simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madLuqHeres X ܥܠXܐ ܕܒܪܘܝܐ ܡ̇ܢ ܟܝ ܦ̣ܪܫ ܘܐܫܘܝ
Tim1:Epist ܡܬܟܠܠ ܂ ܥܠܬܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܕܪܘܟܒܐ ܕܢܦܫܐ
BarBahl:SyrLex ܘܬܬܩܪܒܝ . ܒܪܚܝܩܘܬܐ ܡ̇ܢ ܟܕ ܡܬܦܪܫ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܥܠܝܗܘܢ ܂ ܘܗܫܐ ܡ̇ܢ ܫ̇ܐܠ ܗܘܐ ܡܪܗܛ̈
BarEbr:CandSanc ܐܘܪܗܝܐ . ܘܬܐܘܠܘܓܘܣ ܡ̇ܢ ܐܡ̣ܪ ܒܡܐܡܪܐ ܕܒܝܬ
MiaphysiteDocs ܡܫܬܥܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܣܠܝܢ ܡ̇ܢ ܠܗܪܣܝܣ ܐܪܝܢܝܬܐ ܟܕ
Tim1:Epist . ܗ̇ܘ ܕܒܐܠܗܘܬܗ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ X ܐܒܐ
Eph:memHom ܘܠܒ̇ܫ ܐܣܟܝܡܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܙܘܥ ܠܐ
Tim1:Epist ܥܕܬܢܝܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܗܟܢܐ ܗܘܝ̈ ܘܐܝܬܝܗܝܢ
IšoMerv:ComOT ܢܠܥܠ . ܐܒܘܗܝ ܡ̇ܢ ܦܪܣܝܐ ܆ ܐܡܗ
Ps-Dion:ChronZuq ܐ ܟܠ̣ ܂ ܡ̇ܢ ܕܨܒܐ̣ ܂ ܘܐܟܘܠܘ
Tim1:Epist 699|ܠܚܣܝܘܬܟ . ܙܡܪܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܩܢܘܡܐ̈ 32ܥܡ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܢܥܘܠ̣ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܝ ܕܚ̇ܙܐ ܗܘܐ
SevAnt:LuqGramm ܓܝܪ ܡܛܠ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܫܪܪܐ ܙܥܘܪܝܐ ܗܝ
SevAnt:CathHom ܐ̇ܝܕܐ ܕܟܕ ܡ̣ܝܬܬܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܐ̣ܚܝܗ̇
HistChurchEast ܟܝܢܝẌ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܫܬܐܣܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܓܘܕܦܗ
SevAnt:CathHom ܇ ܘܠܚܡܐ̈ ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܫܒܥܐ . ܒܙܒܢ
SevAnt:LuqGramm ܢܫܚܐܝܬ ܂ ܐܚܪܢܐ ܡ̇ܢ ܓܝܕ ܡܢ ܡܠܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܘܡܢܗܘܢ ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܐܠܗ . ܗܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܘܫܪܝܪܐܝܬ ܂ ܟܕ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܚܕ ܐܝܬܘܗܝ