simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܓܝܪ ܐܦܘܠܝܢܪܝܣ : ܠܗ̇ܝ ܕܝܢ ܐܪܝܘܣ ܘܐܘܢܡܝܣ ܡܓܕܦܝܢ ܆ ܡ̇ܢ ܗ̣ܘ ܘܕܘܟܬ ܢܦܫܐ ܡ̇ܠܝ ܒܦܓܪܐ ܆ ¹¹⁷ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܠܗ̇ܝ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܗ̇ܝ |X229b|ܩܕܡܝܬܐ ܆ ܡܪܝܡܐ ܡ̇ܢ ܒܗ̇X ¹¹ܒܡܠܬܐ . ܡ̇ܢ ܘܡܚܝܕܐܝܬ ܠܘܩܒܠ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܐܝܟ ܕܐܡܝܪܐ . 46ܡܢܬܐ
Tim1:Epist ܒܗ̇X ¹¹ܒܡܠܬܐ . XX ܟܠ ܐܢܫ : XXX1ܟܠܢܫ X . X1ܘܢܝܫܐ : ܡ̇ܢ . 46ܡܢܬܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܗ̇ܝ |X229b|ܩܕܡܝܬܐ ܆ ܡܪܝܡܐ
Tim1:Epist : XXܩXX ܡ̇ܢ ܒܗ̇ ⁸ ܠܒܪܢܫܐ ܫܚܝܡܐ . ܣܝ̇ܡܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ : XXܩX ܪܦܫܐ X . X ܒܒܙܢܫܐ : XXXXX ܒܓܪܐ X . X ܒܗ̇
Tim1:Epist ܒܗ̇ ⁸ ܠܒܪܢܫܐ ܫܚܝܡܐ . ܣܝ̇ܡܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܣܘܟܠܐ ܘܗܘܢܐ̣ ܡ̇ܢ ܪܦܫܐ X . X ܒܒܙܢܫܐ : XXXXX ܒܓܪܐ X . X ܒܗ̇ ܡ̇ܢ : XXܩXX
Tim1:Epist ܗܟܝܠ ܗܟܢܐ ܐܣܬܒܪܝܢ̈ ܗܠܝܢ . X ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܫ ܡܕܡ ܕܝܬܝܪ ܡ̇ܢ ܕܒܣܘܟܠܐ ܘܗܘܢܐ̣ ܠܒܪܢܫܐ ܕܐܬܐܠܗ̇ ܒܒܬܘܠܬܐ . 47ܠܝ