simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq Xܢܚܘܘܢ ܡܘܢ ܫܩܝܠ ܠܗܘܢ ܂ ܫܕ̇ܪ ܐܝܬXܝ ܠܗ ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܨܝܥ ܡ̇ܢ ܪܒܐ ܕܦܪܙܠܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܠܐ ܚܫܒ ܐܢܘܢ ܐܘ ܬܒܥ ܠܐܬܪܘܬܐ̈ ܃ ܐܟ
BarKoni:Schol ܕܨܒܘܬܐ ܕܩܛܠܗܘܢ ܝܗܒܗ̣ ܠܐܠܗܐ ܂ ܕܟܠ XX ܂ ܝ ܂ ܕܫ̇ܘܐ ܡ̇ܢ ܩܒܘܬܐ ܂ ܬܪܝܢ̈ ܢܒܠܝܢ̈ ܠܡܩܛܠ ܘܡܠܐ ܚܒܠܐ ܠܡܚܝܘ ܂ ܝ ܐܝܟ
Tim1:DisputCalMahdi ܕܫܪܪܐ ܐܘ ܡܠܟܐ ܆ ܒܡܠܟܘܬܐ 11ܕܫܡܝܐ ܥܬܝܕܝܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܡ̇ܢ | 324|ܒܡܕܢܚܐ ܘܡܨ ܠܐ ܀ 6 , 4 10ܕܝܢ ܦܢܝܢܢ . ܣܓܕܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܠܘܬ ܐܩܩ ܕܪܒܬܐ ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܡ̣ܠܝܐ ܡܢ ܩܘܠܣܐ ܕܝܘ̇ܠܦܢܐ ܡ̇ܢ ܇ ܘܡ̇ܩܪܒ ܐܢܬ ܐܝܩܐ ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܂ X ܘXܘܣ ܂ ܐܠܐ ܠܐܓܪܬܐ
SevAnt:CathHom . ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܝܟ ܡܘܫܐ ܒܡܝܬܪܘܬܐ : ܘܗܕܐ . ܐܡܬܝ ܕܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܀ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܛܘ̣ܪܐ ܕܡܡܠܠܘܬ ܐܠܗܘܬܐ . ܡܬܕܪܟܝܐ
Tim1:Epist ܕ ܠܝܬܐ ܕܐܠܗܐ ܩܢܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܩܢܐ ܕ ܠܝܬܐ ܂ ܝܝ ܂ ܂ ܝ ܕܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܩܢܐ ܕܐܕܫܐ ܃ ܗܢܐ ܘܐܦ ܠܐܕܫܐ ܩܢܐ ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܐ ܂ ܘ̤ܫܘܥ