simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܐܢܫܘܬܗ |5X|ܕܦܪܘܩܐ ܐܡ̣ܪ . ܠܦܘܪܥܢܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ : ܗܟܢܐ ܘܒܫܘܠܡ ܩܦܠܐܘܢ ܗܢܐ ܕܫܒܥܐ ܥܒ̣ܕ . ܠܥܘܬܕܐ
Tim1:Epist ܗܢܐX ܆ ³ܠܘܩܒܠ ܐܝܠܝܢ ܕܟܦܪܝܢ ܒܟܝܢܐ ܕܐܠܗܘܬܗ ܡ̇ܢ ܒܪܫܗ ܕܩܦܠܐܘܢ 13 . ²⁹ܐܦ ܓܝܪ ܟܠܗ ܢܝܫܗ ܕܩܦܠܐܘܢ
Tim1:Epist ܕܐܢܐ ܠܘܬ ܦܪܘܩܐ |X219b|ܚ̇ܙܐ |T107b|ܐܢܐ ܆ ܣܒ̇ܪ |ܩ ܡ̇ܢ ܩܒܘܪܬܐ ܕܪܒܐ ܒܣܝܠܝܘܣ 15 . ³²ܐܡ̇ܪ ܓܝܪ̣ ܗܟܢܐ . ܗ̇ܘ
Tim1:Epist ܒܐܢܫܘܬܗ : ܐܢܫܘܬܗ ܕܝܢ ܒܐܠܗܘܬܗ : ܟܕ ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܆ ⁴¹ܗܘ̈ ܟܕ ܗܘ̈ ⁴²ܦܪܘܩܐ ܟܕ ܥܡܢ ܗܘܐ̈ : ܐܬܕܡܝ ܐܠܗܘܬܗ
Tim1:Epist ܒܪܢܫܐ XܗܘܐẌ |X 268| ⁴³ܕܝܠܢ ܘܐܟܘܬܢ ܆ ܒܪܢܫܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܐܠܗܘܬܗ ܡ̇ܢ ܒܐܢܫܘܬܗ : ܐܢܫܘܬܗ ܕܝܢ ܒܐܠܗܘܬܗ : ܟܕ ܐܠܗܐ
Tim1:Epist ܐܬܒܪܢܫ : ܒܪܢܫܐ ܕܝܢ ܐܬܐܠܗ̇ ܒܒܬܘܠܬܐ : 17ܘܒܩܘܡܬܐ ܡ̇ܢ ܆ ܒܪܢܫܐ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܒܚܕܝܘܬܐ ܗܘܐ̈ : ܐܝܟܢܐ ܕܐܠܗܐ
Tim1:Epist ܦܓܪܢܝܬܐ ܐܘܟܝܬ ܐܢܫܘܬܗ ܪܒܐ ܗܘܐ̈ . ܒܚܟܡܬܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܐܬܒܪܢܫ : ܒܪܢܫܐ ܕܝܢ ܐܬܐܠܗ̇ ܒܒܬܘܠܬܐ : 17ܘܒܩܘܡܬܐ
Tim1:Epist ܒܗܢܝܢ̈ ܕܐܢܫܘܬܗ ܡܛܠ ܦܓܪܐ : ܗ̇ܘ ܕܒܗ XXXX ܒܝXܠܝܘܣ : ܡ̇ܢ ܒܟܝܢܐ : ܡܬܐܡܪ ܕܝܢ ܒܪܡ ܘܟܕ ܛܒ |L207b|ܗܟܢ : ܒܐܠܗܘܬܗ
Tim1:Epist |567|ܒܡܝܬܪܘܬܐ ܘܡܫܬܘܫܛ ܘܡܫܬܡܠܐ ܒܒܣܪ : ܠܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܕܠܘܬ ܩܠܝܕܘܢܝܣ : ܗܘ̈ ܟܕ ܗܘ̈ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܘܦܪܘܩܐ : ܡܫܪܐ
Tim1:Epist ܘܡܫܬܘܫܛ ⁴⁷ܘܡܫܬܡܠܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܗܐ ܒܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܆ ܠܐ ܡ̇ܢ ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܗܐ ܘܠܐ ܡܫܠܡ ܐܝܟ ܕܒܟܝܢܐ : ܘܐܝܟ ܕܒܗܦܟܐ ܡܫܪܐ
Tim1:Epist ⁴⁹ܥܠ ܐܠܗܘܬܐ ܕܒܪܐ : ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܐܢܫܘܬܐ ܕܝܢ ܆ ܐܘ ܥܠ ܡ̇ܢ ܡܟܪܙ ܘܡܣܠܐ ܐܒܘܢ ܬܐܘܠܘܓܘܣ . ܐܠܐ ܐܢܗܘ̈ ܕܢܬܐܡܪܢ̈ :
Tim1:Epist ܕܒܪܐ : ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܐܠܗܘܬܐ ܕܝܢ : |ܩ |T108ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܕܒܪܐ : ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܐܢܫܘܬܐ ܕܝܢ ܆ ܐܘ ܥܠ |X220X|ܐܢܫܘܬܐ
Tim1:Epist ܡܛܠ ܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ . |ܩ |L208ܒܬܪܟܢ ⁵²ܕܝܢ̣ ܡܛܠ ܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ܠܘ ܟܪܝܙܬܐ̈ ܆ ܘܠܐ ܕܠܐ ܡܬܩܒܠܢ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܠܟܣܝܣ ܩܕܡܝܬ
Tim1:Epist ܘܐܝܟ ܕܠܘܬ ܒܪܘܬܐ ܡܦܪܫܐܝܬ ܕܝܢ̣ ܘܟܕ ܠܘܬ ܫܘܘܕܥܐ̈ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܐܠܟܣܢܪܝܐ ܘܐܓܒܛܝܐ ܩܘܪܝܠܘܣ . ⁵³ܟܕ ܠܘ ܡܚܝܕܐܝܬ
Tim1:Epist ܬܪܒܝܬܐ ܘܫܘܫܛܐ : ⁵⁵ܒܐܠܗܘܬܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܟܝܢܐ ܘܠܐ ܡܕܡ ܡ̇ܢ ⁵⁴ܡܡܠܠ . 23ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܒܐ ܕܝܠܢ ܬܐܘܠܘܓܘܣ ܆ ܕܒܦܓܪܐ
Tim1:Epist ܐܝܟ ܕܒܩܘܡܬܐ ܆ ܗܟܢܐ⁵⁷ ܘܒܚܟܡܬܐ |X221X|ܘܒܛܝܒܘܬܐ ܡ̇ܢ ܝܕ̇ܥ ܆ ܓܠܝܐܝܬ ܐܠܦ ܘܚܘܝ̣ ܒܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ 24ܕܪܒܐ ܗܘ̣ܐ
Tim1:Epist ⁵⁹ܕܡܪܝܐ ܥܡ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܆ ܕܒܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܡܬܪܒܐ ܗܘ̣ܐ . ܡ̇ܢ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܢܬܚܙܝܢ̈ ܘܢܬܓܠܝܢẌ . ⁵ 25ܗܐ ܓܝܪ ܒܣܪܗ
Tim1:Epist ܘܒܬܪܒܝܬܐ . ܡܢܐ ܓܝܪ ܢܬܬܘܣܦ : ܥܠ ܗ̇ܘ ⁶¹ܕܓܡܝܪ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܗܘ̣ܘ ܙܠܝܩܝܗ̇̈ ܘܡܬܚܙܝܢX ⁶ܐܡ̇ܪ . ܠܘ ܐܝܟ ܕܒܬܘܣܦܬܐ
Tim1:Epist ܟܕ ܒܪܝܐ ܐܡܪܝܢ |M737b|ܠܡܠܬܐ ܐܠܗܐ : ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܟܕ ܡ̇ܢ ܠܐܠܗܘܬܗ ܕܡܪܢ |X 270 X221b|ܘܠܐܢܫܘܬܗ : ܗ̇ܢܘܢ
Tim1:Epist ܐܝܟ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܪܝܡ . ܠܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܚܝܠܐ ܣܡ . ܡ̇ܢ ܡܕܝܢ ܘܡ̣ܢ ⁷⁹ܥܠܡ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ . 34ܐܠܐ ܠܗܢܝܢ̈