simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܠܟ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܢܗܝܪܐܝܬ ܬܗܘܐ X
Ps-Dion:ChronZuq ܘܕܢܡܚܐ ܘܕܢܘܒܕ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܬܚܪܐ ܘܠܐ ܫ̇ܠܡ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܢܬ̇ܝܗܒ ܠܗܘܢ ܐܦܝܣܩܦܐ ܡ̇ܢ ܕܫܐܠܝܢ ܂ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܒܥܕܬܐ ܂ ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܢܩܒܠ ܠܣܘܢܗܕܘܣ