simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܫܘܒܚܐ ܇ ܕܠܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܒܪܬ ܩܠܐ ܐܦܩܘ
SevAnt:Epist ܡܥܠ . ܥܡܘܛܐ ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܓܠܝܐ .
Ath:HomEpist ܣܓܝܐܐ . ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܬ̇ܐܒ ܦܐ̇ܫ
Cyr:ComLuke ܡܕܝܢ X ܣܓܝܐܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܗ̇ܢܘܢ
SevAnt:CathHom ܘܠܐ ܥ̇ܠܢ̈- ܗܘܝ ܡ̇ܢ ܥܡ ܚܬܢܐ ܇
ChalcedWrit ܐܒܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܢܐܡܪܘܢ ܕܠܐ ܆
Eph:madCarNis ܕܥܪܣܬܐ̈ X ܥܠ ܡ̇ܢ ܕܢܡ ܘܕܡ̣ܟ ܕܬܘܒ
BarṢal:ComGosp ܂ ܝ ܠܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܐܡ̣ܪ ܕܢܩܘܡܘܢ ܃
ThdrMops:ComGospJohn ܐܦ ܚܢܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ
SevAnt:LuqGramm ܇ ܝ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܐܚܪܬܐ ܡܪܚܘܬܐ ܘܚܬ
SevAnt:CathHom ܝܠܦܢܢ ܆ ܠܘܬ ܡ̇ܢ ܙܢܝܘܬܐ ܕܡܪܦܝܐ ܆
Tim1:Epist 62ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܡܘܫܐ ܡ̇ܢ ܆ ܡܒܓܢ ܗܘ̣ܐ
SevAnt:CathHom ܘܥܡ ܢ̣ܟܠܐ ܠܚܙܬܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܠܒܪ
Cyr:ComLuke ܕܐܝܬܝܗܘܢ̇ ܂ ܕܫܢܝܘ ܡ̇ܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܇ ܝ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܢܡܘܣܐ̈ ܕܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܥܒ̇ܕ
IšoMerv:ComOT ܕܢܛܥܘܢ ܒܚܙܘܢܐ̈ ⁵ܐܝܟ ܡ̇ܢ XX ܕܢܫܡܠܘܢ ܪܓܬ
Tim1:Epist ܕܟܬܒ̣ܬ : ܚܕܐ ܡ̇ܢ |X 123b|ܐܦܘܠܘܓܝܐX ¹ܕܡܛܠ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܝܕܝܟ ܝX ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܪܓܝܫܝܢ ܗܘ̣ܘ
Elia:epLeonḤar ܡܥܒܕ : ܘܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܠܚܫܐ̈ ܡܩܒܠ ܗܘܐ
SevAnt:CathHom ܠܘܬܗ ܀ ܣܓܝܐܐ̈ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܕܟܕ ܪܗ̇ܛܝܢ