simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComPs . ]ܐܝܟ ( ܡ̇ܢ ܕܡܢܗܝܢ ܡܬܝܗܒ ܫܪܝܐ
ThdrMops:ComPs ܡܫܬܟܚܝܢ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܗܘ ܐܟܙܢܐ