simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul - . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܪܝܬܐ̈ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ
SevAnt:LuqJul . ܟܕ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪ . ⁷ܕܠܐ
SevAnt:LuqJul . ܨܒ̇ܐ ܗܘܝܬ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܕܐܦ ܒܗܕܐ
SevAnt:LuqJul X . --⁷ܩXXX ܡ̇ܢ Xܢ̇dd·1ܝܢ̇X⁶ ܪܗܛ ܠܘܬ
SevAnt:LuqJul ܕܝܠܗ̇ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐܘܣܝܐ ܕܝܠܗ̇ ܩ̣ܪܒ
SevAnt:LuqJul ܣܟܠܘܬܐ : ܕܚܕ ܡ̇ܢ : ܕܠܐ ܟܐܬܐ
SevAnt:LuqJul : ܒܗ̇ܝ ܕܚܫ ܡ̇ܢ ܒܦܓܪܐ ܕܡ̣ܟܢ ܠܡܚܫ
SevAnt:LuqJul ܗܘܐ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܫܠܝܛ ܗܘܐ ܥܠ
SevAnt:LuqJul ܠܡܚܙܐ : ܕܒܗ ܡ̇ܢ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܝ
SevAnt:LuqJul ܐܪܥܐ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܡܡܫܚܝܢ
SevAnt:LuqJul ܐܢܬ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܣܘܟܠܐ
SevAnt:LuqJul X ܠܐ : ܡ̇ܢ : ܓܝܪ :
SevAnt:LuqJul : ⁸[ܐܝܟ : ܡ̇ܢ : ]ܕܟܝܐ̈ :
SevAnt:LuqJul ܡܝܘܬܐ . ܘܐܚܪܢܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܡܝܘܬܐ .
SevAnt:LuqJul . ܣܡܬ ܕܡܚܘܝܢ ܡ̇ܢ ܠܫܘܚܠܦܐ ܘܠܐ ܒܠܝܠܘܬܐ
SevAnt:LuqJul . ܣܝܡ ܗܘ̣ܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܩܒܪܐ ܗ̇ܘ
SevAnt:LuqJul ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ . ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܠܩܕܝܫܘܬܐ ܒܝܕ ܥܡܕܐ