simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ¹¹⁷ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܠܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܦܘܠܝܢܪܝܣ :
Tim1:Epist ܕܐܡܝܪܐ . 46ܡܢܬܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܗ̇ܝ |X229b|ܩܕܡܝܬܐ
Tim1:Epist |X229b|ܩܕܡܝܬܐ ܆ ܡܪܝܡܐ ܡ̇ܢ ܒܗ̇X ¹¹ܒܡܠܬܐ .
Tim1:Epist . X ܒܗ̇ ܡ̇ܢ : XXܩXX ܡ̇ܢ
Tim1:Epist ܡ̇ܢ : XXܩXX ܡ̇ܢ ܒܗ̇ ⁸ ܠܒܪܢܫܐ
Tim1:Epist ܒܒܬܘܠܬܐ . 47ܠܝ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܗܟܢܐ ܐܣܬܒܪܝܢ̈