simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:LuqArabs ܕܐܫܠ̣ܡ ܢܦܫܗ ܠܐܠܗܐ . ܘܡ̇ܢ ܕܫܘܙܒ ܢܦܫܗ ܡ̣ܢ ܚܛܗܐ̈ . ܡ̇ܢ ³⁷ܡܢ ܫܠܡܐ . ܐܚܪܢܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ :
MiaphysiteDocs ܕܣܟ ܘܠܐ ܒܕܘܟ ܡܫܬܒܩ ܡܢ ܒܚܝܪܐ̈ ܡܩܪܒܝ̈ ܨܝܕ ܐܪܙܐ̈ ܃ ܡ̇ܢ ܐܘ ܟܝܬ ܟܝܢܐ ܕܩܕܫܬܐ X ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡܟܝܠ ܬܬܪܚܩܘܢ ܂ ܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܪܗ̇ܛ ܗܘܐ ܠܡܚܒܨ ܠܘܬ ܢ̣ܩܦܐ ܕܗܢܝܐܘܬܗ ܕܚܠܝܐ . ܘܐܢ ܠܐ ܡ̇ܢ ܡ̇ܦܪܓܘܬܗ ܕܢܘܗܪܐ· ܘܐܢ ܠܝܬ ܗܘܐ ܡܪܝܪܐ ܕܡ̇ܓܥ̣ܨ ܆
Sahd:BookPerf ܕܡ̇ܚܒ ܆ ܕܠܐ ܗܘܐ ܐܢܐ ܚܝ ܐܢܐ . ܐܦ̣ܩܢܝ ܓܝܪ ܚܘ̣ܒܐ ܘܐܥܠ ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܝܕܥ̇ X X XXXX X X ܕܚܝ . ܐܠܐ X ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܝܕܥ̇ ܕܢܐܡܪ
Tim1:Epist ܕܐܠܗܐ ܃ ܒܢܝ̈ ܝ ܪܬܘܬ ܐ ܕܝܢ ܝ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡ̣ܢ ܟܕܘ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ ܐܫܬܘܝܢܢ ܂ ܘܠܡ-ܗܘܐ ܐܟܚܕܐ ܘܠܡܬܩܪ ܘ ܃ ܘܒܢܝܐ̈
Tim1:Epist ܡܘܠܕܐ ܕܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܕܐܕܡ : ܬܗܝܪ ܗ̣ܘ |L192b| ¹¹²ܕܝܢ ܡ̇ܢ |ܩ |X193ܒܝܠܝܕܘܬܐ ܕܒܒܣܪ . 1 , 50ܐܢ ܗܟܝܠ ܬܡܝܗ̇ ܗ̣ܘ
Ath:ExposPs ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܕܠܐ ܦܐܪܐ̈ . ܗܘܘ ܕܝܢ ܡܝܬܝܝ̈ ܦܐܪܐ̈ ܒܝܕ ܡ̇ܢ ܡܥܠ ܕܘܝܕ ܦܪܨܘܦܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܗܝܡܢܘ ܡܢ ܥܡܡܐ̈ . ܕܡܢ ܩܕܝܡ
Tim1:Epist ܘܠܐ ܕ ܂ ܢ ܘܠܐ ܡܛܠ ܦܓܪܐ ܐܬܒܪܝܬ̤ ܂ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܕܢ ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܚܕ ܐܬܒܪܝ̣ ܘܠܘ ܡܛܠ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܂ ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܠܘ ܡܛܠ ܝܬܗ̇
JnEph:ActsEastSaints ܠܡ ܦܬܚ̣ܬ ܦܘܡܟ ܘܐܘ̣ܪܟܬ ܠܫܢܟ ܇ ܐܠܐ ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡ̇ܢ ܠܘܬ ܫܒܗܪܢܘܬܘ ܕܐܬܘܪܝܐ ܡܬܐܡܪܐ ܘܘܬ ܓܕܫ̣ܬ ܇ ܕܥܠ
Tim1:Epist ܕܒܩܪܐ X XX X . XXX1 . ܠܩܢܘXܝܐ : XXܙ ܠܩܝܘܡܐ̈ XX⁷ . XX ܡ̇ܢ . XẌ X ܕܚܛܝܬܐ . . . ܡܢ ܕܒܣܪܐ : XXXX ܕܚܛܝܬܐ . . .
MiaphysiteDocs ܕܐܝܠܝܢ ܕܦܣ̇ܩܐ ܓܘܢܝܐ ܕܝܠܢ ܐܬܒܛܠ ܝ ܘܫܩ̣ܠ ܫܪܝܐ ܡ̇ܢ ܐܘ ܡܓܪܬ ܪܘܚܐ ܬܚܝܬ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܕܩܢܘܢܐ̈ ܢ̇ܦܠܝܢ ܂ ܐܝܟ
JacSer:Epist ܕܥܒܪ ܝ ܥܠ ܦܘܩܕܢ̇ܐ ܝ ܕܡܘܫܐ ܃ ܥܠ ܦܘܡ ܬܪܝܢ̈ ܐܘ ܬܠܬܐ ܂ X ܡ̇ܢ ܐܬܝܕܥܬ̣ ܂ ܕܚܛܗܐ ܡܘܬܐ̣ ܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ ܗܘ ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܟܘܠ
SevAnt:LuqGramm ܓܝܪ ܢܡ̇ܘܣܐ ܢܛ ܂ ܪ ܗܘܐ ܆ ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܡܗܡܐ ܗܘܐ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܂ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܝܗܘܕܝܐ ܗ̇ܘܐ ܗܘܐ ܃ ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܕܠܐ ܢܡܘܣܐ ܂ ܒܙܒܢ
Eph:ComGen&Exd ܢܩܦܐ̣ . ܟܕ ܫܕܪ ܒܬܪܗ ܟܘܡܪܐ ܐܝܕܥ . ܕܗ̇ܘ ܕܦܨܝܗ ܡܢ ܡܘܬܐ ܡ̇ܢ ܀ [X]ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܒܪܢܝܐ ܗܘ̣ܐ ܡܘܫܐ ܕܠܐܝܟܐ ܢܐܙܠ ܘܨܝܕ
SevAnt:LuqGramm ܐܢܫܝܐ ܡܠܠ ܇ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܠܬܕܡܘܪܬܐ ܐܥ̣ܒܕ ܂ ܡ̇ܢ ܕܡܠܐ̈ ܕܘܟܝܐ ܕܓܪܒܐ ܂ ܘܠܐ ܐܡ̣ܪ ܗ̣ܘ ܡܠܦܢܐ ܇ ܕܟܝܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܐܝܟ 2ܕܠܐܠܗܐ ܒܟܝܢ · ܝ̣ܠܕܬ̇ ܇ ܐܠܐ ܐ ܟ · ܡ̇ܢ ܕܠܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܠܐܠܗܐ ܓܝܪ ܐܡ̇ܪ ܡ̇ܟܢܝܢܢ X ܢ ܠܒܬܘܠܬܐ ܩܕܫܬܐ ܇ ܠܘ
Tim1:Epist ܕܥܒܕܝ ܠܙܘܪܒܒܝܠ ܦܐܝܐ ܂ ܐܒܐ ܓܝܪ ܐܥܒܪܗ̇ ܡ̣ܢ ܒܪܐ ܡ̇ܢ ܃ ܚܒܝܒܝ ܕܣܘܚܬܒܗ ܢܦܫܝ ܂ ܝܕܝܥܐ ܕܝܢ ܘܓ̇ܠܝܐ̣ ܂ ܕܗ̇ܝ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܐܝܢܐ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ 4ܩܒܠܬ̈ Xܨ ܘܪX ܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ܐܪܙܐ ܕܫܡܝܢܝܬܐ̈ ܟܬܒܝܢ ܗܘ̣ܘ ܨܐܕܘܗܝ . 7 , 2 3ܐܬܢܣܝܘܣ
Tim1:Epist ܘܡܦܩ ܂ ܠܘ ܕܝܢ ܐܟܘܬܢ ܘܠܘ ܒܕܡܘܬܢ ܂ ܐܢܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܡ̇ܢ ܟܝܬ · ܙ ܝX · ܐܟܘܬܢ ܘܠܘ ܒܕܡܘܬܢ ܂ ܡܬܐܡܪ ܡܕܝܢ ܘܐܦ ܕܡܘܠܕ
Tim1:Epist ܪܫܐ ܗ̣ܘ ܕܡܬܚܙ·ܢܐ̈ ܃ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ̈ ܂ ܡܬܚܙܝܢܐ̈ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܡܛܠܬܢ ܂ X ܂ ܒܒܣܪ ܥܒܕܐ ܡܬܐܡܪ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܛܠ ܕܡܫܝܚܐ