simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܓܝܪ ܠܝܬ ܗܘ̣ܐ ܒܗ̇ ܒܟܪܝܣܝܣ ⁷⁹ܗܕܐ ܕܐܒܐ ܕܝܠܢ ܡ̇ܢ ⁷⁸ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܥܡܗ . 26ܘܕܐܝܟ ܐܝܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ . ܐܠܘ
Tim1:Epist Xܕܡ̣ܢ ܥܒܪܐ̈ ܐܫܬܡܠܝ : ܠܗܢܐ ܕܝܢ ܕܒܟܝܢܐ ܟܝܬ ܘܟܝܢܐܝܬ ܡ̇ܢ ܡܝܬܝܐ ܒܗ̇ ܫܘܘܕܥܐ̈ ܐܘܣܝܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ : ܘܠܗ̇ܘ
Tim1:Epist ܆ ܡܬܘܡܐܝܬ |ܩ |X214ܕܝܢ ܘܕܠܥܠ ܡ̣ܢ ܙܒܢܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܡ̇ܢ ܒܝܬ ܡܝ̇ܬܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܪܢ : ܠܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܠܘ ܡ̣ܢ ܙܒܢܐ
Tim1:Epist ܕܪܒ̇ܐ X⁴|574|ܗܘ̣ܐ ܐܟܡܐ ܕܒܩܘܡܬܐ ܦܓܪܢܝܬܐ ܆ ܗܟܢܐ ܡ̇ܢ ܒܪܐ ܆ ܡ̣ܢ ܩܕܝܡ ܠܡ ܠܟ ܛܠܝܐ |ܩ |L213ܝܠܕܬܟ : 28ܘܠܗ̇ܘ
Tim1:Epist |X224|ܕܒܚܕܝܘܬܐ ܆ ܠܗܢܐ ܕܝܢ ܕܒܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝX ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܘܒܓܡܝܪܘܬܐ X⁵ܡܫܡܠܝܬܐ ܐܝܬܘܗܝ : ܘܠܗ̇ܘ
Tim1:Epist ܕܡܫܪܐ ܘܡܫܬܘܫܛ ܘܡܫܬܡܠܐ ܆ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܠܥܠ ܡ̣ܢ ܚܫܐ̈ ܡ̇ܢ ܆ ܠܗܢܐ ܕܝܢ ܕܒܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝX ܐܠܗܐ ܘܡܬܐܡܪ : ܘܗ̇ܘ
Tim1:Epist ܆ ܠܘܩܒܠ ܕܝܢ ܢܦܫܗ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܬܚܘܝܬܐ ܩܘܪܠܘܣ ܝܬܝܪܐܝܬ : ܡ̇ܢ ܐܠܐ ܘܒܗܝܢ ܒܠܟܣܝܣ ܘܫܡܗܐ̈ ܆ 29ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܚܠܦ ܢܣܛܘܪܝܣ
Tim1:Epist ܡܠܬܐ . ܒܣܪܗ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܒܪܐ ܐܝܬܘܗܝ . L 213b|ܩ ܡ̇ܢ ⁹⁴ܘܐܫܬܡܠܝ ܘܐܬܓܡܪ ܐܝܟ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܆ ܠܘ ܐܠܗܐ
Tim1:Epist ܡ̣ܢ ܡܬܐܠܗܢܘܬܐ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܆ ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܒܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܡ̇ܢ ܕܒܪܐ ܐܝܬܘܗܝ . L 213b|ܩ |X228ܗ̇ܘ ܕܠܘ ܡ̣ܢ ܟܝܢܐ
Tim1:Epist ܆ ܡܫܐܠܢܐܝܬ ܢܩܪܝܗ̇ ܠܡܠܬܐ ܆ ܟܕ ܒܙܢܐ ܕܐܝܟ ⁹⁸ܗܟܢ ܥܒ̇ܕ ܡ̇ܢ ܢܥܨܝܗ̇ ܩܘܪܝܠܘܣ ⁹⁷ܠܡܠܬܐ ܆ ܘܠܘ ܐܝܟ ܕܒܦܣܩܐ
Tim1:Epist . ܚܠܦ ܢܣܛܘܪܝܣ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܆ ܘܥܡ ܢܣܛܘܪܝܣ ܐܝܬܝ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܒܝܬ ܩܕܝܫܐ̈ ܢܣܛܘܪܝܣ . 35ܐܠܐ ܠܘ ܠܘܩܒܠ ܢܣܛܘܪܝܣ
Tim1:Epist ܬܪܝܢ ܆ ܘܐܢ ܗܕܐ . ܕܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܫ̇ܪܝ ܘܐܬܕܪܓ ܘܐܫܬܡܠܝ ܠܘ ܡ̇ܢ ¹X¹ܬܡܝܗܐX ¹X²ܩܘܪܝܠܘܣ . ¹X³ܘܐܢ ܗ̇ܝ ܕܟܝ̇ܢܐ
Tim1:Epist ܕܩܦܠܐܘܢ ܗܢܐ ܕܫܒܥܐ ܆ ܠܘܩܒܠX| ¹ܩ |X215ܐܝܠܝܢ ܡ̇ܢ ¹X⁵ܘܐܬܢܣܝܣ . 37ܐܝܟ ܕܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܕܝܢ ܆ ܢܝܫܗ
Tim1:Epist ܠܡܫܝܚܐ ܒܪܢܫܐ ܫܚܝܡܐ ܆ ܟܦܪܝܢ ܕܝܢ ܒܐܠܗܘܬܗ ܕܒܟܝܢܐ ܡ̇ܢ ܗܢܐ ܕܫܒܥܐ ܆ ܠܘܩܒܠX| ¹ܩ |X215ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܠܗ
Tim1:Epist ܆ ܒܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܕܝܢ ܩܒܠ ܐܢܝܢ̈ ܠܗܠܝܢ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܒܬܪ ܡ̇ܢ ܕܒܛܝܒܘ . ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܘܒܩܝܡܬܐ . 38ܘܡܛܠ ܕܠܘ ܒܐܠܗܘܬܗ
Tim1:Epist . ܒܪܢܫܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ : ܐܦܢ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ XܗܟܢXX¹ ܐܘ ܡ̇ܢ . ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܫܪܝ ܒܡܝܬܪܘܬܐ ܘܐܫܬܘܫܛ ܘܡܫܬܡܠܐ ܆ ܠܘ ܐܠܗܐ
Tim1:Epist ¹¹¹ܓܝܪ ܡܢܬܐ |X226|ܩܕܡܝܬܐ ܆ ܠܘܩܒܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ . ܩ ܗܟܝܠ ܕܢܬܦܠܓ ܗܘ̈ ܩܦܠܐܘܢ ܠܬܪܬܝܢ̈ ܡܢܘܢ̈ . ܠܗ̇ܝ
Tim1:Epist ܫܚܝܡܐ ܆ ܠܘ ܕܝܢ ܘܐܦ ܐܠܗܐ ܕܒܟܝܢܐ ܡܫܒܚܝܢ ܠܦܪܘܩܐ : ܡ̇ܢ ¹¹¹ܓܝܪ ܡܢܬܐ |X226|ܩܕܡܝܬܐ ܆ ܠܘܩܒܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܪܢܫܐ
Tim1:Epist ܒܢܣܝܒܘܬܐ ܕܦܓܪܐ ܕܢܦܫܐ ¹¹⁴ܘܕܗܘܢܐ : |X215b|ܡܘܕܝܢ ܡ̇ܢ ܐܪܝܘܣ ܘܐܘܢܡܝܣ ܘܐܦܘܠܝܢܪܝܣ : ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܦܪܝܢ ܗܘ̣ܘ
Tim1:Epist ܐܠܗܐ |576|ܠܐ |L214b|ܥܒܝܕܐ ܗ̣ܘ ܘܕܘܟܬ̈ ܗܘܢܐ ܡ̇ܠܝ ܡ̇ܢ ¹¹⁶ܓܝܪ ܕܫ̇ܪܝ ܒܡܝܬܪܘܬܐ ܘܐܫܬܘܫܛ ܘܐܫܬܡܠܝ : ܘܐܢ