simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ܩܠܦܢܝܐ̈ ܐܟܙܐ ܕܫܒܘܛܐ̈ ܘܫܪܟܐ ܡܢܗܘܢ ³ܕܝܢ ܕܠܐ ܩܠܦܐ̈ ܡ̇ܢ ܘܐܝܬ ܐܪܒܥܐ . ܘܐܝܬ ܕܚܡܫܐ ܚܡܫܐ . ܘܡܛܠ ܕܢܘܢܐ̈ ܡܢܗܘܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܥܠ ܪܒܘܬܗ ܕܐܝܢܐ Xܐܬܚܙܝ ܣܦܩܐܝܬ ܡܒXܩܢ XX ܡXܬܝܬܗ ܡ̇ܢ ܂ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ ܓܝܪ ܐܝܠܝܢ Xܚ̇ܙܝܢܢ ܆ ܐܝܟ
MiaphysiteDocs ܕܙܝܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܂ X ܕܢܬܒܨܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܟܘܢ ܂ ܐܝܕܝܥܐ ܡ̇ܢ ܘܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܝX ܘܟܐܢܐܝܬ ܢܚܣܕܘܢܟܘܢ ܐܝܟ
Cyr:Epist ܕܝܠ̣ܕܐ ܕܐܬܬܣܝܡ̣ ܡܫܟܚܝܢ ܚܢܢ ܘܥܠ ܥܒܝܕܐ̈ ܆ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܐܬܝܠܕ ܡܗܝܡܢܝܢܢ . ܘܫܡܐ
SevAnt:LuqGramm ܢܗܘܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܇ ܒܝܕ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܕ ܢ ܚܕܐ ܚܝܘܬܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܡܛܠ ܒܪܢܫX ܕܓܘܐ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܗ̣ܢܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܠܐ ܬܘܒ
SevAnt:LuqGramm ܕܕܚܠܬ ܝ ܐܠܗܐ ܛܝܫܝܢ ܒܗܘܢ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܫܠܝܚܐ ܐܡ̣ܪ ܒܕܘܟ ܇ ܡ̇ܢ ܠܘܬ ܡܠܐ̈ ܕܐܓܘܢܐ ܐ̇ܬܘ ܨܐܕܝ ܂ ܘܡܬܟܣܣܝܢ ܗܘܘ ܕܕܡܘ̣ܬܐ