simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom . ܒܝܕ ܕܘܝܕ ܡ̇ܢ ܆ ܐܪܟܢ ܫܡܝܐ
SevAnt:CathHom ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܝܗܘܕܐ ܡ̇ܢ : ܗ̇ܘ ܕܡܘܕܐ
SevAnt:CathHom ܇ ܘܡܢ ܩܕܝܡ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝXܘܝܢ ܗܘܝ ܕܠܐ
SevAnt:CathHom ܕܩ̇ܪܝܒܐ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܝ ܡܠܦܢܘܬܐ ܗ̣ܢܝܢ
SevAnt:CathHom : ܘܣܦܝܩܘܬܐ ܐܝܡܡܝܬܐ ܡ̇ܢ ܠܢ ܆ ܐܦ
SevAnt:CathHom ܡܪܝܪܐ̈ ܡܬܥ̇ܕܠܝܢ ܗܘܘ ܡ̇ܢ : ܠܐ ܡ̣ܟXܝܢ
SevAnt:CathHom ܐܪܝ--ܘܣ ܇ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܟܕ ܓ̣ܠܝܐܝܬ ܇
SevAnt:CathHom ܇ ܕܠܐ ܒ̣̇ܨܪ̇ܬ ܡ̇ܢ ܇ ܠܐ ܕ̇
SevAnt:CathHom ܕܡ̇ܟܝܢܢ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܩ̣ܢܐ
SevAnt:CathHom . ܬ̣ܡܢܐ ܒܫܪܒܬܐ̈ ܡ̇ܢ . ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܗܐ
SevAnt:CathHom . ܕܠܘܬ ܚܙܬܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܡܕܡ ܐܟܣܢܝܐ
SevAnt:CathHom ܒܬܪܥܝܬܐ ܆ ܐܢ ܡ̇ܢ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܠܘܬ
SevAnt:CathHom ܕܝܠܢ . ܒܬܘܠܬܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܢܦܫܐ
SevAnt:CathHom : X ܕܒܟܬܝܒܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܥܡ ܟܠ ܡܕܡ
SevAnt:CathHom ܦܘܠܘܣ ܆ ܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܢ . ̣ܣܒ̈
SevAnt:CathHom ܐܚܝܕܝX . ܣܒܐ ܡ̇ܢ ܐܠܝܥܙܪ · ܕܢܡܘܣܐ
SevAnt:CathHom ܠܗ̇ ܆ ܥܡܘܣ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:CathHom ܇ ܟܕ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܠܫܘ̣ܝܘܬ ܐܝܩܪܐ ܕܐܠܗܐ
SevAnt:CathHom ܐܡ̣ܪ ܀ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܣܘܟܠܐ̈ .
SevAnt:CathHom ܕܐܠܗܐ ܀ ܩܕܡܐܝܬ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܆ ܕܥܣܩܝ̈