simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܏⁸ܘܒܛܝܒܘܬܐ ܆ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܪܒ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܘܡܫܬܘܫܛ
Tim1:Epist . 39ܐܢ ܝܫܘܥ ܡ̇ܢ ܪܒ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܒܩܘܡܬܐ
Tim1:Epist . 40ܘܐܢܗܘ̈ ܕܝܫܘܥ ܡ̇ܢ ܘܠܐX ⁸ܚܪܐ ܬܪܒܝܬܐ
Tim1:Epist . ܠܘ X⁸ܒܟܝܢܐ ܡ̇ܢ . ܒܚܕܝܘܬܐ ܕܝܢ
Tim1:Epist 42ܗܠܝܢ ܡ̣ܢ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܡ̇ܢ . ܠܘ ܕܝܢ
Tim1:Epist . ³ 1ܡܠܐܟܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܢܘܗܪܐ ܦܛܪܝܪܟܐ
Tim1:Epist ܗܘ̣ܐ . ܘܠܗܢܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܡܥܠܝܬܐ̈ ܆ ¹⁴ܠܡܠܬܐ
Tim1:Epist ܗܪܟܐ ܆ ܠܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ܫܘܝܘܬ ܟܝܢܐ ܕܥܡ
Tim1:Epist ܠܐܠܗܐ . 6ܗܘܐ̈ ܡ̇ܢ ܓܝܪ . ܠܐ
Tim1:Epist . 9 ²⁵ܛܘܒܬܢܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܢܣܛܘܪܝܣ ܆
Tim1:Epist |ܩ |L211ܘܡܚܘܐ ܠܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ ܆ ܡܬܘܡܝܐ
Tim1:Epist ܠܡ ܐܡ̇ܪ ܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ : ܗ̇ܘ
Tim1:Epist XX ܐܓXܛܝܐ X ܡ̇ܢ : ܐܝܟ ܣܘܦܝܣܛܐ
Tim1:Epist ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܒܢܝܫܗ ܡ̇ܢ ܕܡܠܦܢܐ ܚܐ̇ܪ .
Tim1:Epist . X11ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܐܡ̇ܪ⁴⁷ ܡ̇ܢ ܕܡ̣ܢ ܥܒܕܐ̈ ܐܡ̇ܪ
Tim1:Epist . 13ܐܠܐ ܠܗܢܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܩܕܡܝ̇ܬܐ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܒܩܦܠܐܘܢ
Tim1:Epist ܘܬܗܝܪܐ : ܗܪܛܝܩܘ̈ ܡ̇ܢ ܕܒܝܬ ܡܪܩܠܐ ܘܦܘܠܐ
Tim1:Epist ܘܦܘܛܝܢܐ ܆ ܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܒܠܚܘܕ ܫܚܝܡܐ .
Tim1:Epist 24|X276|ܐܢܗܘ̈ |X213b|ܓܝܪ ܕܐܪܝܘܣ ܡ̇ܢ ܘܐܘܢܡܝܣ ܆ ܚܫܘܫܐ
Tim1:Epist . ܐܠܐ ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܗܟܢܐ . 25ܗ̇ܝ