simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom ⁵ܕܝܢ ܒܫܝܘܠ ܫܒܩܢܝ ܗܘܐ ܕܐܝܟ ܕܫܡܝܥ ܠܝ ܡܢ ܡܬܠܐ ܕܥܬܝܪܐ ܡ̇ܢ ܫܕܝܢ ܠܝ ܡܢܐ ܗ̇ܘܐ ܠܨܠܘܬܝ̈ XX ܐܢ ³ܠܬܫܢܝܩܐ⁴ܡܢܚܡܠܝ
Sahd:BookPerf ܢ̇ܩܦܐ ܥܝܪܘܬܐ ܕܗܘܢܐ . ܠܗܕܐ ܕܝܢ Xܝ XXXܝX ܡܛܥܫܘܬܐ ܡ̇ܢ ܐܡܐ ܕܚܘܠܡܢܐ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܥ̣ܠܬܐ ܕܟܘܪܗܢܐ . ܘܠܗ̇ܝ
IšoMerv:ComOT ⁴ܫܒܥܝܢ ܢܦܫܢ̈ . ܠܗܢܐ ܟܠܗ ܡܢܝܢܐ ܐܝܬܝ . ܕܬܪܬܝܢ̈ ܆ ܕܐܦ ܡ̇ܢ ܣܓܝܐܘܬ ܛܝܒܘܬܐ ܕܥܒܘܕܗܘܢ ܇ XX ܕܒܡܐܬܝܢ ܫܢܝܢ̈
Basil:SyrHex ܕܝܕܥ ܚܝܠܗ̇ ܕܗܕܐ ܕܘܥܬܐܕܡܢ ܐܝܠܢܐ . ܘܪܓܝܫ̈ ܒܗ ܡ̇ܢ ܫܩܝܠ ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܕܡܬܩܪܐ ܐܠܩܛܪܘܢ ܒܢܗܝܪܘܬܗ . ܐܠܐ ܐܢ ܓܝܪ
SevAnt:CathHom ܐܝ̣ܕܐ ܕܨ̇ܝܪܐ ܠܡܕܡܝܘ : ܗ̇ܝ ܕܠܟܠܗܝܢ ܦܫܝܩܐܝܬ ܡ̇ܢ ܠܩܒ̣ܘܪܬܐ ܕܙ̇ܕܩܐ ܀ ܠܗܢܐ ܚܫܐ ܗ̇ܘ ܕܗܝܕܝܢ ܓ̣ܕܫ ܆ ܨܒܬ
Ath:ExposPs . . . ܫܒܛܐ . . . ܒܬܡܗܐ . . . |ܣܘܓܝܐܐ ܕܓܠܝܢܐ̈ . ܪܫܢܐ̈ XX ܡ̇ܢ ܒܬ . . . ܠܫܠܝܚܐ ܐ̇ܡܕ̇ ܠ . . . ܕܠܚܪܬܐ ܗܝ . . . ܕܐܝܬܘܗܝ
Tim1:DisputCalMahdi ܥܡ ܡܪܐ ܡܫܘܐ ܐܢܬ : ܠܟܒܝܕܐ ܕܝܢ ܥܡ 41ܥܒܘܕܐ ܣܐ̇ܡ ܐܢܬ ܠܘ ܡ̇ܢ ܒܠܚܘܕ 39ܡܢܗ ܐܠܐ ܘܡ̣ܢ ܥܒܕܘ݅ܗܝ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܠܟܒ̣ܕܐ X
ThdrMops:ComGospJohn ܕܠܐ ܗܝܡܢܘ ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܛܠ ܫܘܒܚܐ ܐܢܫܝܐ ܒܗܬܝܢ ܗܘ̣ܘ ܡ̇ܢ ܢܫܠܘܢܝܗܝ ܠܥܡܐ ܃ ܝX ܘܡܬܥܗܕܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܪܫܢܐ̈ ܐܝܟ
MiaphysiteDocs ܢܬܠ ܠܪܝܫܢ ܡܝܐ̈ ܝܝ ܂ X ܘܠܥܝܢܝܢ̈ ܡܒܘܥܐ̈ ܕܕܡܥܐ̈ ܡ̇ܢ ܚܢܢ ܐܚܝܢ̈ ܘܕܥܡ ܚܫܐ ܡܙܥܩܝܢ ܚܢܢ ܘܠܐ ܫ̇ܠܝܢ ܚܢܢ ܂
SophrJer:epArcadCyp ܕܗܦܘܟܝܐ ܘܡܘ̇ܙܓܐ ܐܝܟ ܬܘܕܝܬܗܘܢ ܗܘ̣ܐ ܇ ܫܘܓܢܝܐ ܟܝܬ ܡ̇ܢ ܟܝܢܐ̈ ܘܡܫܚܠܦܐ̈ ܆ ܠܡܘܕܝܘܬܗ ܥܡܢ ܠܐ ܡܬܪܡ̣ܝܢ . ܐܝܟ
IsaacNin:DiscColl ܡܝܩܪܐ . ܡܫܢܩܐ ܕܝܢ ܚܝܘܣܬܢܐܝܬ ܀ 12ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܒܝܫܐ̈ . ܛܒܘܬܗ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ̣ ܪܘܪܒܐܝܬ
SevAnt:LuqGramm ܓܝܪ ܕܡܛܠ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܘܟܝܢܐ ܐܘܟܝܬ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܇ ܡܒܚܢܐ ܡ̇ܢ ܕܬܡܢܝܐ ܂ ܕ̣ܢܦ̇ܩ ܪܘܚܐ ܘܐܡ̇ܪ ܗܠܝܢ ܂ ܘܘܝ̇ܝXܘܣ ܂ ܐܡܬܝ
Chrys:ComJohn1 ܐܢܬ ܒܫܪܪܐ ܕܝܠܕܐ ܕܐܟܕܢܐ̈ ܘܕܚܘܘܬܐ̈ . ܘܡܕܡ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܐܬܡܠܟܘ ܘܐܬܬܘܝܘ ܡܫܪܪܝܢ ܘܐܙܠܝܢ ܘܡܫܐܠܝܢ ܠܗ· ܐܢܬ
JnEph:EccHist ܡܛܠ ܚ̇ܬܝܬܘܬ ܐ ܫܠܝ̣ܢܢ ܇ ܝ̇X ܡܢ ܗܝ̇ ܕܠܐ ܢܣ̣ܬܒܪ ܇ ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܐܫܬ̣ܕܪܬ̇ ܇ ܥܘܗܕܢܐ̈ 1ܙܥܘܪܐ̈ ܡ̇ܚܦܝܐܝܬ ܥ̣ܒܕܢ ܇ ܟܕ
Tim1:Epist : ܥܒ̣ܕܐ ܕܝܢ ܢܗܘܐ̈ ܘܢܬܩܪܐ ܆ ܘܕܡܘܬܐ |ܩ |L136ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܛܠ ܝܬܗ : ܘܨܠܡܐ ܕܐܠܗܐ ܘܕܡܘܬܐ : ܠܘ ܒܪ ܚܐܪܐ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐܬܘܥܕܢܢ ܠܡܫܬܘܝܘ ܠܫ̣ܡܥܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܐܠܗܝܐ ܒܛܝܒܘܬܗ ܡ̇ܢ ܐܠܐ ܒܢܝܚܐ ܘܒܡܟܝܟ ܪܘܚܐ ܕܙ̇ܐܥ ܡܢ ܡ ܝ . [X]ܕܒܕܓܘܢ ܐܝܟ
SevAnt:LuqGramm ܕܠܘܬ Xܩܩ ܕܪܒXܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܡܠܝܐ ܡܢ ܩܘܠܣܐ̈ ܕܝܘܠܦܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܢXܢܝܢ ܡܪܓܫܢܘܬ ܐ ܇ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܂ XXܘX ܂ ܐܠܐ ܐܓܪܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܟܬ̣ܒ ܂ XܝܝXܘܘܣ ܂ ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܐܡܬܝ ܕܐܡ̇ܪ ܩܕܝܫܐ ܡ̇ܢ ܟܝܢܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܇ ܕܒܬܪܬܝܢ̈ ܐܘܣܝܣ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘܕܝ ܂ ܘܒܙܒܢ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܗ̣ܘ ܠܗ ܕܫܪܝܪܐ ܐܝܬܘܗܝ 0ܝ ܂ ܒܥܒ̣ܕܐ̈ ܂ ܒܪܡ̣ ܡܘܕܐ ܡ̇ܢ ܥܠ ܗ̇ܘ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܇ ܝܕܝ̣ܥܐ ܕܝܢ ܕܥܠ ܡܫܝܚܐ ܂ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ
Ath:HomEpist ܕܡ̇ܪܥܬ ܗܘܐ ܒܓܠܠܐ̈ . ܫܡ̣ܥ ܠܡܠܬܐ ܕܐܬܒܣܪ ܘܐܬܬܢܝܚ ܡܢ ܡ̇ܢ ܘܓܫ̣ܦܬ̇ ܒܟܢ̣ܦܐ ܕܡܪܛܘܛܗ ܒܠܚܘܕ ܐܬܐܣ̣ܝܬ̇ . ܘܝܡܐ