simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:DisputCalMahdi 37ܙܟܝܐ ܐܡ̣ܪ ܕܒܗܢܐ ܡ̇ܢ ܫܪܒܐ ܐܢܬܘܢ ܝܬܝܪ
BarEbr:CandSanc ܘܒܝܫܐ̈ . ܘܢ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪܝܢ X ܕܡܬܠܝܬܝܘ
IšoMerv:ComOT ܠܡܕܝܢ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܪܚܝܩܐ ܡܢ ܡܨܪܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܃ ܘܠܐ ܟܦ̇ܪ ܡ̇ܢ ܒܩܦܠܐܐ̈ ܆ ܡ̇ܘܕܐ
Cyr:ComLuke ܕܒܡܨܥܬܐ ܂ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܂
Ath:HomEpist . ܐܠܐ ܩܢܘܡܐ ܡ̇ܢ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܟܕ
BarBahl:SyrLex . ܨ ܫܘܒܐ ܡ̇ܢ ܥܠ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܐܐܪ
IšoMerv:ComOT ܐܒܘܗܝ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܗܝܕܝܟ ܒܚܝܠܐ
ActsMiaphysites 1ܘܠܐ ܢܣܬ̣ܒܪ ܕܠܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܡ̇ܩܒܠ ܆ ܠܐܚܪܢܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܐܠܗܝܐ ܆ ܠܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܙܢ̣ܩܬ̇ ܆ ܒܦܣܩܐ
IšoMerv:ComOT ܕܛܢܢܐ ²ܩܪܘܗܝ ܠܦܬܟܪܐܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܨܥܪܐ ܘܠܒܙܚܐܐܬܬܣܝܡ ܡܢܗܘܢ
JnRufus:Pleroph ܣܓܝܐܐ̈ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ
Ath:ExposPs ܠܢ . ܚܝܠܐ ܡ̇ܢ ܕܐܒܐ ܒܪܐ .
SevAnt:CathHom ܗܘܘ : ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܡܫ̇ܢܝܢ ܗܘܘ :
SevAnt:LuqJul ܠܐܠܗܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘܝ
Tim1:Epist ܘܠܐܚܪܝܐ̈ ܂ ܠܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܫܟܢ ܠܗܘܢ ܫܡܐ
BarKoni:Schol ܬܕܝܐ̈ ܂ ܘܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܐܣܠܝ ܡܛܠ ܙܢܘܗܝ̈
SevAnt:LuqGramm ܒܡܫܝܚܐ ܃ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܠܐ ܒ̣ܪܝܐ ܃
Ps-Dion:ChronZuq ܀ ܟܕ ܩܪܒܘ ܡ̇ܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܚܨܕܐ ܕܒܝܬ
SevAnt:LuqGramm ܕܟܠܢ ܂ ܩܦ̣ܣ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܙܠܝܩܐ̇̈ ܪ-ܫܡܫܐ