJul X . --⁷ܩXXX ܡ̇ܢ Xܢ̇dd·1ܝܢ̇X⁶ ܪܗܛ ܠܘܬ
Tim1:Epist . . . ܡ̇ܢ ܕܒܩܪܐ X XX
BarKoni:ScholUrm ܕܒܢܚܠܐ . . ܡ̇ܢ ܦܬܚ ܦܘܡܗ ܕܢܪܡܐ
ComGenExod ܚܪ . . ܡ̇ܢ ܪܝܫ ܐܘܡܬܐ ܕܟܡܐ
Ath:ExposPs ܠܕܘܝܪ . . ܡ̇ܢ ܕܐܠܦ ܒܝܕ ܡܙܡܘܪܐ
PhiloxMab:TenMem X 105ܕܝܠܗ . ܡ̇ܢ ܕܐ̇ܡܪ ܕܐܝܟ ܕܒܣܝܠܘܢܐ
PhiloxMab:TenMem X 1ܕܝܠܗ . ܡ̇ܢ ܕܐ̇ܡܪ ܕܐܬܓܒ̣ܠ ܗ̇ܘ
Tim1:Epist |L 202ܐܝܬܝܗ̇ . ܡ̇ܢ ܕܡܗܝܡܢ ܠܡ ܒܝ
PhiloxMab:TenMem ܀ 262ܕܝܠܗ . ܡ̇ܢ ܕܐ̇ܡܪ ܕܡܢ ܥܒܕܐ̈
Eph:ComGen&Exd ܕܡܫܪ]ܝܬܐ [ܘܐܡܪ . ܡ̇ܢ X X .
Ath:ExposPs ܕܢܦܬܚܘܢ |ܬܪܥܐ̈ . ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗ ܡ̇ܠܟܐ
SevAnt:LuqJul : ¹ܗܓܓܝܐ . ܡ̇ܢ ܕܡܡܪܚ ܝXXXX1 ܕܢܐܡܪ
BarBahl:SyrLex عضو آخر . ܡ̇ܢ ܒܕܘܟܬ̇ ܗܟܝܠ ܘܟܕܘ
BarEbr:CandSanc . ܐ . ܡ̇ܢ ܡܢ ³⁶⁷ܡܠܬܗ ܕܝܠܗ