simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܘܩܢܘܡܝܬܐ ܂ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܝ ܪ-ܬܪ-ܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܃ ܘܠܐ ܟܦ̇ܪ ܡ̇ܢ ܒܩܦܠܐܐ̈ ܆ ܡ̇ܘܕܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܚܕܝܘܬܐ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܛܠ ܠܗ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܝ- ܕܒܛ̣ܠ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܠܩܘܒܠܐ ܇ ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܛ̣ܠ ܡܢ ܟܕܘ
SevAnt:LuqGramm ܃ ܕܟܕ ܒܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ܕܬܐܘܪܝܐ ܡܬ̣ܦܪܫ ܃
SevAnt:LuqGramm ܝܢ ܇ ܘܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܐ ܟܐ ܣܡܬܘܝܗܝ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܗ̇ܘ ܕܒܐܘܣܝܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܆
SevAnt:LuqGramm ܐܬ̇ܡܠܠ ܆ ܡܫܚܠܦܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܝ̇ܕܥܝܢ ܂ ܘܡܢܗܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܠܐ ܫ̇ܘܝܐ ܠܗ ܡ̇ܢ ܇ ܐܢ ܐXܝ
SevAnt:LuqGramm ܒܙܢܐ ܘܡܨ̇ܠܐ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܒܪ ܐܢܫܐ
SevAnt:LuqGramm ܡܠܬܐ ܡܢ ܐܒܐ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐܝܬ ܐܬܝܠܕ ܝܚܝܕܝܐ
SevAnt:LuqGramm ܒܠܚܘܕ ܆ ܫܘܚܠܦܐ ܡ̇ܢ ܕܟܝܢܐ̈ ܐܡ̣ܪܘ ܆
SevAnt:LuqGramm ܂ ܐܘ ܕܠܟܝܢܐ ܡ̇ܢ ܐܠܗܝܐ ܦܐܝܐ ܗܕܐ
SevAnt:LuqGramm ܘܥܡܠܐ ܇ ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܟܕ ܡ̇ܟܣ ܇
SevAnt:LuqGramm ܡܢ ܐܘ ܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܟܠܗܘܢ ܣ̣ܕܩܘ ܢܦܫܗܘܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܡܣ̣ܬܓܕ ܂ ܡܘܪܐ ܡ̇ܢ ܆ ܡܛܠ ܕܗ̣ܘ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܘܡܛܠܗܕܐ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܗܢܐ ܕܝܠܗ ܡܬܐܡܪܢ̈
SevAnt:LuqGramm ܂ ܝ ܘܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܗܘܢܐ ܫܪܝܪܐ ܆
SevAnt:LuqGramm ܂ ܣ̇ܦX ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܠܫܘܘܕܥܐ ܡܫ̇ܡܠܝܐ ܘXXܘܪܪܐ