simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܡܫܚܠܦܢ̈ . ܡ̇ܟܘܪܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܬܘ ܗ̇ܘ
SevAnt&SergStyl:Corres ܒܕܗܒܐ . ܕܕܗܒܐ ܡ̇ܢ ܛܘܦܣܢܐܝܬ ܪܫ̇ܡ ܗܘܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܢܗܘܐ ܘܡܘܙܓܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܣ̇ܪ ܘܡܬܓܢܒ ܟܝܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܗܠ ܓܝܪ ܐܚܪܢܐ ܡ̇ܢ ܘܐܚܪܢܐ ܕܠܐ ܠܩܢܘܡܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres . ܘܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ . ܒܪܡ ܕܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܢܬܚܙܐ ܐܠܐ ܕܐܢܬܘܢ ܡ̇ܢ ܛܒܬܐ̈ ܬܥܒܕܘܢ ܚܢܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܒܗܬܐ̈ ܪܗ̇ܛܐ ܕܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ܐܡܪܐ ܕܗܘܝ̈ ܡܢ
JnSol:OntheSoul ܫܐܠܬܘܢ . ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܒܗܠܝܢ ܒܛܝܠ ܠܗ
SynOr ܫܘܝܐܝܬ . ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܢܡܪܚ ܘܢܥܒܪ ܥܠ
SynOr ܕܣܓܝܐܐ̈ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦܠܐ ܡܗܘܐ ܗܘܘ