simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܢܐܡܪ ܆ ܡܢܐ ܗܘ ܠܟ ܝܡܐ ܕܥ̣ܪܩܬ̇ ܇ ܘܠܟ ܝܘܪܕܢܢ ܕܗ̣ܦܟܬ ܡ̇ܢ ܘܠܐ̣ ܡ̣ܪܓܫܢܐ̈ ܆ ܘܕܢܫ̇ܐܠ ܡܠܐ̈ ܠܠܐ ܡܠܝܠܐ̈ . ܘܒܙܒܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܡܢ ܟܕܘ ܐܬ̇ܒܛܠ ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܦܣ̇ܩܐ ܕܠܬܪ̈ ܡ̇ܢ ܝ ܗܫܐ ܕܝܢ̣ ܠܘ ܗܕܐ ܐܡ̣ܪ ܂ ܡܢ ܐܝܟܐ̣ ܘܠܐ ܟܠ ܟܠܗ ܂ ܐܠܐ ܐܝܟ
SevAnt:LuqJul ܠܡܫܝܚܘܬܐ ܡܘܕܥ . ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܐܬܣܝܡ ܓܠܝܐܝܬ ܒܝܕ ܒܪܬ ܩܠܗ ܡ̇ܢ ܡܠܬܐ ܗ̇ܘ Xܕܡܢ ܐܠܗܐ ܘܐܒܐ : ܢܗܝܪܐܝܬ ܡܬܝܕܥܐ . ܕܡܫܝܚܐ
Ath:ExposPs ܏ܝܗ ܡܚܘܐ 13 : 87dd 175ܝX 7 : 114 188ܝ X 130ܝXdd 10 : ܡ̇ܢ ܘܚܝܠܗ ܕܝܢܝܐ . ܘܡܐܬܝܬ ܝXX ܒܣܪܢܝܬܐ ܕܠܘܬܢ . ܘܗ̇ܘ
Cyr:ComLuke ܣ̇ܓܝ· ܦXܝܠܐ ܕܝܢ̣ ܙܥܘܪܢ ܇ ܒܥ̣ܘ ܗܟܝܠ ܡܢ ܡܪܐ ܚܨܕܐ̇ ܂ ܡ̇ܢ ܕܝܠܢ ܡ̇ܛܦܣ ܡܪܝܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܠܘܬ ܫܠܝܚܐ̈ ܩܕܝܫܐ̇̈ ܂ ܚܨܕܐ
Cyr:ComLuke ܓܝ̣ܪ ܂ ܝܡܝܢܐ ܠܐ ܡܙܕܟܝܢܝܬܐ ܐܝܬ ܠܗ ܇ ܠܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܐܡ̣ܪ ܢܒܝܐ ܐܪܡܝܐ̣ ܂ ܣܒ̇ܘ ܙܝܢܐ̣ ܘܣܟܪܐ ܂ ܝܬܝܪܐܝܬ
Ath:Inc ܕܛܠܢܝܬܐ̈ ܡܕܡ ܕܡܠܬܐܐܝܬ ܠܗܘܢ X ܘܗܘܘ ܡܠܝܠܐ̈ ܢܫܟܚܘܢ ܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܘܝܗ̣ܒ ܠܗܘܢ ܐܦ ܡܢ ܚܝܠܐ ܕܡܠܬܐ ܕܝܠܗ . ܡܛܠ ܕܐܝܟ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܪܣܛܝܢܐ ܡܫܬܘܕܥ . ܘܐܢ ܠܘܬ ܗܕܐ ܠܝܬ ܠܡܬܚܪܝܘ ܡ̇ܢ ܒܗ : ܗ̇ܘ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܪܚܝܡ ܗܘܐ ܡܢܗ ܆ ܟܠ
Ath:Treatises ܓܝܪ ܫ̇ܡܥ ܕܠܐ ܒܪܝܐ ܗܘ ܦܓܪܗ ܕܡܪܢ . ܘܗ̣ܘ ܥܠܘܗܝ ܡܬܬܟܠ ܡ̇ܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ . ܘܬܬܥܡܛ ܬܘܒ ܐܦ ܗ̣ܝ ܡܘܗܒܬܐ ܕܛܝܒܘܬܐ .
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܨܒܐ ܕܢܥܘܠ ܠܫܡܝܐ ܂ ܠܫܘܪܝ ܐܘܪܚܗ ܢܐܬܐ ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܂ 3ܐܘܪܚܐ ܕܫܪܪܐ ܕܟܠ ܕܡܗܠܟ ܒܗ̇ ܥܐ̇ܠ ܠܫܡܝܐ ܂ ܕܟܠ
SevAnt:LuqGramm X ܒܒܣܪ ܆ ܐܠܗܐܝܬ ܕܝܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܟܦ̣ܢܝܢ ܡܣ̇ܒܥ ܗܘܐ ܂ ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܒܝܕ ܦܓܪܐ ܣܒ̣ܠ ܆ ܠܗܝܢ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܐܘܪܒ ܂ ܘܟܦ̣ܢ ܗܘܐ
Tim1:Epist ܕܡܪܢ ܃ ܘܠܐ ܕܝܢ ܘܐܦܠܐ ܥܠ ܐܢܫܘܬܗ ܂ ܟܠܢ ܓܝܪ ܫܘ ܐ ܬ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܡܫܝܚܐ ܘܕܐܢܫܘܬܗ ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܝ ܥܠ ܐܠܗܘܬܗ
AnṭTagr:FifBookRhet ܓܝܪ ܕܓܒܘܠܝܐ : ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܡܬܠܐ X : ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܦܠܐܬܐ ܡ̇ܢ ܐ̇ܘ̇ ܓܠܝܐܝܬ . ܡܬܦܠܓ ܕܝܢ ܚܡܝܫܐܝܬ ܠܐܕܫܐ̈ : ܕܡܢܗ
AbbaIs:Ascet ܕܫܒ̇ܩ ܒܬܐ̣̈ ܐܘ ܐܚܐ̈ ܐܘ ܐܚܘܬܐ̣̈ ܐܘ ܐܒܐ ܐܘ ܐܡܐ̣ ܐܘ ܡ̇ܢ ܘܬܕܘܢܘܢ ܬܪܥܣܪ̈ ܫܒܛܐ̈ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ . X ܘܟܠ
BarKoni:ScholUrm ܕܠܝܬ ܗ̣ܘܐ ܠܢܡܘܣܐ ܗܠܝܢ ܕܡܫܝܚܐ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܪܙܐ̈ ܡ̇ܢ ܫܡܝܐ . ܘܐܝܬ ܥܠX5 ² ܟܢܘܫܬܐ ܐܡܪܘ ܕܠܝܬ ܠܗ̇ ܬܪܝܐ̈ : ܐܝܟ
Tim1:Epist ܕܒܣܘܥܪܢܐ ܃ ܒܚܝܠܐ ܕ ܢ ܒܠܚܘܕ ܢܛܝܪܝܢ ܒܗ̇ ܟܝܢܐܝܬ ܂ ܡ̇ܢ ܂ ܕܥܬܗ̇ ܕܝܢ ܘܥܘܗܕܢܗ̇ ܘܟܠܗܝܢ ܕܝܠܗ̇ ܃ ܠܘ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ
BarṢal:ComGosp ܕܫܒ̇ܩ ܐܢܬܬܗ ܕܠܐ ܓܘܪܐ ܃ ܗ̇ ܂ ܓܝܪܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܠܐܝܠܝܢ ܡ̇ܢ ܃ ܡܘܫܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܬܩܛܠܘܢ ܐܢܝܢ ܇ ܐܦܣ ܠܟܘܢ ܫܪܝܐ ܀ ܀
BarEbr:CandSanc ܨ̇ܒܐ . ܘܠܐ ܒܐܝܕܝ̈ ܡ̇ܢ ܕܪܗ̇ܛ . ܐܠܐ ܒܐܝܕܝ̈ ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܬܛܝܒ̣ܬ̇ ܡܢ ܐܒܝ . ܦܐܘܠܠܘܣ . ²¹³ܠܐ ܒܐܝܕܝ̈
SevAnt:CathHom ܐܘܣܝܐ ܘܐܠܗܘܬܐ : ܒܬܠܬܐ ܕܝܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܡܬ . ܚܙܐ ܆ ܟܕ ܡ̇ܢ ܐܢܬܘܢ : ܘܗܝܡܢܬܘܢ ܒܚܕ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ : ܕܒܚܕܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܚܠܦ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܥ̇ܒܕܝܢ ܗܘ̣ܘ ܬܒܥܬܐ ܪܕܦܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܂ ܡ̇ܢ ܕܡܘܫܐ ܥܒ̇ܕܝܢ ܆ ܗܘ̇ ܕܗܘ̣ܐ ܡܫܡܫܢܗ ܕܢܡܘܣX ܂ ܡܛܠ ܕܐܝܟ