simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:DisputCalMahdi ܫܪܒܐ ܐܢܬܘܢ ܝܬܝܪ 38ܫܦܝܪ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡ̣ܢ ܗܢ̇ܘܢ ܡܢܘ ܡ̇ܢ ܕܠܘ ܫܦܝܪ ܡܘܕܝܢ ܀ 9ܝ 20ܘܡܠܟܢ ܡ̇ܢ 37ܙܟܝܐ ܐܡ̣ܪ ܕܒܗܢܐ
BarEbr:CandSanc ܐܡ̇ܪܝܢ X ܕܡܬܠܝܬܝܘ ܡܬܠܝܬܝܐ ܗ̣ܝ ܗܕܐ . ܐܢ ܐܦ ܡܢ XX X X ܡ̇ܢ . ܕܢܦܫܐ ܐܝܕܐ ܕܓܠܝܙܐX ¹¹ܡܢ ܥ̇ܒܕܐ̈ ܛܒܐ̈ ܘܒܝܫܐ̈ . ܘܢ
IšoMerv:ComOT ܕܪܚܝܩܐ ܡܢ ܡܨܪܝܢ . ܘܬܘܒ ܦܪܥܘܢ ܠܐ ܝ ܫܠܝܛ ܗܘܐ ܥܠܝܗ̇ . ܡ̇ܢ ܕܝܠܗ ܕܦܪܥܘܢ ܡܩܝܡ ܗܘܐ . [15]ܥ̣ܪܩ ܕܝܢ ܠܡܕܝܢ : ܐܝܟ
SevAnt:LuqGramm ܒܩܦܠܐܐ̈ ܆ ܡ̇ܘܕܐ ܕܝܢ ܠܡܫܝܚܐ ܡܢ ܟܕ ܐܣܬ̣ܒܪܬ̇ ܒܬܘܠܬܐ ܡ̇ܢ ܝXX ܂ ܐܢ ܗܟܝܠ ܡܩܘܐ ܒܗܝܢ ܟܕ ܒܗܝܢ ܗ̇ܘ ܡܨܪܝܐ ܃ ܘܠܐ ܟܦ̇ܪ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܂ ܢܝܚ ܚܡܬܐ ܘܢܓܝܪ ܪܘܚܐ̣ ܂ ܘܕܠܐ ܡ̇ܢ ܘܕܐܠܗܐ ܂ ܕܠܐ ܡܫܘܚܬܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܒܡܨܥܬܐ ܂ ܗ̇ܘ
Ath:HomEpist ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܟܕ ܡܣ̣ܒܪܝܢ ܚܢܢ ܕܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܢܐܡܪ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܠܐ ܐܡ̣ܪܘ ܘܠܐ ܐܬ̇ܪܥܝܘ ܗܕܐ ܡܬܘܡ . ܐܠܐ ܩܢܘܡܐ
BarBahl:SyrLex ܥܠ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܐܐܪ ܡܬܢܣܒ . ܝܩܕܢܐ ܕܝܢ ܥܠ ܡܥܒܕܢܘܬܗ ܡ̇ܢ سموم . ܝܩܝܕܬܐ̈ محرقة ܙܟܪ توقّد او حريق . ܨ ܫܘܒܐ
IšoMerv:ComOT ܕܡܢ ܗܝܕܝܟ ܒܚܝܠܐ ܗ̣ܘ ܡܡܠܟ ܗܘܐ ܇ ܒܕܗ̣ܘ ܕܐ̇ܢ ܗܘܐ ܠܥܡܐ ܡ̇ܢ ܥܣܪܝܢ ܇ ܠܘܬ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܐܓܪܒܝ ܥܘܙܝܐ ܐܒܘܗܝ ܇ ܐܝܟ
ActsMiaphysites ܡ̇ܩܒܠ ܆ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܕܝܢ ܠܐ ܡܩ̇ܒܠ ܆ ܟܕ ܬܪܥܐ ܦܬ̣ܚ ܒܗܠܝܢ ܂ ܡ̇ܢ ܆ ܡܛܠ ܕܢ̇ܛܪ ܠܟܠܢܫ ܫܘܝܘܬܐ ܃ 1ܘܠܐ ܢܣܬ̣ܒܪ ܕܠܗܠܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܙܢ̣ܩܬ̇ ܆ ܒܦܣܩܐ 7ܕܝܢ ܟܐܢܐ ܝ ܝ̈ ܂ XXܙ ܐܬܟ̣ܝXܣܬ̇ ܝXܝ ܡ̇ܢ ܕܓܠܝܐܝܬ ܩ̇ܝܡܝܢ ܠܘܩܒܠ ܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ ܆ ܠܗܠܝܢ
IšoMerv:ComOT ܕܠܨܥܪܐ ܘܠܒܙܚܐܐܬܬܣܝܡ ܡܢܗܘܢ . ܘܐܦ ܕܢܛܢܘܢ ܒܗ ܠܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܝܬܝܒ ܗܘܐ . ܩܝܡܬܐ ܕܛܢܢܐ . ܕܛܢܢܐ ²ܩܪܘܗܝ ܠܦܬܟܪܐܐܝܟ
JnRufus:Pleroph ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܥܝܕܐ ܠܝܘܒܢܠܐܘܣ ܕܒܝܘܡܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܡ̇ܢ ܥܗܝܕ ܐܢܐ ܕܫܡܥܬ . ܡܢ ܐܒܘܢ ܐܒܐ ܦܛܪܐ ܥܡ ܣܓܝܐܐ̈ . ܐܝܟ
Ath:ExposPs ܕܐܒܐ ܒܪܐ . ܫ̇ܐܠ . . . ܬܓܡܐ ܫܠܝܚܝܐ . . . ܕܢܚܝܠ ܒܪܐ . . . ܡ̇ܢ . ³⁸ܦܩܘܕ ܐܠܗܐ ܝܚܝܠܟ . ܚܝܠ ܐܠܗܐ ܠܗܢܐ ܕܥܬܕܬ ܠܢ . ܚܝܠܐ
SevAnt:CathHom ܡܫ̇ܢܝܢ ܗܘܘ : ܗXܝܢ ܕܝܢ ܐ̇ܬܝܢ ܗܘܘ : ܗܐ ܕܝܢ ܡܢ ܟܕܘ̇ ܐܦ ܡ̇ܢ ܘ . ܐܚܪܢܐ̈ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܐXܟ ܕܒܝܘܒܐ ܡܩ̇ܒܠܝܢ ܗܘܘ : ܘܗܠܝܢ
SevAnt:LuqJul ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘܝ ܠܗ ܘܩܕܡ ܩܝܡܬܐ . ܐܝܟ ܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܡ̇ܢ . XX X60ܐܘ ܠܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܦܐܝܢ ܠܐܠܗܐ . ܐܝܟ
Tim1:Epist ܫܟܢ ܠܗܘܢ ܫܡܐ ܂ X XX ܂ ܕܒܪܘܬ ܐ ܘܕܒܢܝܐ̈ ܂ ܘܕܡܠܟܘܬ ܐ ܐܟܚ ܡ̇ܢ ܠܘ ܥܒܕܐ ܗ̣ܘ ܂ ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܠܩܕܡܝܐ̈ ܘܠܐܚܪܝܐ̈ ܂ ܠܗ̇ܢܘܢ
BarKoni:Schol ܐܣܠܝ ܡܛܠ ܙܢܘܗܝ̈ ܂ ܠܗܢܐ ܕܝܢ ܓܒܐ ܡܛܠ ܡܝܬܪܘܬܗ ܂ ܡ̇ܢ ܕܬܪܝܗܘܢ̣̈ ܂ 0 ܦܪܫ ܐܢܘܢ ܡܢ ܡܪܒܥܐ ܘܡܢ ܬܕܝܐ̈ ܂ ܘܠܗ̇ܘ
SevAnt:LuqGramm ܠܐ ܒ̣ܪܝܐ ܃ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܒ̣ܪܝܐ ܒܟܢܝܫܘܬܐ ܘܒܚܕܝܘܬܐ ܡ̇ܢ ܠܫܘܐܠܝܟ̈ ܩܛܝܢܐ̈ ܗ̣ܘܬ ܫܡ̣ܥܬ ܐܝܟܢܐ ܒܡܫܝܚܐ ܃ ܗ̇ܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܝܘܡܬܐ̈ ܕܚܨܕܐ ܕܒܝܬ ܥܪܒܝܐ̈ ܫܚ̣ܪ ܥܡܐ ܟܠܗ ܓܪܒܝܝܐ̣ ܂ ܡ̇ܢ ܕܫܢܬܐ ܫܚܢܐ ܗܘܬ̣ ܃ ܗܟܢܐ ܡܬܥܙܙ ܗܘܐ ܟܘ̇ܪܗܢܐ ܀ ܟܕ ܩܪܒܘ
SevAnt:LuqGramm ܓܝܪ ܠܙܠܝܩܐ̇̈ ܪ-ܫܡܫܐ ܆ ܘܒܚܫܘܟܐ ܟܣܝܗ̇ ܠܫܡܝܐ ܂ ܣ̣ܕܩ ܡ̇ܢ ܘܕܗܠܝܢ ܡܣܝܒܪ ܗܘX ܒܨܠܝܒܐ · X ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܐ ܕܟܠܢ ܂ ܩܦ̣ܣ