simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܓܝܪ ܝ ܪ-ܬܪ-ܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܢܐܡܪ- ܡܢ ܒܬܪ ܚܪ-ܝܘܬܐ ܆ ܫܘܘܕܥܐ ܡ̇ܢ ܫܡܐ ܆ ܘܐ̇ܝܕܐ ܫܪ-ܝܪ-ܬܐ ܘܠܐ ܡܦܪ-ܫܬܐ ܘܩܢܘܡܝܬܐ ܂ ܗ̇ܝ
SevAnt:LuqGramm ܒܩܦܠܐܐ̈ ܆ ܡ̇ܘܕܐ ܕܝܢ ܠܡܫܝܚܐ ܡܢ ܟܕ ܐܣܬ̣ܒܪܬ̇ ܒܬܘܠܬܐ ܡ̇ܢ ܝXX ܂ ܐܢ ܗܟܝܠ ܡܩܘܐ ܒܗܝܢ ܟܕ ܒܗܝܢ ܗ̇ܘ ܡܨܪܝܐ ܃ ܘܠܐ ܟܦ̇ܪ
SevAnt:LuqGramm ܕܒܛܠ ܠܗ ܡܢ ܟܕܘ ܘܫ̇ܢܝ ܦܣܩܐ ܕܠܬܪ̈ ܢ ܕܒܚܘܫܒܐ̇ ܇ ܟܕ ܡ̇ܢ ܟ ܢܐ ܗ̣ܘܬ ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܕ ܢ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܇ ܐܝܟ
SevAnt:LuqGramm ܝ- ܕܒܛ̣ܠ ܡܢ ܟܕܘ ܦܣ̇ܩܐ ܕܠܬܪܝܢ̈ ܂ ܚܕ ܡܗܝܡܢܝܢ ܚܢܢ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܟܝܢܐ̈ ܐܬܚܝܕܘ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕ ܢ ܚܕܝܘܬ ܐ ܆ ܐܝܟ
SevAnt:LuqGramm ܕܒܛ̣ܠ ܡܢ ܟܕܘ ܂ X X ܦܣ̇ܩܐ ܕܠܬܪܝܢ̈ ܃ ܚܕ ܡܗܝܡܢܝܢ ܡ̇ܢ ܡܦܪܫܐ̈ ܐܬܩ̇ܝܡ ܡܫܝܚܐ ܆ ܝ ܂ X ܐܠܐ ܘܗ̇ܝ ܕܠܩܘܒܠܐ ܇ ܕܐܝܟ
SevAnt:LuqGramm ܕܬܐܘܪܝܐ ܡܬ̣ܦܪܫ ܃ ܡ̇ܚܘܐ ܠܫܘܚܠܦܐ ܕܗܠܝܢ ܕܡܢܗܝܢ ܡ̇ܢ ܒܐܕܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܃ ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܘܦܓܪܐ ܃ ܕܟܕ ܒܡܠܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܐ ܟܐ ܣܡܬܘܝܗܝ ܠܠܥܙܪ ܕܕܝܠܢ ܐ ܬܝܗ̇ ܐܡ̇ܪܝܢ ܇ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܗܟܢܐ ܇ ܘܕܠܥܠ ܡܢ ܝܡܐ ܗ̣̇ܠܟ ܕܐܠܗܘܬܐ ܚ̇ܫܒ ܂ ܝܢ ܇ ܘܗ̇ܝ
SevAnt:LuqGramm ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܆ ܐ ܬ ܠܗ ܒܗ · ܡ̇ܩܒܠ ܗܘܐ ܠܗ ܕܝܢ ܐ ܟ ܒܪܢܫܐ ܗ̣ܘ ܟܕ ܡ̇ܢ ܠܗ ܠܡܬܡܫܚܘ · ܐܬܡܫܚ ܕܝܢ ܒܪܘܚܐ ܕܝܠܗ ܆ ܗ̇ܘ ܕܒܐܘܣܝܐ
SevAnt:LuqGramm ܝ̇ܕܥܝܢ ܂ ܘܡܢܗܝܢ ܡ̇ܢ ܪܡܬܐ̈ ܘܦܐܝܬ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܆ ܡ̇ܢ ܕܒܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܐܣ̣ܬܥܪ ܐܘ ܐܬ̇ܡܠܠ ܆ ܡܫܚܠܦܬܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܇ ܐܢ ܐXܝ ܨܝܕ ܫܘܠܛܢܗ ܡܠܠ ܂ ܐܢ ܗܟܝܠ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܡܟܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܟܬܐ̈ ܢܡܠܠ ܆ ܘܕܗܠܝܢ ܡܟܬܐ̈ · X X ܢܣܒܘܠ ܆ ܠܐ ܫ̇ܘܝܐ ܠܗ
SevAnt:LuqGramm ܐܝܟ ܒܪ ܐܢܫܐ ܆ ܡܫܬܒܚ ܗܘܐ ܕܢ ܥܡ ܐܒܐ̣ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܀ ܐܦ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܘܒܐ̣ܝܕܗ · ܐܬ̣ܪܕ ܢܢ ܂ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܙܢܐ ܘܡܨ̇ܠܐ ܗܘܐ
SevAnt:LuqGramm ܐܠܗܐܝܬ ܐܬܝܠܕ ܝܚܝܕܝܐ ܩܕܡ ܥܠܡܐ̈ ܇ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܟܕ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܫܪܝܪܬܐ ܘܩܢܘܡܝܬܐ ܂ ܠܐ ܡܘܕܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܡܢ ܐܒܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܟܝܢܐ̈ ܐܡ̣ܪܘ ܆ ܝ ܛܠ ܕܠܘ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪܬ ܡ̇ܢ ܝXܫܝܢܐ ܃ X ܘܕܒܐܝܕܘXܝ̈ ܡܩ̇ܒ̇ܠܝܢ ܒܠܚܘܕ ܆ ܫܘܚܠܦܐ
SevAnt:LuqGramm ܐܠܗܝܐ ܦܐܝܐ ܗܕܐ ܇ ܠܟܝܢܐ ܕܝܢ ܂ ܐܢܫܝܐ ܦXܝܐ ܗ̇ܝ ܇ ܐܠܐ ܚܕ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܬܘܒ̣ ܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ ܕܐܒܝ ܪܒ ܗܘ ܡܢܝ ܂ ܐܘ ܕܠܟܝܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܟܕ ܡ̇ܟܣ ܇ ܒܙܒܢ ܕXܢ ܠܗܠܝܢ ܕܡܪܫܘܬ ܐ ܩ̇ܦܣ ܆ ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܀ ܝX ܒܝܕ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܬܟܬܫܢܝܬܐ̈ ܘܕܘܥܬܐ ܘܥܡܠܐ ܇ ܒܙܒܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܟܠܗܘܢ ܣ̣ܕܩܘ ܢܦܫܗܘܢ ܆ ܥܘܕܪܢܐ ܪܢ̈ ܡܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡ̇ܢ ܒܠܚܘܕ ܐܦܝܣܩܦܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܕܢܢܢܐ ܆ ܗܝܕܝܢ̣ ܡܢ ܐܘ ܘܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܡܛܠ ܕܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗXܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܚܠܦ X ܐܢܫܘܬ ܐ ܡܝܘܬܬܐ ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܪܒܘ ܚܘܝܘ ܕܡܢ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܡܣ̣ܬܓܕ ܂ ܡܘܪܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܗܢܐ ܕܝܠܗ ܡܬܐܡܪܢ̈ ܆ ܡܛܠ ܕܒܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂ ܐܝܠܝܢ ܡ̇ܢ ܟܕ ܐܝܟ ܕܒܐܘܪܓܢܘܢ ܐܬܚܫܚ ܗ̣ܘܐ ܒܪܢܫܐ ܂ ܘܡܛܠܗܕܐ ܗܠܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܗܘܢܐ ܫܪܝܪܐ ܆ ܘܕܚܬܝܬܐܝܬ ܡܚܪܪ ܕܗܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܡ̇ܢ ܇ ܡܢ ܟܠܗ ܪܐܙܐ ܕܗܝܡܢܘܬ ܐ ܒܗ̇ܘ ܕXܝܡܢܢ ܒܗ ܂ ܝ ܘܗ̣ܘ
SevAnt:LuqGramm ܠܫܘܘܕܥܐ ܡܫ̇ܡܠܝܐ ܘXXܘܪܪܐ ܕܕܚ̣ܠܬ ܐܠܗܐ ܇ ܣܝ̇ܡܐ ܡ̇ܢ ܆ ܟܬ̇ܒܘ̣ ܗܟܢܐ ܂ ܝXܝX ܝXܘXܝX XܣXXܣ XXܘܘ X ܂ ܣ̇ܦX ܗܘܐ