simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܕܪܒ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܘܡܫܬܘܫܛ ܘܡܫܬܡܠܐ ܆ ܠܘ ܕܟܝܢܐ ܗ̣ܝ ܕܐܠܗܐ̣ ܡ̇ܢ ܪܒ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܒܩܘܡܬܐ ܘܒܚܟܡܬܐX ܏⁸ܘܒܛܝܒܘܬܐ ܆ ܗ̇ܝ
Tim1:Epist ܪܒ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܒܩܘܡܬܐ ܘܒܚܟܡܬܐ ܘܒܛܝܒܘܬܐ ܆ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܘܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܒܗܠܝܢ |ܩ |X223ܡܬܐܡܪ . 39ܐܢ ܝܫܘܥ
Tim1:Epist ܘܠܐX ⁸ܚܪܐ ܬܪܒܝܬܐ ܡܩܒܠ : ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܘܠܐ X⁶ܚܕܐ ܬܪܒܝܬܐ ܡ̇ܢ ܐܪܐ ܡܕܝܢ ܐܢܫܝܐ ܐܝܬ ܠܡܚܙܐ ܒܝܫܘܥ . 40ܘܐܢܗܘ̈ ܕܝܫܘܥ
Tim1:Epist . ܒܚܕܝܘܬܐ ܕܝܢ . 42ܗܠܝܢ ܡ̣ܢ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܡ̇ܢ . ܠܘ ܕܝܢ ܡ̇ܢ |X 272|ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܘܐܝܬܝܗܝܢ ܘܡܬܐܡܪܢ̈ . ܠܘ X⁸ܒܟܝܢܐ
Tim1:Epist . ܠܘ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܝܕܥܬܐ ܚܬܝܬܬܐ ܟܬܒܬ : ܫܪܪܗ ܓܝܪ ܕܡܪܢ ܡ̇ܢ X⁸ܒܟܝܢܐ ܡ̇ܢ . ܒܚܕܝܘܬܐ ܕܝܢ . 42ܗܠܝܢ ܡ̣ܢ ܡܣܒܪܢܘܬܐ
Tim1:Epist ܗ̇ܘ ܕܢܘܗܪܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܢܣܛܘܪܝܣ ܆ ܕ̇ܪܫ ܗܘ̣ܐ ܒܡܠܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ܩܫܝܫܐ ܘܡܠܦܢܐ . ܛܝܡܬܐܘܣ ܒܡܪܢ ܫܠܡܟ ²ܫ̇ܐܠ . ³ 1ܡܠܐܟܐ
Tim1:Epist ܡܥܠܝܬܐ̈ ܆ ¹⁴ܠܡܠܬܐ . ܠܗܢܝܢ̈ ܕܝܢ ܡܟܬܐ̈ ܠܒܣܪܗ ܡ̇ܢ ܥܠ ܡܠܬܐ ܐܡܝܪܢ̈ ܆ ܠܡܨܥܬܐ ܡܝ̇ܬܐ ܗܘ̣ܐ . ܘܠܗܢܝܢ̈
Tim1:Epist ܫܘܝܘܬ ܟܝܢܐ ܕܥܡ ܐܒܐ . ܠܒܣܪܐ ܕܝܢ ܠܐ ܫܘܝܘܬ ܟܝܢܐ ܕܥܡ ܡ̇ܢ ܠܒܣܪܗ ¹⁵ܕܡܠܬܐ ܡܓܙܪ ܗܘ̣ܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܆ ܠܡܠܬܐ
Tim1:Epist ܓܝܪ . ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܕܝܢ ܡܬܘܡܐܝܬ |571|ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܘܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܘܐܡ̇ܪ . ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܪܒ ܟܘܡܪܐ̈ ܡܗܝܡܢܐ ܠܐܠܗܐ . 6ܗܘܐ̈
Tim1:Epist ܗܟܝܠ ܢܣܛܘܪܝܣ ܆ |ܩ |T110ܒܡܠܐ̈ ܕܕܐܝܟ ²⁶ܗܠܝܢ ܐܬܚܫܚ ܡ̇ܢ : ܘܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܠܗ ܪܒ ܟܘܡܪܐ̈ ܚܫܘܫܐ . 9 ²⁵ܛܘܒܬܢܐ
Tim1:Epist ܐܠܗܐ ܆ ܡܬܘܡܝܐ ܘܠܐ ܚܫܘܫܐ . ܘܒܪ ܟܝܢܐ ܕܐܒܐ ܠܒܣܪܗ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ |ܩ |X212ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ . |ܩ |L211ܘܡܚܘܐ ܠܡܠܬܐ
Tim1:Epist ܐܠܗܐ : ܗ̇ܘ ܫܘܐ̈ ܒܐܘܣܝܐ ܘܫܘܐ̈ ܒܡܠܟܘܬܐ ܠܐܒܐ . ܒܣܪܗ ܡ̇ܢ ²ܘܪܒ ܟܘܡܪܐẌ ܕܐܠܗܐ . ܠܘ ܓܝܪ ܠܡ ܐܡ̇ܪ ܡܠܬܐ
Tim1:Epist : ܐܝܟ ܣܘܦܝܣܛܐ ³⁷ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܬܚܫܚ ³⁸ܒܡܠܐ̈ ܆ ܠܐ ܡ̇ܢ ܩܘܪܠܘܣ : XXܙ ܩܘܪܝܠܘܣ XX . XX ܐܓܒܛܝܐ : XX ܐܓXܛܝܐ X
Tim1:Epist ܕܡܠܦܢܐ ܚܐ̇ܪ . ܒܕܡܘܬ ³⁹ܕܝܢ ܩܛܓܪܢܐX⁴ ܡ̇ܢ ³⁷ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܬܚܫܚ ³⁸ܒܡܠܐ̈ ܆ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܒܢܝܫܗ
Tim1:Epist ܕܡ̣ܢ ܥܒܕܐ̈ ܐܡ̇ܪ |L211b|ܕܐܫܬܡܠܝ . ⁴⁸ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܡ̇ܢ ܐܟܚܕܐ |572|ܘܐܫܬܡܠܝ . X11ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܐܡ̇ܪ⁴⁷
Tim1:Epist ܩܕܡܝ̇ܬܐ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܒܩܦܠܐܘܢ : ܗܢܝܢ̈ ܕܡܫܪܪܢ̈ ܐܠܗܘܬܐ ܡ̇ܢ ܐܦܢ ܡܛܠ ܚܙܘܐ ܕܒܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܗܟܢ ܡܬܐܡܪ . 13ܐܠܐ ܠܗܢܝܢ̈
Tim1:Epist ܕܒܝܬ ܡܪܩܠܐ ܘܦܘܠܐ ܘܦܘܛܝܢܐ ܆ ܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܒܠܚܘܕ ܫܚܝܡܐ ܡ̇ܢ ܬܩܠܝܢ ܠܡܠܐ̈ . ܐܘ ܬܡܝܗܐ ܡ̣ܢ ܟܠܢܫ ܘܬܗܝܪܐ : ܗܪܛܝܩܘ̈
Tim1:Epist ܒܠܚܘܕ ܫܚܝܡܐ . ܠܘ ܕܝܢ ܘܐܦ ܐܠܗܐ ܕܒܟܝܢܐ . ܢܣܛܘܪܝܣ ܕܝܢ ܡ̇ܢ : ܗܪܛܝܩܘ̈ ܡ̇ܢ ܕܒܝܬ ܡܪܩܠܐ ܘܦܘܠܐ ܘܦܘܛܝܢܐ ܆ ܒܪܢܫܐ
Tim1:Epist ܘܐܘܢܡܝܣ ܆ ܚܫܘܫܐ ܘܡܝܘܬܐ ܡܘܕܝܢ ܒܒܣܪ ܠܡܠܬܐ ܐܠܗܐ : |ܩ ܡ̇ܢ . 24|X276|ܐܢܗܘ̈ |X213b|ܓܝܪ ܕܐܪܝܘܣ
Tim1:Epist ܗܟܢܐ . 25ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܡܬܚܙܝܐ ܠܝ ܫܪܝܪܬܐ ܠܡܐܡܪ ܆ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܪܝܢܐܝܬ ܓܝܪ ܘܐܝܟ ܐܘܢܡܝܣ ⁷⁶ܡܫܒܚ . ܐܠܐ ܗܕܐ