simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:DisputCalMahdi . ܥܠ ܝܫܘܥ ܡ̇ܢ ܡܫܝܚܐ 10ܐܘ ܡܠܟܢ
Tim1:DisputCalMahdi ܡܚܡܕ . 7X5ܘܦܪܩܠܛܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ 24ܕܐܡ̣ܪ ܝܫܘܥ
Tim1:DisputCalMahdi , 22 23ܫܘܚܠܦܐ ܡ̇ܢ ܡܨܝܐ ܕܢܫܬܟܚ ܒܡܠܐ̈
Tim1:DisputCalMahdi 19ܗ̇ܝ ܕܠܘ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܠܡܓܘܫܐ̈ ܕܝܢ ܐܝܟ
Tim1:DisputCalMahdi ܓܝܪ ܕܥܠ ܡܠܦܐ̈ ܡ̇ܢ ܫܠܡܘXܐ X ܕܓܘܐ
Tim1:DisputCalMahdi , 37ܐܠܐ 33ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪ ܡܠܟܢ ܐܘ
Tim1:DisputCalMahdi ܆ X 1ܫܡܫ ܡ̇ܢ ܥܒܕܐ ܕܐܣܛܪܛܓܘܬܐ ܘܕܦܠܚܐ
Tim1:DisputCalMahdi 19ܗܕܐ : ܠܒܪܘܬܐ ܡ̇ܢ ܡܠܟܝܬܐ ܘܠܚܐܪܘܬܐ ܫ̇ܠܚ
Tim1:DisputCalMahdi ܕܐܪܥܐ ܕܢܦܠܚܘܢ ܠXܝܝܝܐ ܡ̇ܢ 25ܒܕܚܠܬܐ ܘܕܢܐܚܕܩܢܝܗܝ ܒܪܬܝܬܐ
Tim1:DisputCalMahdi . ܠܘ ܠܟܝܢܐ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗ 2ܠܟܝܢܐ ܕܝܢ