simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܂ ܐܝܟ ܝ̇ܪܬܘܬܐ ܕܒܢܝܡܢ ܒܪܗ̇ ܂ ܕܒܝܬ ܠܚܡ ܕܝܢ ܃ ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܣܡܗ ܠܒܟܝܐ ܥܠ ܪܚܝܠ ܂ ܘܛܠܝܐ̈ ܕܝܠܗ̇ ܡܬܐܡܪܝܢ ܂ ܕܪܡܬܐ
Cyr:Epist ܕܡܢ ܐܢܬܬܐ ܐܬܢܣܒ ܇ ܡܠܬܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܐܒܐ10 ܡ̇ܢ ܆ XX XXX1 . 1ܐܠܐ ܕܒܣܪܐ ܡ̇ܢ ܒܣܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ̣ ܐܝܟ
SevAnt:LuqGramm ܘܨܘܠܡܐ ܗ̇ܘ ܟܘܢܝܐ · ܕܝܠܕܬ ܒܪܢܫܐ ܡXܠܐ ܂ ܠܚܕܝܘܬܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܃ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܡ̇ܦܠܓܝܢ ܠܗܘܢ ܠܟܘܢܝ̇ܐ ܇ ܘܠܓܒܝܠܘܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܟܝܢܐ̈ ܐܬܚܝܕܘ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܡܫܝܚܐ ܐܝܟ ܝ-ܝ ܕܒܚܘܫܒܐ̈ ܡ̇ܩܒܠܝܢܢ ܆ ܕܬܪܝܢ̈
BarEbr:CandSanc . ܒܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ⁹⁹ܛܠܘܡܘܬܗ ܕܕܝ̇ܢܐ ܡܘܒܠܐ . . ܟܬܒܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ . Xܘܟܕ ܗ̇ܘ ⁹⁸ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܝXXXX X X ܝ . ܪ . ܒܝܕ ܚܘܫܒܐ
Tim1:Epist ܥܠ ܕܥ̇ܐܠ ܗܘ̣ܐ ܒܐܟܣܝܘܡܐ ܕܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܒܟܘܪܣܝܗ ܂ ܡ̇ܢ ܚܡܬܐ ܕܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܒܨܪܐ ܘܕܦܪܣܝܐ̈ ܕܒܗܘܒܠܬ ܂ ܕܗ̇ܘ
SevAnt&SergStyl:Corres ܒܝܕ ܠܫܢܟܘܢ ܟܗܢܝܐ ܡܡܠܠ . ܠܐ ܕܝܢ ܥܕܟܝܠ ܠܝ ܙܥܘܪܐ ܡ̇ܢ ܐܢܐ ܬܘܒ ܛܪܕ ܗܠܝܢ ܕܡܚܫܒܬܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܚܟܝܡܐ ܕܛܪܩܐܝܬ
SevAnt:LuqGramm ܕܡܬܝܕܥ ܐܠܗܐ ܆ ܘܠܐ ܚܕܐ ܕܘܟܬܐ ܐܝܬ ܠܗ ܒܝܬ ܢܘܚܐ ܂ ܡܥܠܝ ܡ̇ܢ ܟܝܢܐܝܬ ܆ ܐܦܢ ܐܠܗܐ ܒܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܡܕܝܢ ܒܗ̇ܝ
Tim1:DisputCalMahdi ܦܢܝ . ܗܘ̇ ܐܚܪܢܐ ܀ 11 , 8ܚܢܢ ܕܝܢ 17ܦܢܝܢܢ ܠܡܠܟܘܬܗ . . ܡ̇ܢ ܥܠܡܐ ܡܝܬܪ̣ ܐܘ ܗܘ̇ ܐܚܪܢܐ ܕܥܬܝܕ . 11 , 7 ܀ 16ܘܡܠܟܢ
Tim1:DisputCalMahdi ܕܡܠܟܐ̈ . X 158X|ܡܛܠ 30ܕܡܠܟܐ̈ ܣܓܕܘ ܠܗ ܘܣܓܕܝܢ . ܡܪܐ ܡ̇ܢ ܠܐ ܡܫܟܝܝܐ ܆ ܡܫܝܚܐ ܡܕܝܢ 29ܐܘ ܡܠܟܢ ܙܟܝܐ ܆ ܡܠܟܐ ܗܘ̣
SevAnt:CathHom ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܬܗܘܢܢܐ̈ ܇ ܗܠܝXܢ ܕܝܢ ܡܬܪܓ̇ܫܢܐ̈ ܡ̇ܢ . ܘܠܐ ܬܡ̣ܝܗܐ ܇ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܥܒ . . . ܕܐ ܕܒܪܢܫܐ ܕܝܠܢ ܇ ܗܠܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܟܢ ܂ ܘܠܡܢܐ ܘܠXܢ ܃ ܂ XXܝ X X - ܂ ܘܟܠXܝܢ ܕܝܪXܐ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܥܬܝܩܐ̈ ܂ ܐܘ ܕܠܡܐ ܓܕܫܢܐܝܬ ܐܬܛܟܣܘ ܘܐܢ ܒܪܘܚ ܡܛܠ
SevAnt&SergStyl:Corres ܦܘܠܐ ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܕܝܕܘܪܘܣ ܐܝܬܘܗܝ ܡܚܒܠܢܐ ܥܡ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܟܪܝܗܢ̈ ܗܘܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܠܢ ܟܢܘܫܝܐ̈ ܓܝܪ ܡܕܢܚܝܐ̈ ܩܕܡܝܐ
Tim1:Epist ܃ ܒܙܢܐ ܕܢ ܡܕܡ ܐܝܟ ܕܐܡܝܪܐ ܂ ܘܐܢ ܝ ܡܘܬܐ ܡ̇ܢ ܥܠ ܢܦܫܐ ܘܥܠ ܡ̇ܢ ܡܕܝܢ ܘܥܠ ܦܓܪܐ ܐܟܚܕܐ ܘܥܠ ܢܦܫܐ ܡܡܠܟ ܂ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܫܘ ܐ ܬ
Eph:ComGen&Exd ܕܢܫܚܠܦ ܝX ܡܕܡ ܒܩܝܡܐ ܕܡܩܝܡܝܢ ܚܢܢ ܩܕܡ ܣܓܝܐܐ̈ . ܕܗܐ ܡ̇ܢ ܕܗܘܐ ܡ̣ܢ ܣܓܝܐܐ̣̈ . ܢܣܗܕ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܦܘܡ ܣܓܝܐܐ̈ . ܥܠ
AbbaIs:Ascet X ܕܐܝܬܝܟ ܥܒ̣ܕܐ ܕܐܠܗܐ̣ ܙ̇ܕܩ ܕܠܨܒܝܢܗ ܬܫܬܥܒܕ ܘܒܬܪܗ ܡ̇ܢ ܢܦܫܟ ܒܪ ܚܐܪܐ̣̈ ܐܘ ܕܐܝܬ ܠܟ ܫܘܠܛܢܐ ܕܢܦܫܟ̣ ܐܠܐ ܐܝܟ
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܦܫܝܩܐܝܬ ܘܕܠܝܐܝܬ̣ ܥܠ̣ܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܐܫ̇ܠܡܘ . ܡ̇ܢ ܠܐܒܗܬܐ̈ ܇ ܕܢܗܘܘܢ ܓ̇ܙܪܝܢ ܠܥܘܪܠܝܘܬܗܘܢ . ܐܢܫܢ̈
SevAnt:LuqGramm ܐܢܫܐܝܬ̣ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܂ ܕܒܣܪܐ ܟܪܝܗ ܇ ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܐܠܗܐܝܬ ܡ̇ܢ ܡܠܐ̈ ܡܦܪܢܣ ܗܘܐ ܝ ܂ ܥܡܢܘܐܝܠ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܇ ܒܙܒܢ
AntiTriThWrit ܕܒܚܕ ܩܢܘܡܐ ܡܬܚܡ . ܘܘܟܢܐ ܠܘ ܠܒܝܬ ܟܢܘܫܬܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܘܣܝܐ ܘܚܕ ܐܠܗܐ ܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܆ ܐܠܐ ܘܡܚܪܡܝܢܢ ܠܟܠ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܫܐܝܠܐܝܬ ܡܬܚܫܚ 3ܒܫܡܐ ܗܢܐ ܂ ܥܡ Xܝܪ ܟܘܢܝܐ ܕܩܕܡܝܐ ܃ ܡ̇ܢ ܐܢ ܐܢܫ ܝ ܠܡܕܡ ܕܩܕܡܝܐ ܗ̣ܘ ܗܟܢܐ ܢܩܪܝܘܗܝ ܪܫܝܬܐ ܃ ܐܝܟ