simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ¹ܗ̇ܘ ܕܫܗ̇ܪ ܒܣܪܝܩܘܬ ܡܠܐ̈ . XXX X8ܡܦܘܠܬܗ̇ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܠܡܪܚܡ ܢܘܬܥܐ X . ⁰ X XX ܛܒ ܠܡܕܡܟ ܒܫܠܝܐ ܒܝܕܥܬܐ̣
Babai:BookUnion ܕܠܗ ܠܟܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܐܟ̇ܠܝܬܘܢ ܃ ܐܘ ܡܛܠ ܐܝܩܪܗ ܕܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܠܝ ܂ ܗ̇ܝ ܕܦܓܪܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܝܟ ܐܝܟܢܐ ܡܘܕܝܬܘܢ ܂ ܐܝܟ
GanBus ܕܝܢ ܝܗ̇ܒ ܠܝ ²ܒܠܩ ܗܝܕܝܟ ܘܚ̣ܙܐ ܫܘܒܚܐ ³ܕܒܥܡܗ ܇ ܡ̇ܢ ܝ̇ܕܥ XX X ܗܘ̇ܝܬ . ܗܫܐ ܕܐܢ ¹ܒܝܫ ܒܥܝܢܝܟ̈ ܆ ܐܗܦܘܟ ܠܝ .
Tim1:Epist ܠܡܠܬܐ : ܒܚܕܝܘܬܐ ܕܝܢ ܠܒܪܢܫܐ ܕܡܢܢ ܆ ܡܬܡܟܟ ܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܬ ܠܗ ܡܪܘܬܐ ܕܒܟܝܢܐ ܘܒܚܕܝܘܬܐ ܠܡܫܝܚܐ : ܒܟܝܢܐ
SynWestSyr ܕܥܒ̇ܕ ܠܗ ܕܝ̣ܢܐ . ܗ̇ܘ ܡܚܪܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܦܣܝܩܐ ܡܢ ܓܘܫܡܐ ܡ̇ܢ ܐܘ̇ ܫܒ̇ܩ ܕܝ̣ܢܐ ܕܥܕܬܐ ܘܩܢܘܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܣܛܪ . ܟܕ ܐܝܬ ܠܗ
SevAnt:CathHom ܗܟܝܠ ܆ ܚܡ̣ܪܐ ܡܢ ܡܝܐ̈ ܥ̣ܒܕ ܝܫܘܥ . ܘܐܦ ܗܝܕܝܢ ܕܝܢ ܘܐܦ ܡ̇ܢ : ܟܕ ܠܕܘܟܬܐ ܗܕܐ ܕܐܘܢXܠܝܘܢ ܡܦ̇ܫܩ . ܗܟܢܐ . ܗܝܕܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܨܠܘܬܐ ܕܐܠܦ ܡܪܢ ܡ̣ܢ ܬܫܡܫܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܘܒܝܬ ܦܣܘܩܐ ܡ̇ܢ ܂ ܟܕ ܡܗܦܟܝܢ ܥܡ ܗܢ̇ܘܢ ܕܡܨܠܝܢ ܩܕܡܝܬ ܗܟܢܐ ܂ ܕܐܢܗ̤ܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒ̇ܥܐ ܥܠ ܨܠܘܒܐ̈ ܂ ܗܫܐ ܕܝܢ ܟܕ ܠܓܝܣܐ ܡܫܬܘܕܐ ܡܠܟܘܬܐ ܂ ܡ̇ܢ ܙܒܢܐ ܂ ܣ̇ܠܩ ܠܡ ܗ̇ܘ ܡܫܡܫܢܐ ܂ ܕܫܐܠܬX X ܂ ܠܦܘܪܩܢܢ X ܗܫܐ
IšoMerv:ComOT ܕܝ̇ܠܦ ܥܠ ܦܘܣܩܢܐ ܕܢܦ̣ܩ ܥܠܘܗܝ ܕܟܡܐ ܙܒܢܐ ܡܩܘܐ ܡ̇ܢ ܕܐܡ̇ܪ ܩܕܝܫܐ ܡܬܦܢܝܐ ܘܡܬܝܗܒܐ ܠܗ ܫܐܠܬܐ ܕܒܥܘܬܗ ܇ ܐܝܟ
AnṭTagr:FifBookRhet ܓܒܘܠܝܐ ܗ̇ܘ ܡܬܠܝܐ ܘܦܠܐܬܢܝܐ X82 ܘܥܪܛܠܝܐ ܘܦܚܡܝܐ ܡ̇ܢ . ܒܕܓܘܢ ܢܝܫܐ ܕܗܠܝܢ ܡܢ ܕܗܠܝܢ ܛܒ ܡܢܟܪܝ ܘܡܒܪܝ . X ܘܡܛܠ
BarEbr:Ethic ܗܢܐ . ܠܡܢܬܐ ܣܥܘܪܝܬܐ ( 13X ) ܠܡܣܥܪ ܣܝ̣ܡܐ ܠܢ . ܘܡܛܠ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ²⁸ܕܬܪܬܝܢ ܠܦܘܪܫܐ ܕܛܒܬܐ ܡܢ ܒܝܫܬܐ ܐ̇ܟܦܐ . ܒܩܘܡܐ
BarEbr:Ethic ܗ̇ܢܘܢ ܕܥܢܝܢ ܥܡ X ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ¹⁴⁰ܠܡܚܣܢ ܡܬܦܨܝܢ X ܡܢܗ ܡ̇ܢ Xܬܠܝܬܝܐ . ܓܗܝܬܐ ܕܡܢ ܣܬܘܪܝܐ ܕܟܢܘܬܐ̈ . ܗ̇ܘ ܕܓܒܝܐ̈
Pall:LausHist ܡܢܗܘܢ ⁸ܕܪܘܪܒܐ̈⁹ ܠܡܝܬܪܬܗ̈ ܓܠܝܬܐ̈ ܒܟܪܘܙܘܬܢ ܐܕܢܚ ܡ̇ܢ ܕܙܟܘܬܗܘܢ̈ ܒܟܬܝܒܬܐ̈ ܐܪܫܘܡ X ܘܐܫܕܪ ܠܗ ⁷ܟܕ ܕܟܠ ܚܕ
Tim1:DisputCalMahdi ܕܫܥܬܐ ܠܫܡܝܐ . 21ܘܐܫܬܕܪ ܚܝܐ . ܣܠܩ̈ ܕܝܢ ܒܬܪ ܟܢ ܠܫܡܝܐ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܒܬܪ ܟܢ . 9 , 22ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܠܗ . 20ܡܕܝܢ ܘܐܦܠܐ ܣܠܩ̈
SevAnt:LuqGramm ܓܝܪ ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܒܪܢܫܐ ܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܇ ܠܐ ܢܡܠܠ ܡ̇ܢ ܚܕ ܝܝ ܡܫܝܚܐ ܂ ܗܠܝܢ ܕܦܐ ܢ̈ ܠܐܠܗܐ ܘܗܠܝܢ ܐܢܫܝܬܐ̈ ܂ ܐܢ
SevAnt:LuqGramm ܦܓܪܐ ܐܝܟ ܦܓܪܐ ܡܬܝܠܕ ܗܘܐ ܆ ܘܒܣܝܒܪܬܐ̈ ܕܠܚܡܢ̈ ܡ̇ܢ ܠܗ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܡܡܠܠܝ̈ X·ܙXX X ܐܠܗܝܬܐ̈ ܆ ܕܥ ܕܗ̣ܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܠܘ ܠܗܠ ܡ̣ܢ ܪܘܫܥܐ ܐܬܚܫܒܬ̈ 4ܘܡܬܚܫܒܐ . ܐܢ ܓܝܪ ܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ܐܢܐ ܐܡ̇ܪܬ ܐܘ | 384|ܡܠܟܢ : ܥܒ̣ܕܐ ܘܒܪܝܐ 3ܢܬܐܡܪ ܆ ܠܝ
SevAnt:CathHom ܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܗ̣ܘ ܟܗܢܝܐ ܇ ܡ̇ܘܕܥ ܕܝܢ ܒܝܕ ܟܘܢܝܗ ܇ ܕܡܢ ܡ̇ܢ Xܡܢ ܠܬܝܬ ܐܘ ܟܝܬ ܦܪܝܙܘܡܐ ܠ̇ܚܡܘ ܠܗܘܢ ܇ ܕܢܚܬܐ
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܕܦܣ̣ܩ ܣܒܪܐ ܒܪܥܝܢܗ : ܘܕܐܦܠܐ ܠܘܬ ܚܕ ܒܝܬ ܥܪܘܩܝܐ ܡ̇ܢ ܗܘܬ ܠܪܒ̇ܘܬ ܦܐܝܘܬܐ ܕܡܚܡܣܢܢܘܬܗܘܢ ܕܣܗܕܐ̈ ܀ X 1ܗ̇ܘ
Tim1:Epist ܡ̣ܢ ܫܡܘܐܝܠ . ܪܥ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܕܝܢ ܥܢܐ̈ . ܘܠܚܫ ܗܘ̣ܐ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܣܡܩܪܝܐ . ³⁸² ܕܫܦܝܪܢ̈ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܘܫܦܝܪ ܚܙܘܗ . ܕܐܬܡܫܚ