simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܒܪܬ ܩܠܐ ܐܦܩܘ ܇ ܠܗܕܐ ܕܝܢ ܐܥܠ̣ܘ ܚܠܦܝܗ̇ ܇ ܐܝܟܐ ܡ̇ܢ ܀ ܢܚܘܐ ܗܟܝܠ ܐܢܫ ܠܚܕ ܡܢ ܡܠܦܢܐ̈ ܬܪܝܨܝ̈ ܫܘܒܚܐ ܇ ܕܠܗ̇ܝ
SevAnt:Epist ܘܠܐ ܓܠܝܐ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܡܥܠ . XXX ܠܚܢܘܟ ܓܝܪ ܕܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ X ܡ̇ܢ ܆ ܚܙܝ ܐܝܟܢܐ ܡܟܝܠ ܘܣܒܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܛܠ ܩܝܡܬܐ ܡܥܠ . ܥܡܘܛܐ
Ath:HomEpist ܓܝܪ ܕܬ̇ܐܒ ܦܐ̇ܫ ܡܢ ܕܠܡܚ̣ܛܐ . ܐܝܬ ܒܗ ܕܝܢ ܚܒ̇ܪܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܥܡܕܐ ܐܚܪܢܐ . ܘܐܝܬ ܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܫܘܚܠܦܐ ܣܓܝܐܐ . ܗ̇ܘ
Cyr:ComLuke ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ ܘܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡܘܗܝ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܕܟܠܗܝܢ ܕܫܡ̇ܥܬ ܡܢ ܐܒܐ ܐܘܕܥܬܟܘܢ ܂ ܡܕܝܢ X ܣܓܝܐܐ̈
SevAnt:CathHom ܥܡ ܚܬܢܐ ܇ ܡܬܬܚܕ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܐܦܝܗܝܢ̈ ܪܥܐ ܕܒܝܬ ܓܢܘܢܐ ܡ̇ܢ ܕܥܟܢ̈ ܗܘܝ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܥܡܝܘܛܢẌ ܇ ܘܠܐ ܥ̇ܠܢ̈- ܗܘܝ
ChalcedWrit ܢܐܡܪܘܢ ܕܠܐ ܆ ܢܦܠܝܢ ܕܒܥܠܬ ܒܣܪܐ ܓܠܙܝܢ ܠܡܠܬܐ ܡܢ ܡ̇ܢ ܕܐܝܢ : ܢܦܠܝܢ ܕܡܫܘܝܢ X 30 ܠܒܣܪܐ ܒܟܝܢܐ ܥܡ ܐܒܐ . ܘܐܢ
Eph:madCarNis ܕܢܡ ܘܕܡ̣ܟ ܕܬܘܒ ܡܬܬܥܝܪ ⁸ܒܥܓܠ ܐܦ ܠܐ ܫܝܘܠ ܟܡܬ ܐܘ ܟܝܡܐ ܡ̇ܢ ܠܗ ܦܘܪܣܐ [¹67] 6ܠܐ ܟܝܡܐ ܡܢ ܡܬܘܡ ⁷ܫܢܬܐ ܕܥܪܣܬܐ̈ X ܥܠ
BarṢal:ComGosp ܐܡ̣ܪ ܕܢܩܘܡܘܢ ܃ ܘܠܫܠܝܚܐ̈ ܕܝܢ ܕܢܬܒܘܢ ܀ ܐܦܢ ܓܝܪ ܠܐ ܡ̇ܢ ܗܘ̇ܐ ܠܗܘܢ ܂ ܘܐܡ̇ܪܝܢܢ ܃ ܕܣܓܝܐܬܐ̈ ܂ ܝ ܠܗ̇ܢܘܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܪܘܚܐ ܩ̣ܒܠܢܢ ܃ ܠܗ̇ ܟܕ ܠܗ̇ ܠܩܝܡܬܐ ܕܢܩܒܠ ܡ̇ܢ ܐܬܓܠܝ ܚܝܠܗ ܕܪܘܚܐ ܒܩܝܡܬܐ ܇ ܐܠܨܐܝܬ ܝ ܐܦ ܚܢܢ ܐܝܟ
SevAnt:LuqGramm ܐܚܪܬܐ ܡܪܚܘܬܐ ܘܚܬ ܐ ܒܫܛܝܘܬܐ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܕܬܫܪܪܝܗ̇ ܡ̇ܢ ܂ ܘܠܗܕܐ ܕܗܟܢܐ ܫܟܝܪܐ ܒܪܘܫܥܐ ܘܕܠܒܪ ܡܢ ܡܠܬܐ ܇ ܝ ܗ̇ܝ
SevAnt:CathHom ܙܢܝܘܬܐ ܕܡܪܦܝܐ ܆ ܢܪܓܙ̈ . ܠܘܬ ܕܝܢ ܚܡܬܐ ܗ̇ܝ ܕܥ̇ܒܕܐ ܠܢ ܡ̇ܢ ܚܢܢ ܗܟܝܠ ܇ ܟܕ ܠܡܕܒܪܢܘܬ ܦܠܚܐ̈ ܕܣܗܕܐ̈ ܝܠܦܢܢ ܆ ܠܘܬ
Tim1:Epist ܆ ܡܒܓܢ ܗܘ̣ܐ ܡ̇ܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܥܠ ܬܘܪܣܝܗ |X 135b|ܕܥܡܐ . ܡ̇ܢ ܆ ܘܡ̣ܢ |477|ܡܪܐ ܒܥ̇ܝܢ ܗܘ̣ܘ . 2 , 62ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܡܘܫܐ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܠܒܪ ܢܗܘܐ ܛ̣ܝܫ ܇ ܒܗXܢ ܝܢ Xܠ̣ܓܘ ܒ̣ܝܫܐܝܬ ܢܗܘܐ ܡ̇ܢ ܇ ܥܪܛܠܝܐ ܕܝܢ ܝ̣ܙܐ ܒܣܘܪܢܐ̈ ܇ ܘܥܡ ܢ̣ܟܠܐ ܠܚܙܬܐ
Cyr:ComLuke ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܟܕܘ ܩ̇ܕܡ 0ܝ ܐܬܚܛܝ̇ ܂ ܝܨܝܦܝܢ ܕܝܢ ܡܟܝܠ ܇ ܡ̇ܢ ܂ ܐܠܐ ܠܗܠܝܢ ܡܠܘܢ̣ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ̇ ܂ ܕܫܢܝܘ
SevAnt:LuqGramm ܕܒܢܡܘܣܐ̈ ܕܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܥܒ̇ܕ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܘܕܐܬܢܣܝܘܣ ܡ̇ܢ ܙܪܝܙܐ ܃ ܒܪܡܘܬܐ ܚܝܠܬܝܬܐ ܡܩ̇ܛܪܓ ܗܘ̣ܝܬ ܠܢ ܇ ܝ ܐܝܟ
IšoMerv:ComOT XX ܕܢܫܡܠܘܢ ܪܓܬ ܦܓܪܐ ܥܠܘ . ܐܠܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܡ̇ܢ . ܠܘܬ ܙܢܝܬܐ ܥܠܘ ⁴ܥܪܝܡܐܝܬ ܆ ܕܢܛܥܘܢ ܒܚܙܘܢܐ̈ ⁵ܐܝܟ
Tim1:Epist |X 123b|ܐܦܘܠܘܓܝܐX ¹ܕܡܛܠ ܥܘܡܪܐ ܕܒܝܬ ܥܒܐ̈ : ܐܚܪܬܐ ܡ̇ܢ . ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܗܟܢ . 8ܐܓܪܬܐ̈ ܕܝܢ ⁹ܬܪܬܝܢ̈ ܕܟܬܒ̣ܬ : ܚܕܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܠܐ ܪܓܝܫܝܢ ܗܘ̣ܘ ܒܐܝܕܐ ܕܥܬܝܕܐ ܗܘܬ̣ ܕܬܣܬܥܪ ܆ ܒܩܢܛܐ ܡ̇ܢ ܠܟܢܫܐ̈ ܕܢܣܬܡܟܘܢ ܂ ܟܒܪ ܕܝܢ ܬܠܡܝܪ ܂ ܐ ܗܝܕܝܟ ܝX ܐܝܟ
Elia:epLeonḤar ܠܚܫܐ̈ ܡܩܒܠ ܗܘܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܠܐ ܡܩܘܐ ܗܘܐ ܆ ܘܠܐ ܡܕܡ ܡ̇ܢ . ܡܢܗܘܢ ܘܬܬܝܠܦ ܆ ܕܟܠܚܕ ܚܕ ܡܢ ܟܝܢܐ̈ ܡܢܗ ܘ ܡܥܒܕ : ܘܗ̇ܘ
SevAnt:CathHom ܗܟܝܠ ܕܟܕ ܪܗ̇ܛܝܢ ܗܘܘ ܗܝܕܝܢ ⁴0ܠܘܬ ܙܐܘܣ ⁴¹ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ XXXXX8 ܘܕܚ̣ܠܬ ܫܐܕܐ̈ ܇ ܘܟܠܗܘܢ ܢ̇ܓ̣ܕ ܠܘܬܗ ܀ ܣܓܝܐܐ̈