simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madLuqHeres ܟܝ ܦ̣ܪܫ ܘܐܫܘܝ ܦ̣ܪܫ ܟܝܢܝܗܘܢ̈ ܩܐܫܘܝ ܫܡܗܝܗܘܢ̈ XX ܡ̇ܢ ܒܨܒܝܢ ܥܒܘܕܐ ܐܝܬܝܐ̈ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ X ܥܠXܐ ܕܒܪܘܝܐ
Tim1:Epist ܗܟܝܠ ܕܪܘܟܒܐ ܕܢܦܫܐ ܥܡ ܦܓܪܐ ܙܘܘܓܐ ܟܝܢܝܐ ܂ ܕܙܘܘܓܐ ܕ ܢ ܡ̇ܢ ܠܘ ܙܘܘܓܐ ܃ ܙܢܐ ܕ ܢ ܕܝܠܗ ܡܬܚܝܒ ܂ XXܝ ܂ ܝ ܐܘ ܡܬܟܠܠ ܂ ܥܠܬܐ
BarBahl:SyrLex ܟܕ ܡܬܦܪܫ ܡܢ ܡܪܝܐ ܘܡܬܪܚܩ . ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܡ̇ܢ ܕܠܐ ܪܚܡ ܠܡܪܢ ܡ̇ܢ ܒܗ̇ ܚܪܡܐ ܠܡܪܝܐ . ܠܗ ܬܬܦܪܫܝ ܘܬܬܩܪܒܝ . ܒܪܚܝܩܘܬܐ
MiaphysiteDocs ܫ̇ܐܠ ܗܘܐ ܡܪܗܛ̈ ܐ ܃ ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܟܕ ܡܬܝܗܒܝܢ ܘܘܘ ܡ̇ܢ ܒܗܠܝܢ ܚܝܐ̈ ܃ ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܡܬܝ ܕܡܒܣ̇ܪ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ ܂ ܘܗܫܐ
BarEbr:CandSanc ܐܡ̣ܪ ܒܡܐܡܪܐ ܕܒܝܬ ⁷¹ܝܠܕܐ ܗܟܢܐ ܩܕܡܐܝܬ ܡ̇ܢ ܡܬܪܢܐ ܡ̇ܢ ܘܝܘܚܢܢ ܒܘܨܪܝܐ ܘܝܥܩܘܒ ܐܘܪܗܝܐ . ܘܬܐܘܠܘܓܘܣ
MiaphysiteDocs ܠܗܪܣܝܣ ܐܪܝܢܝܬܐ ܟܕ ܓܝܪ ܠܡ ܝ ܘܚܕܐ ܐܘܣܝܐ ܘܬܠܬܝܗܘܢ ܡ̇ܢ ܒܟܠ ܐܬܢܣܝܘܣ̇ ܂ ܟܕ ܡܛܠ ܐܝܛܠܝܐ̈ ܡܫܬܥܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܣܠܝܢ
Tim1:Epist ܡ̣ܢ X ܐܒܐ ܩܕܡ ܟܠ ܥܠܡܝܢ ܐܬܝܠܕ . ܒܐܢܫܘܬܗ 9ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ . 5ܘܒܚܕ ܡܪܝܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ 7ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ . ܗ̇ܘ ܕܒܐܠܗܘܬܗ
Eph:memHom ܠܐ ܢܙܘܥ ܠܐ ܐܢܫ ܢܬܩܪܒ ܨܐܕܘܗܝ ⁵ܫܡܫܐ ⁸ܕܫܐܕܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܕܕܝܘܐܐܬܚܬܡܘ̈ XX 1ܘܐ̇ܬܐ ܘܠܒ̇ܫ ܐܣܟܝܡܐ ܕܡܠܐܟܐ̈
Tim1:Epist ܗܟܢܐ ܗܘܝ̈ ܘܐܝܬܝܗܝܢ ܘܢܗܘܝܢ̈ ܂ ܚܣܝܘܬܟ ܕܝܢ ܬܣܥܘܪ ܡ̇ܢ ܡܐ ܕܡܢܗ ܐܬܥܒܕ ܠܒܘܛܠܐ ܐ ܟ ܩܢܘܢܐ̈ ܥܕܬܢܝܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ
IšoMerv:ComOT ܦܪܣܝܐ ܆ ܐܡܗ ܕܝܢ ܡܕܝܬܐ . ܘܟܕ XX ¹ . ܡܝ̣ܬ ܗܢܐ ܐܣܛܝܓܘܣ ܡ̇ܢ ܡܠܟܘܢ̈ ܐܬܝܒܠ ܟܘܪܫ ܇ ܐܝܟ ܕܐܡܪܢܢ ܡܢ ܝ . ܢܠܥܠ . ܐܒܘܗܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܨܒܐ̣ ܂ ܘܐܟܘܠܘ 3ܡܢ ܙܘܕܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬ̣ܘ ܥܡܢ ܂ ܘܫܘܘ ܡ̇ܢ ܂ ܣܒܘ 3ܕܠܐ ܦܠܓܘܬܐ ܒܠܒܐ ܫܠܡܐ ܘܒܗܝܡܢ ܬ ܐ ܫܪܝܪܬ ܐ ܟܠ̣ ܂
Tim1:Epist ܓܝܪ ܠܩܢܘܡܐ̈ 32ܥܡ ܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܡܫܘܕܥܢ̈ . ܙܡܪ ܘܬܐ ܡ̇ܢ ܠܐܘܠܗܛܪܝܕܐܣ̣ ܓẌ 31ܗ̣ܘ | 699|ܠܚܣܝܘܬܟ . ܙܡܪܬܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܝ ܕܚ̇ܙܐ ܗܘܐ ܕܠܐ ܚܠܝܡ ܒܗ̇ܝܡܢܘܬܗ ܂ ܟܕ ܗ̣ܘ ܦܘܠܐ ܐܠ̇ܨ ܡ̇ܢ ܕܢܥܘܠ ܗܘܐ ܠܘܬܗ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܡܫܬܐܠ ܗܘ̣ܐ ܕܢܥܘܠ̣ ܂ ܐܝܟ
SevAnt:LuqGramm ܕܫܪܪܐ ܙܥܘܪܝܐ ܗܝ ܝ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܐX ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܀ ܐܠܐ ܠܐ ܡ̇ܢ ܇ ܘܫܡܥ ܡܛܠ ܗܕܐ ܂ ܘܘܝ̇Xܘܣ ܂ ܐܠܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܝܘܠܦܢܐ̈
SevAnt:CathHom ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܐ̣ܚܝܗ̇ ܡܫܝܚܐ ܇ - ܘ X ܒ . ܡܘܬܐ ܒܝܬ̣ܝܐ ܕܝܠܗ ܡ̇ܢ ܘܐܬ̣ܦܪܩ̇ܬ ܐܝܟ ܕܟܬܒ . ܠܗ̇ܝ ܐ̇ܝܕܐ ܕܟܕ ܡ̣ܝܬܬܐ
HistChurchEast ܕܫܬܐܣܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܓܘܕܦܗ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܘܥܩܪܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܆ ܝܘܠܦܢܐ ܪܫܝܥܐ ܕ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܬܪܝܢ ܟܝܢܝẌ . ܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܫܒܥܐ . ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܚܡܫܐ . ܕܡܣ̇ܒܥܝܢ ܐܠܦܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܇ ܘܡܢ ܡ̇ܢ ܇ ܘܡܪܕܝܬܐ ܬܡ̣ܝܗܬܐ ܕܥܠ ܪܛܝܒܬܐ ܇ ܘܠܚܡܐ̈ ܒܙܒܢ
SevAnt:LuqGramm ܓܝܕ ܡܢ ܡܠܬܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܇ ܐ ܬܘܗܝ ܗ̣ܘ ܒܣܪܐ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ܒܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܂ ܢܘܣܦ ܕܝܢ ܘܗ̇ܝ ܐܚܪܬܐ ܢܫܚܐܝܬ ܂ ܐܚܪܢܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܠܗ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܬܐܠܗ . ܐܘ ܠܚܘܠܛܢܐ ܚܕܬܐ . ܐܘ ܠܡܘܙܓܐ ܡ̇ܢ ܚܕ ܡܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܕܠܩܘܒܠܐ . ܒܣܪܐ ܘܪܘܚܐ . ܘܡܢܗܘܢ ܗܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܓܝܪ ܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܘܒܠܚܘܕܘܗܝ ܒܪܐ ܆ ܘܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܡܚܫܒܬܐ ܂ ܡ̇ܢ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܢܐܡܪ ܇ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܝ ܗ̇ܘ ܕܒܟܝܢܐ ܘܫܪܝܪܐܝܬ ܂ ܟܕ