simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܘܕܢܫܡ̣ܥ . ܠܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ |ܩ |X157ܘܓܘܫܡܐ̈ ܆ ܡܛܠ ܡ̇ܢ ⁵¹⁹ܓܘܫܡܢܐܝܬ . 6 , 11ܐܢ ܕܝܢ ܝܗ̇ܒ ܐܢܬ ܠܐܠܗܐ ܕܢܚܙܐ
Pall:LausHist ܐܢܬ ܘܡܢܐ ܨܒ̇ܐܐܢܬ ܐܥܒܕ ܠܟ . ܘܥܢ̣ܐ ⁸ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܆ ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܦܬ̣ܚ ܬܪܥܐ ܘܩ̣ܡ ܠܗ ܡܢ ܠܓܘ ܇ ܘܡܠ̣ܠ ܥܡܗ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ :
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܠܝܬܐ ܗܝ ܕܦܓܪܐ . ܐܠܐ ܗ̇ܝ ܕܢܪܓܫ ܒܡܚܘܬܐ ܕܦܓܪܐ ܡ̇ܢ . ܐܟܙܢܐ ܕܠܘܬ ܟܝܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܐܝܬ ܕܢܕܪܫ . ܗ̇ܝ ܕܢܬܦܣܩ
Tim1:Epist ܂ XX ܂ ܝ ܒܛܝܠܘܬܐ ܂ ܐܬܬܩܝܡܬ̤ ܕܝܢ ܚܐܪܘܬܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܡ̇ܢ ܢܦܫܐ ܡ̣ܢ ܦܓܪܐ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܦܘܩܕܢܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܐܬܬܪܝܡܬ̤
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡܠܐܟܐ̈ ܐܡܝܢܝܢ ܨܐܕܘܗܝ ܃ ܟܕ ܣ̇ܠܩܝܢ ܘܢܚ̇ܬ ܂ ܢ ܂ ܟܕ ܡ̇ܢ ܗܕܐ ܫܦܝܪ ܐ̣ܡܪ ܕܪܘܪܒܢ̈ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܥܬܝܕܝܢ ܠܡܚܙܐ ܂ ܐܝܟ
Eph:memHom ܕܠܐ ܥܪܩ ܡܢ ܐܪܥܐ ܢܘܪܐ ܡܘܩܕܐ ܠܗ . ܦܪܘܫܐ̈ ܕܝܢ ܣܦܝܦܐ ܡ̇ܢ ܒܝܘܠܦܢܗ ܚܝܐ ܘܡܗܝܪܐ . ³[ ܡܟܝܠ ܢܘܪܐ ܪܡܝܐ ܒܐܪܥܐ .
BarKoni:ScholUrm ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܓܠܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܠܡܩܒܠܘ : ܘܒܒܪܬX ܩܠܗ ܠܡܫܡܥ ܡ̇ܢ ܬܘܒ ܐܡܪ : ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܢܦܠ ܥܠ ܐܒܪܗܡ ⁶ܘܐܦ ܠܘܬ ܐܕܡ ܆ ܐܝܟ
Chron1234 ܡܘܣܦܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܡܒܨܪܝܢ ܂ ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܕܥܒܕܘ ܂ ܐܠܐ ܡܫܚܠܦܐܝܬ ܘܐܚܪܢܝܐܝܬ ܟܬܒܘ ܂ ܟܕ ܝ- ܡܢܗܘܢ
MiaphysiteDocs ܕܢܪܓܙ ܝ ܥܠ ܐܚܘܗܝ ܐܝܩܐ ܡܚܝܒ ܗܘ ܠܕܝܢܐ ܃ ܘܬܘܒ ܂ ܐܢܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܛܠ ܚ̣ܝܒ ܗ̣ܘ ܠܕܝܢܐ ܂ ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܂ ܕܟܠ
SevAnt:LuqGramm ܓܝܪ ܗܘ̣ ܒܪܐ ܡܫܡܠܝ ܒܟܠ ܆ ܘܕܣܟ̣ ܠܐ ܣܢܝܩ ܥܠ ܚܕܐ ܡܢ ܡ̇ܢ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܘܚܢܢ̣ ܗܟܢܐ ܂ Xܘܝ̇Xܣ ܂ ܐܝܬܘܗܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡܫܟܚܝܢ ܕܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܢܙܡܢܘܢX ܠܟܘܢ ܂ ܣܒܝܣܐܝܬ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܇ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܗܘܢ ܝX ܘܡܩܒܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗܘܢ ܆ ܐܝܟ
Tim1:DisputCalMahdi ܕܐܚܝܕ ܠܡܪܓܢܝܬܐ : ܚܕܐ 20ܘܡܬܦܨܚ ܘܪܘܙ ܒܗ̇ : ܗܢ̇ܘܢ ܡ̇ܢ : ܘܗܘ̣ ܢܘܗܪܐ ܡܚܘܐ ܠܟܠܢܫ ܡܕܡ 19ܕܠܒܝܟ : ܘܗܘ̇
JnSol:OntheSoul ܕܒܗܠܝܢ ܒܛܝܠ ܠܗ ܕܢܬܕܪܫ ܢܫܟܚ ܒܗܝܢ ܐܣܝܘܬܐ ܕܟܐܒܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ܐ̇ܡܪ ܠܟܘܢ ܐܠܐ ܐܦ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܫܐܠܬܘܢ . ܕܟܠ
Tim1:Epist ܪܓܝܓܐ ܘܡܬܪܓܪܓܢܐ ܘܛܒܐ ܂ ܚܣܡܐ ܕܝܢ ܓܥܝܨܐ ܘܡܬܥܪܩܢܐ ܂ ܡ̇ܢ ܐܪܐ ܡ̇ܕܝܢ ܕܥܠ ܡܨܪܝܢ ܂ X ܝܝ ܂ ܚܣܡܐ ܐܘܠܕ ܂ ܘܫܘܠܛܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܢܦܫܐ ܇ ܠܡܢܗܝܢ ܕܝܢ ܒܣܪܐ ܡܡܠܠ ܂ ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܘܡܛܠ ܡ̇ܢ ܩܠܐ̈ ܡܦܠܓܝܢ ܚܢܢ ܇ ܘܡܣ̣ܒܪܝܢܢ ܣܟܠܐܝܬ ܕܠܡܢܗܝܢ
Tim1:Epist ܐܝܟ ܕܠܡܠܟܐ ܕܟܠ ܡܠܟܝܢ̈ ܘܡܪܐ ܕܟܠ ܡܪܘܢ̈ ܂ ܠܒܘܢܬܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܐܬܗܕܝܘ ܃ ܘܩܘܪܒܢܐ̈ ܬܘܒ ܗ̇ܢܘܢ ܕܩܪܒܢܢ ܠܗ ܃ ܕܗܒܐ
IšoMerv:ComOT ܕܠܝܬܘܗܝܐܠܗܐ ܒܟܠ ܕܘܟ ܪܢ̇ܐ ܗܘܐ . ܐܠܐ ܐܝܟ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܡ̇ܢ . ܥ̣ܪܩ ܡܢ ܕܢܗܘܐX ܡܫܪܝܢܐ ܘܡܫܡܫܢܐ ܕܗܠܝܢ . ܠܘܐܝܟ
Elia:epLeonḤar ܚܠܦܐܘܣܝܐ ܗ̇ܝ ܕܫܘܕܥܐ ܟܢܫܐ ܕܟܠܗܘܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܫܘܝܝ̈ ܡ̇ܢ ܒܠܚܘܕܘܗܝ . ܟܝܢܐ ܓܝܪ ܒܬܪܝܢ̈ ܙܢܝܐ̈ ܡܬܐܡܕ̇ ܒܙܒܢ
BarEbr:CandSanc ܒܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܓܒܪܐ ܝ X XX ܐܝܬܗܘܐ ⁹⁷ܐܦܠܐ ܐܢܬܬܐ ܡ̇ܢ X ⁹ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܬܥ̣ܗܕܝܢܢ . ܘܥܡ ܗܠܝܢ . ܐܕܡ
SynWestSyr ܐܣܗܕ ܡܢ ܒܬܪܟܢ . ܐܠܐ ܐܢ ܕܠܝܠܐ̈ ܒܝܘܡܝ̈ ܐܝܘܠܢܘܣ ܡ̇ܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܒ̣ܛܠ ܪܕܘܦܝܐ ܕܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ ܐܬܚܙܝܬ ܇ ܘܠܐ ܐܢܫ